Publicēts 26.02.2020
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Sīļi 1” Ozolmuižas pagastā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
Rēzeknes novada pašvaldības iestāde ,,Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienība ,,Ozolmuižas pagasta pārvalde “ paziņo par nekustamā īpašuma “Sīļi 1”, kas atrodas Rēzeknes novada Ozolmuižas pagastā ar kadastra Nr.7878 002 0353, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.7878 002 0352 platība 2,33 ha atsavināšanas procedūru, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.02.2020
Par nekustamā īpašuma izsoli Nagļu pagastā
Izsoles objekts – Rēzeknes novada nekustamais īpašums “Nagļu skola” ar kadastra Nr.7874 005 0305, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7874 005 0301, platība 0,5548 ha, un divām ēkām ar kadastra apzīmējumu 7874 005 0305 001 (skola 993,10m2) un kadastra apzīmējumu 7874 005 0305 002 (skola-internāts 100,5m2), kas atrodas adresē :“Nagļu skola”, Nagļi, Nagļu pagasts, Rēzeknes novads.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.02.2020
Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma telpu nomas izsoles rezultātiem Rikavas pagastā
17. februārī ir noslēgts Nekustamā īpašuma nomas līgums Nr.8.7.1/139, nomā nododot nekustamā īpašuma “Skolas iela 5, Rikava, Rikavas pagasts, Rēzeknes novads” ar kadastra apzīmējumu 7882 007 0309 daļas 1284,40m2 un ar to funkcionāli saistītas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7882 007 0309 daļu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.02.2020
Paziņojums par publisko apspriešanu Silmalas pagastā
Saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 15. novembra saistošajiem noteikumiem Nr.91 “Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”, Silmalas pagasta pārvalde paziņo par publisko apspriešanu 261 koka ciršanai pašvaldības teritorijā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.02.2020
Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Kaunatas pagastā
Saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 15. novembra saistošajiem noteikumiem Nr.91 “Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”, Kaunatas pagasta pārvalde paziņo par publisko apspriešanu 8 koku nozāģēšanai ceļa “Skolas iela” pieguļošās teritorijas paplašināšanai un labiekārtošanai ceļa seguma atjaunošanas un sangrāvju tīrīšanas plānotajiem darbiem uz kadastra Nr.78620050441: 2 oši diametrā 60-22cm; 3 kļavas diametrā 28-60cm; 2 papeles diametrā 26-30cm; 1 blīgzna diametrā 30cm.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.02.2020
Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma “Bāka” un nekustamā īpašuma “Kvāpānu dīķi” zemes vienības daļas Gaigalavas pagastā nomas tiesību izsoli komercdarbībai
Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta – līdz 2020. gada 17. februārim, plkst.11.30, Rēzeknes novada pašvaldībā, adrese: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, LV–4601, 23. kabinetā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.02.2020
Uzsākta valsts nekustamā īpašuma “Kūts”, Tūju ielā 3, Stoļerovā, Stoļerovas pagastā privatizācija
AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” paziņo, ka uzsākta valsts nekustamā īpašuma “Kūts”, Tūju ielā 3, Stoļerovā, Stoļerovas pag., Rēzeknes nov., kadastra Nr.78920020254, privatizācija.
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.01.2020
Par nekustamo īpašumu Rēzeknes novadā izsolēm
VAS "Latvijas Pasts" informē, ka pieņemts lēmums par nekustamo īpašumu Rēzeknē un Rēzeknes novada Rikavas, Ozolaines, Sakstagala un Ilzeskalna pagastā atsavināšanu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.01.2020
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Laukmale” Ilzeskalna pagastā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2020. gada 16. janvāra sēdes (protokols Nr.3, 4.§, 3.punkts) lēmumu ”Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Laukmale”, Ilzeskalna pagastā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli”, Rēzeknes novada pašvaldības iestāde ,,Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienība ,,Ilzeskalna pagasta pārvalde“ paziņo par nekustamā īpašuma “Laukmale”, kas atrodas Rēzeknes novada Ilzeskalna pagastā ar kadastra Nr.7858 006 0035, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.7858 006 0035 platība 3,36 ha atsavināšanas procedūru, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.01.2020
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Dūjas” Ilzeskalna pagastā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2020. gada 16. janvāra sēdes (protokols Nr.3, 3.§, 3.punkts) lēmumu ”Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Dūjas”, Ilzeskalna pagastā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli”, Rēzeknes novada pašvaldības iestāde ,,Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienība ,,Ilzeskalna pagasta pārvalde“ paziņo par nekustamā īpašuma “Dūjas”, kas atrodas Rēzeknes novada Ilzeskalna pagastā ar kadastra Nr.7858 006 0355, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.7858 006 0355 platība 3,06 ha, tai skaitā 2,14 ha meža, atsavināšanas procedūru, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
 Lasīt vairāk