Publicēts 01.04.2020
Nekustamā īpašuma “Brālīši” mutiskā izsole ar augšupejošu soli
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienība “Nautrēnu pagasta pārvalde” pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Brālīši” ar kadastra Nr.6876 003 0057.
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.03.2020
Neizīrēta valsts nekustamā īpašuma “Sprīdīši”, Bižos, Lendžu pagastā, izsole
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.03.2020
Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma “Rāznas iela 38”, Kaunatā telpu nomas tiesību izsoli skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai
Nomas objekts – nekustamā īpašuma “Rāznas iela 38”, Kaunatā, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, ar kadastra Nr.7862 505 0036 daļa, kas sastāv no nedzīvojamām telpām Nr.1 un Nr.3 daļas 2,3 m2, ar kopplatību 10,3 m2 ēkā ar kadastra apzīmējumu 7862 005 0303 003, lietošanas mērķis – skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšana.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.03.2020
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Jumītis” Stoļerovas pagastā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2020. gada 19. marta sēdes (protokols Nr.8, 7.§) lēmumu ” Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Jumītis”, atsavināšanu, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli”, Rēzeknes novada pašvaldības iestāde ,,Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienība "Stoļerovas pagasta pārvalde" paziņo par nekustamā īpašuma "Jumītis", kas atrodas Rēzeknes novada Stoļerovas pagastā ar kadastra Nr.7892 002 0269, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.7892 002 0269 platība 0,8582 ha atsavināšanas procedūru, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.03.2020
Apstiprināti valsts nekustamā īpašuma “Kūts” Tūju ielā 3, Stoļerovā, Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.78920020254, privatizācijas noteikumi
AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” paziņo, ka apstiprināti valsts nekustamā īpašuma “Kūts” Tūju ielā 3, Stoļerovā, Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.78920020254, privatizācijas noteikumi.
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.03.2020
Informācija par telpu nomas līguma pārjaunošanu Gaigalavas pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienība “Gaigalavas pagasta pārvalde” paziņo, ka pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2020. gada 5. marta lēmumu (protokols Nr.7, 11.§) “Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 3, Gaigalavā, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, telpu nomas līguma pārjaunošanu”, 2020. gada 11. martā ir noslēgts telpu nomas pārjaunojuma līgums Nr.8.7.2/172 ar saimnieciskās darbības veicēju M. Vabali, nomā nododot telpas komercdarbībai 27,8 m2 platībā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.03.2020
Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma “Bāka” nomas izsoles rezultātiem Gaigalavas pagastā
2020. gada 11. martā ir noslēgts Nekustamā īpašuma nomas līgums Nr.8.7.2/173 ar SIA “VLAKON”, nomā nododot nekustamo īpašumu “Bāka” ar kadastra apzīmējumu 7854 001 0087 un nekustamā īpašuma “Kvāpānu dīķi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78540010011 daļu 250 ha platībā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.03.2020
Paziņojums par piedāvājuma nomas līguma slēgšanai nosūtīšanu
Pamatojoties uz to, ka 2020. gada 26. februārī IK “Ziemeļvējš” atteicās slēgt nomas līgumu par nekustamā īpašuma “Bāka” un nekustamā īpašuma “Kvāpānu dīķi” daļas Gaigalavas pagastā nomu, Rēzeknes novada pašvaldība 2020. gada 26. februārī ir nosūtījusi piedāvājumu slēgt līgumu SIA “Vlakon”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.03.2020
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kroņi” Griškānu pagastā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
Rēzeknes novada pašvaldības iestāde ,,Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienība ,, Griškānu pagasta pārvalde “ paziņo par nekustamā īpašuma “Kroņi”, kas atrodas Rēzeknes novada Griškānu pagastā ar kadastra Nr. 7856 004 0348, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7856 004 0145 platība 0,6611 ha atsavināšanas procedūru, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.02.2020
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Sīļi 1” Ozolmuižas pagastā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
Rēzeknes novada pašvaldības iestāde ,,Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienība ,,Ozolmuižas pagasta pārvalde “ paziņo par nekustamā īpašuma “Sīļi 1”, kas atrodas Rēzeknes novada Ozolmuižas pagastā ar kadastra Nr.7878 002 0353, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.7878 002 0352 platība 2,33 ha atsavināšanas procedūru, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
 Lasīt vairāk