Publicēts 20.10.2011
Būvprojekta un tehniskās dokumentācijas sagatavošana, autoruzraudzības veikšana un būvniecības darbi – Tiskādu speciālās ipsk. rekonstrukcija, kas atbilst zema enerģijas patēriņa ēkas prasībām
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/43
Iepirkuma priekšmets – Būvprojekta un tehniskās dokumentācijas sagatavošana, autoruzraudzības veikšana un būvniecības darbi - Tiskādu speciālās internātpamatskolas rekonstrukcija, kas atbilst zema enerģijas patēriņa ēkas prasībām
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 2.decembris plkst.11.30
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Aivars Skrebinskis, tālr.64607185, e-pasts: aivars.skrebinskis@rdc.lv
2011.gada 14.novembrī ir veikti sekojošie grozījumi atklāta konkursa nolikumā:
• 3.1.9. punkts iztekts šādā redakcija: "Termogrāfijas un standartizētā blīvējuma pārbaužu speciālista kvalifikāciju pierādošā dokumenta kopija un pieredzes apraksts (10.pielikums);
• nolikums papildināts ar 10.pielikumu - tabulas forma par pieredzi termogrāfijas darbu un standartizētā blīvējuma pārbaužu veikšanā;
• 3.2.1.punktā vārdi "2.pielikums" aizstāti ar vārdiem "3.pielikums";
• 3.2.3.punkts pēc vārdiem "Tehniskajā piedāvājumā iekļauj" papildināts ar vārdiem "piedāvāto tehniskā projekta risinājumu aprakstu un aprēķinus, kas pamato izvēlēto tehnoloģiju un risinājumus, lai nodrošinātu projektā nepieciešamo sasniedzamo energoefektivitātes mērķi apkurei 15 kWh/m2 gadā";
• 4.2.punkts pēc vārdiem "No piedāvājumiem, kas atbilst šī nolikuma 1.6.punktā noteiktajām noformēšanas prasībām" papildināts ar vārdiem "3.2.-3.3.punktā noteiktajām prasībām" un tālāk pēc nolikuma teksta.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2011.gada 2.decembrim plkst.11-30, sakarā ar ko ir veikti attiecīgie grozījumi Nolikuma 1.5.1., 1,5.2., 1.6.3. apakšpunktos.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.10.2011
Būvprojekta un tehniskās dokumentācijas sagatavošana, autoruzraudzības veikšana un būvniecības darbi – Tiskādu vidusskolas rekonstrukcija, kas atbilst zema enerģijas patēriņa ēkas prasībām
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/42
Iepirkuma priekšmets – Būvprojekta un tehniskās dokumentācijas sagatavošana, autoruzraudzības veikšana un būvniecības darbi - Tiskādu vidusskolas rekonstrukcija, kas atbilst zema enerģijas patēriņa ēkas prasībām
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 2.decembris plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Aivars Skrebinskis, tālr.64607185, e-pasts: aivars.skrebinskis@rdc.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.10.2011
Pētījums par Rēzeknes novada pašvaldības perspektīvo rūpniecības teritoriju esošo situāciju un to attīstības iespējām
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/44ESF
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 31.oktobris plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – pētījums par Rēzeknes novada pašvaldības perspektīvo rūpniecības teritoriju esošo situāciju un to attistības iespējām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Anna Jaudzema, tālr.64607205, e-pasts: anna.jaudzema@rdc.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.10.2011
Maltas spec.intpsk. katlu mājas un apkures sistēmas rekonstrukcija – siltumsūkņu un saistīto tehnoloģisko iekārtu piegāde un uzstādīšana, siltumsūkņu vertikālā ģeotermālā kolektora būvniecība
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/41
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 25.oktobris plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Maltas speciālās internātpamatskolas katlu mājas un apkures sistēmas rekonstrukcija - siltumsūkņu un saistīto tehnoloģisko iekārtu piegāde un uzstādīšana, siltumsūkņu vertikālā ģeotermālā kolektora būvniecība
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersonas - Aivars Skrebinskis, tālr.64607185, e-pasts: aivars.skrebinskis@rdc.lv, Anita Bringule, tālr.64607177, e-pasts: anita.bringule@rdc.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.10.2011
Elektroapgādes ārējo tīklu ierīkošana projekta “Rēzeknes novada Griškānu pagasta autoceļa Nr.25 “Dreizi – Vipinga” rekonstrukcija” ietvaros
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/40ELFLA
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 24.oktobris plkst.14.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Elektroapgādes ārējo tīklu ierikošana projekta "Rēzeknes novada Griškānu pagasta autoceļa Nr.25 "Dreizi - Vipinga" rekonstrukcija" ietvaros
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Irēna Gžibovska, tālr.29465766, e-pasts: info@griskani.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.10.2011
Gaigalavas saieta nama telpu vienkāršotā rekonstrukcija un teritorijas labiekārtošana
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/39ELFLA
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 10.novembris plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Gaigalavas saieta nama vienkāršotā rekonstrukcija un teritoijas labiekārtošana
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Larisa Vinogradova, tālr.64607171, e-pasts: larisa.vinogradova@rdc.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.09.2011
Būvuzraudzības pakalpojumi projekta “Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcija (ietverot lokālus restaurācijas darbus)” pirmās kārtas ietvaros
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/38ELFLA
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 27.septembris plkst.14.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Būvuzraudzības pakalpojumi projekta "Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcija (ietverot lokālus restaurācijas darbus)" pirmās kārtas ietvaros
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Aivars Skrebinskis, tālr.64607185, e-pasts: aivars.skrebinskis@rdc.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.09.2011
Celtniecības preču iegāde Pušas pagasta pārvaldes iestādēm
Iepirkuma identifikācijas numurs – PPP 2011/04
Pasūtītājs - Rēzeknes novada Pušas pagasta pārvalde
Piedāvājums jāiesniedz līdz 26.09.2011 plkst. 10.00 Rēzeknes novada pašvaldības Pušas pagasta pārvaldē, lietvedei
Kontaktpersona - Vitālijs Butlers, t. 26334066
E pasts – valija.jekimova@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.09.2011
Kokskaidu granulu iegāde 2011./2012. gada apkures sezonai
Iepirkuma identifikācijas numurs – PPP 2011/03
Pasūtītājs - Rēzeknes novada Pušas pagasta pārvalde
Piedāvājums jāiesniedz līdz 26.09.2011 plkst. 10.00 Rēzeknes novada pašvaldības Pušas pagasta pārvaldē, lietvedei
Kontaktpersona - Vitālijs Butlers, t. 26334066
E pasts – valija.jekimova@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.09.2011
Pārtikas produktu piegāde Kaunatas vidusskolas un bērnudārza vajadzībām 2011. – 2012. gadam
Iepirkuma priekšmets - Pārtikas produktu piegāde Kaunatas vidusskolas un bērnudārza vajadzībām 2011.-2012gadam
Iepirkuma identifikācijas numurs – KPP2011/12
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvalde, Kaunata, Rāznas 38,, Rēzeknes novads, LV-4622
Piedāvājumi iesniedzami līdz 2011.gada 21.septembrim plkst.10-00 Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldē: Kaunatai, Rāznas38, Rēzeknes novads LV-4622 pie sekretāres (darbdienās no plkst.8-00 līdz plkst.16-30, pusdienu pārtraukums no plkst.12-00 līdz plkst.13.00.)
Kontaktpersona: Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Marija Rukmane, tālrunis: 28330703 e-pasts: rukmane2@inbox.lv
 Lasīt vairāk