Publicēts 17.05.2019
Paziņojums par publisko apspriešanu par koku ciršanu Lūznavas pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Maltas pagasta pārvalde” struktūrvienība „Lūznavas pagasta pārvalde” paziņo, ka Lūznavas pagastā uzņēmējs plāno nozāģēt 5 kokus - ošus savā īpašumā Pils ielā 5, Lūznavā, Lūznavas pagastā Rēzeknes novadā, jo tie rada apdraudējumu esošajai un perspektīvajai ēkai. Zemes vienības kadastra Nr.7868 002 0445.
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.05.2019
Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu par koku ciršanu Kaunatas pagastā
Kaunatas pagasta pārvalde paziņo par publisko apspriešanu 16 koku nozāģēšanai Kaunatas ciemata Dārzu ielas ceļa malas posmā no 0,0km līdz 0,2km, kadastra Nr.78620050408: 1 osis diametrā 44cm un 16 kļavas diametrā 28cm – 66cm.
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.05.2019
Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma-zemes vienības Brāļu Skrindu ielā 2A, Rēzeknē, atsavināšanu pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
Izsoles vieta un datums – 2019. gada 18. jūnijā, plkst. 10:30, Rēzeknes novada pašvaldības telpās, 2. stāvā, 21. kabinetā, Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV - 4601.
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.05.2019
Paziņojums par publisko apspriešanu
Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Kaunatas pagastu apvienība” paziņo par publisko apspriešanu koku ciršanai pašvaldības īpašumā esošās kapsētu teritorijās.
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.05.2019
Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli Maltas pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienība “Maltas pagasta pārvalde” paziņo, ka izsole, kas bija plānota 2019. gada 8. maijā plkst.14:00, tiek pārcelta uz 2019. gada 16. maiju plkst.14:00, Maltas pagasta pārvaldes telpās Brīvības ielā 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 78700050046 mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.05.2019
Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli Maltas pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienība “Maltas pagasta pārvalde” paziņo, ka 2019. gada 8. maijā plkst.14:00 Maltas pagasta pārvaldes telpās Brīvības ielā 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, notiks pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 78700050046 mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.05.2019
Paziņojums par nekustamā īpašuma “Sprīdītis” izsoli Nautrēnu pagastā
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Nautrēnu pagasta pārvaldē pie lietvedes pēc adreses "Pagastmāja", Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, no plkst. 8.00 – 16.30 līdz 2019. gada 3. jūnijam.
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.04.2019
Privatizācijas aģentūras sludinājums par izsoli Lendžu pagastā
Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.3 “Stacija Taudejāni 2”, Skangaļos, Lendžu pagastā, Rēzeknes novadā – izsoles sākumcena EUR 320.00, nodrošinājums EUR 32.00, izsole 19.06.2019. plkst.13-00.
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.04.2019
Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli SIA “Strūžānu siltums”
Izsoles priekšmets: nekustamais īpašums “Autogarāža -1”, kadastra Nr.78940020199001. Nekustamais īpašums sastāv no garāžas 476,6 kvadrātmetru platībā. Zemes īpašnieks ir pašvaldība un tā netiek pārdota. Izsoles sākumcena 2403,02 EUR (divi tūkstoši četri simti trīs euro,02 centi) un izsoles solis – 100,00 EURO (viens simts euro, 00 centi). Dalības maksa 15,00 EUR (piecpadsmit euro,00 centi).
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.04.2019
Publicējamā informācija par “Pirmais dambis” Nagļu pagastā, Rēzeknes novadā nomas tiesību izsoli pieguļošo hidrobūvju uzturēšanai
Nomas objekts – nekustamais īpašums “Pirmais dambis” ar kadastra numuru 7874 002 0119 zeme – 9,96ha platība un uz šīs zemes atrodošos pašvaldības valdījumā esošo inženierbūvi (dambi ar nenostiprinātām nogāzēm) ar kadastra apzīmējumu 7874 002 0119 001, lietošanas mērķis – pieguļošo hidrobūvju uzturēšanai.
 Lasīt vairāk