Publicēts 14.05.2010
Būvniecības darbi Maltas, Tiskādu un Adamovas sanatorijas internātpamatskolās
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2010/06ERAF
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2010. gada 14.jūnijs plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets - 1.daļa - Maltas speciālās sanatorijas internātpamaskolas bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem katlu mājas rekonstrukcija;
2. daļa - Maltas speciālās sanatorijas internātpamaskolas bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem vienkāršotā rekonstrukcija ar pacelšanas platformu iebūvi;
3.daļa - Tiskādu sanatorijas internātpamatskolas bērniem ar psihoneiroloģiskām saslimšanām internāta ēkas un ēdināšanas bloka siltumsistēmas rekonstrukcija;

4.daļa - Tiskādu sanatorijas internātpamatskolas bērniem ar psihoneiroloģiskām saslimšanām fizioterapijas un rehabilitācijas telpu vienkāršotā rekonstrukcija;

5.daļa - Adamovas sanatorijas internātpamatskolas bērniem ar psihoneiroloģiskām saslimšanām ēdināšanas bloka, fizioterapijas un rehabilitācijas telpu vienkāršotā rekonstrukcija
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.05.2010
Tehniskā projekta izstrāde Ilzeskalna ciemata centra ielu rekonstrukcijai
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.04.2010
Upes ielas rekonstrukcija Rikavas ciema iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai
Iepirkuma identifikācijas numurs - Rikavas PP 2010/03/ELFLA
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldības Rikavas pagasta pārvalde, reģ.Nr.90000048650, Jaunības iela 15, Rikava, Rēzeknes novads, LV–4648

Iepirkuma priekšmets - „Upes ielas rekonstrukcija Rikavas ciema iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai”
Iepirkuma izpildes termiņš - Iepirkuma izpildes termiņš 3 mēneši no līguma noslēgšanas
Iepirkuma izpildes vieta – Rikavas ciems, Rēzeknes novads
Piedāvājumus iesniegt - Rēzeknes novada pašvaldības Rikavas pagasta pārvaldē Jaunības iela 15, Rikava, Rēzeknes novads, līdz 2010.gada 7.maijam plkst. 15.00
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.02.2010
Tehniskās dokumentācijas sagatavošana Upes ielas rekonstrukcijai Rikavas ciemā
Līguma priekšmets: Tehniskās dokumentācijas sagatavošana Upes ielas rekonstrukcijai Rikavas ciemā
Pasūtītājs: RNP Rikavas pagasta pārvalde Reģ. Nr.9000004850 Jaunības iela 15, Rikava Rēzeknes novads
Darba uzdevums: Sastādīt tāmi un tehnisko projektu Upes ielas rekonstrukcijai Rikavas ciemā saskaņā ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai prasībām un projekta iesniegumu
Iepirkuma identifikācijas Nr. RikavasPP 2010/1 ELFLA
Prasības pretendentiem:
1) Iesniegt Reģistrācijas apliecību
2) Sertifikātu par tiesībām veikt darbu
3) Atsauksmes no pašvaldībām (vismaz no 3 par kvalitatīvi sagatavotiem dokumentiem)
Pieteikuma iesniegšanas termiņš: priekšlikumus iesniegt Rikavas pagasta pārvaldē Jaunības iela 15, Rikava Rēzeknes novads līdz 04.03.2010 plkst.16.00
Vērtēšanas kritēriji:
1) Pārbaudīs piedāvājuma atbilstību
2) Izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu
RNP Rikavas pagasta pārvaldei ELFLA projekta ietvaros plānots: Rekonstruēt Upes ielas asfalta segumu-0.270km, grants segumu-0.430km. Esošo asfaltbetona segu frēzēt, remontēt iesēduma vietas ar dolomīta šķembām, izbūvēt smilts drenējošo slāni un dolomīta šķembu pamatni un asfaltbetona segu vismaz 5 cm biezumā, salabot pieslēgumu Nākotnes ielai, atjaunot sānu grāvjus un veikt citas darbības, kas varētu tikt paredzētas tehniskajā projektā kā nepieciešamas pozitīva rezultāta sasniegšanai, kā arī atjaunot grants segumu neasfaltētajā daļā.
Kontaktpersonas: Rikavas pagasta pārvaldes vadītājs Andrejs Tārauds,
Lilita Tāraude, Biruta Ieviņa, Tālr.64607080, 64607083

Līguma izpildītājs -
Līguma cena Ls (bez PVN) -
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.02.2010
Gaigalavas pagasta saieta nama rekonstrukcija
Plānotā iepirkuma priekšmets- Gaigalavas pagasta saieta nama rekonstrukcija
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2010/02-ELF
Iepirkuma procedūra - Atbilstoši „Publisko iepirkumu likuma” 8. 1 panta prasībām
Paredzamā līgumcena - Līdz 120000 Ls (bez PVN)
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 2010. gada 19. februāris plkst.11.00
Vērtēšanas kritēriji:
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums:
1.piedāvātā cena (bez pievienotās vērtības nodokļa);
2.garantijas termiņš izpildītajiem būvdarbiem pēc objekta nodošanas ekspluatācijā.
Piedāvājuma iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601, 22.kabinets.
Kontaktpersona - Iepirkumu komisijas locekle Larisa Vinogradova, tel. 64607171, e-pasts: larisa.vinogradova@rdc.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.08.2009
Autoruzraudzība projektam
Iepirkuma izziņošanas datums - 25.08.2009.
Iepirkuma identifikācijas Nr. RNP 2009/02KF
Pasūtītājs - Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma līguma priekšmets - Autoruzraudzība projektam "Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Rēzeknes rajona Ozolaines pagasta izgāztuves "Ritiņi" Nr.78768/732/PPV rekultivācija"
Kontaktpersona - Aigars Metlāns, t. 28359080, e-pasts austrumlatgale@navigator.lv

Līguma slēgšanas izziņošanas datums - 30.09.2009
Līguma izpildītājs - SIA "Geo Consultant"
Līgumcena (bez PVN, LVL) - 4100
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.08.2009
Par būvuzraudzības darbu veikšanu „Ūdenstūrisma attīstības centra” rekonstrukcijas un jaunbūves darbiem
Iepirkuma izziņošanas datums - 03.08.2009.
Pasūtītājs - Rēzeknes rajona padome LAT-LIT sadarbības programmas projekta Nr. LLI – 010 „Ilgtspējīgā tūrisma attīstība Kupišku lagūnas (Lietuva) un Lubāna ezera (Latvija) apkārtnē” ietvaros
Iepirkuma līguma priekšmets - Būvuzraudzības darbu veikšana „Ūdenstūrisma attīstības centra” rekonstrukcijas un jaunbūves darbiem (iepirkuma identifikācijas Nr. RNP 2009 /01 )
Paredzamā līgumcena (bez PVN, LVL) – līdz 10 000 LVL
Kontaktpersona – Larisa Vinogradova, larisa.vinogradova@rdc.lv

Līguma slēgšanas izziņošanas datums - 10.08.2009.
Līguma izpildītājs - Uldis Stuklis
Līgumcena (LVL) - 7084,30
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.07.2009
Papilddarbi pašvaldības projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes rajona Ilzeskalna pagasta ciematā Ilzeskalns”, (identifikācijas Nr.IPP 2009/ 3)
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.04.2009
Biroja preču iegāde
Iepirkuma izziņošanas datums - 23.04.2009.
Pasūtītājs - Rēzeknes rajona padome LAT-LIT sadarbības programmas projekta Nr. LLI – 010 „Ilgtspējīgā tūrisma attīstība Kupišku lagūnas (Lietuva) un Lubāna ezera (Latvija) apkārtnē” ietvaros
Iepirkuma līguma priekšmets Biroja preču iegāde (iepirkuma identifikācijas Nr. RRP 2009 /08 )
Paredzamā līgumcena (bez PVN, LVL) – 1395.00
Kontaktpersona – Ineta Brizga t.: 64607205, Ineta.Brizga@rdc.lv

Līguma slēgšanas izziņošanas datums - 28.04.2009.
Līguma izpildītājs - SIA "ALBA LTD"
Līgumcena (bez PVN, LVL) - 1395,00
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.04.2009
Projekta pieteikuma sagatavošana
Iepirkuma izziņošanas datums - 04.03.2009.
Pasūtītājs - Nautrēnu pagasta padome
Iepirkuma līguma priekšmets - Projekta pieteikuma sagatavošana Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projekta iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākumā "Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem" (iepirkuma identifikācijas Nr.: Nautrēnu pagasts 2009/1)
Specifikācija
Kontaktpersona - Līvija Plavinska, t.: 64628805, 29468107
 Lasīt vairāk