Publicēts 04.12.2020
Stružānu pagasta pārvalde rīko nekustamo īpašumu izsoli
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienība “Stružānu pagasta pārvalde” rīko Rēzeknes novada pašvaldībai, reģ. Nr. 90009112679, piederošo nekustamo īpašumu elektronisko izsoli ar augšupejošu soli.
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.11.2020
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 001 0280 izsoles rezultātiem Silmalas pagastā.
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes lēmumu, saskaņā ar izsoles procesa rezultātiem, tiesības slēgt zemes nomas līgumu par zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemes vienību ieguva fiziska persona, kas nosolīja objekta nomas tiesības par izsolei noteikto sākotnējo nomas maksu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.11.2020
Publicējamā informācija par nomas tiesību izsoles rezultātiem Čornajas pagastā
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2020.gada 5.novembra lēmumu ‘’Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 004 0280 daļas un pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0248 Čornajas pagastā nomas tiesību izsoli” (protokols Nr.27, 7.§, 3.punkts) saskaņā ar izsoles procesa rezultātiem, ir paziņots, kam tiek piešķirtas tiesības slēgt zemes nomas līgumus.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.11.2020
Par valsts nekustamā īpašuma pārdošanu elektroniskajā izsolē
SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod neizīrētu valsts nekustamo īpašumu Balbišos, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.11.2020
Par valsts nekustamā īpašuma pārdošanu elektroniskā izsolē
SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod neizīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Rēzeknes novada Ozolmuižas pagasta Dreijerovkā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.11.2020
Par SIA “Latgales nekustamie īpašumi” piederošā nekustamā īpašuma otro izsoli ar lejupejošu soli
Maksātnespējīgās SIA “Latgales nekustamie īpašumi” maksātnespējas procesa administrators paziņo par SIA “Latgales nekustamie īpašumi” piederošā nekustamā īpašuma otro izsoli ar lejupejošu soli.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.11.2020
Publicējamā informācija par pašvaldības nekustamā īpašuma “Rožukalns”, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78780040081, Ozolmuižas pagastā, Rēzeknes novadā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienība “Ozolmuižas pagasta pārvalde” saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu “Rožukalns”, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78780040081, Ozolmuižas pagastā, Rēzeknes novadā, kopējā platība 6.47 ha.
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.11.2020
Paziņojums par publisko apspriešanu par koku ciršanu ārpus meža Gaigalavas pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienība “Gaigalavas pagasta pārvalde” paziņo par publisko apspriešanu koku ciršanai pašvaldības īpašumā pie daudzdzīvokļu mājas adrese: Ābelītes iela 1, Gaigalava, Gaigalavas pag., Rēzeknes novads (četri (4) koki) un pie Gaigalavas pagasta pārvaldes ēkas, iekšpagalmā (piecas (5) egles).
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.10.2020
Paziņojums par cirsmas izsoles rezultātiem Gaigalavas pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienība “Gaigalavas pagasta pārvalde” paziņo, ka saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdeva kustamo mantu – cirsmas Nr.1., Nr.2., Nr.3., kas atrodas nekustamā īpašumā “Soču mežs” (Nr. 78540030041), Rēzeknes novada Gaigalavas pagastā, izcērtamā kopējā platība 6.05 ha (820 m3), par summu EUR 12 953,60
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.10.2020
Paziņojums par nekustamā īpašuma “Dārzmalas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78540080079 izsoles rezultātiem Gaigalavas pagastā
2020. gada 23. oktobrī ir noslēgts Pirkuma līgums Nr.6.8/52 ar z/s “Līdumi”, pārdodot nekustamo īpašumu “Dārzmalas” ar kadastra apzīmējumu 7854 008 0079 kopējā platībā 3,18 ha par izsolē nosolīto augstāko cenu EUR 12 226, 00 (divpadsmit tūkstoši divi simti divdesmit seši euro 00 centi).
 Lasīt vairāk