Publicēts 22.05.2017
Pašvaldības nekustamā īpašuma – nedzīvojamās ēkas daļas Ozolkalna ielā 4, Bērzgalē nomas tiesību izsole
Nomas objekts – nekustamais īpašums ar kadastra numuru 7844 002 0306, kurš sastāv no nedzīvojamās ēkas daļas (turpmāk tekstā – Ēkas daļa), platība – 106,8 m2 ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0306 001. Ēkai ir piesaistīta zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0306 daļa 0,03 ha platībā, adrese: Ozolkalna iela 4, Bērzgale, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads, LV-4612, lietošanas mērķis – saimnieciskās darbības veikšana.
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.05.2017
Par nekustamā īpašuma Kalna ielā 1, Dubuļi, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā telpu nomu saimnieciskās darbības veikšanai
1. Nomas objekts – nekustamā īpašuma Kalna ielā 1.,c. Dubuļi, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4616, nedzīvojamās telpas, ar kadastra numuru 78620120433001; lietošanas mērķis – saimnieciskās darbības veikšana.
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.05.2017
Par nekustamā īpašuma Rāznas ielā 38, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā telpu nomu skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai
1. Nomas objekts – nekustamā īpašuma Rāznas ielā 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4622, nedzīvojamās telpas ar kadastra numuru 7862 005 0303; lietošanas mērķis – skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšana.
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.04.2017
Pasažieru autobusa SETRA S309HD izsole
SIA „Strūžānu Siltums”, reģistrācijas numurs 42403006333, juridiskā adrese: Miera iela 14, Strūžāni, Rēzeknes nov., paziņo par atkārtotu izsoli ar augšupejošu soli.
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.04.2017
Par nekustamā īpašuma izsoli Gaigalavas pagastā
Izsoles objekts – Rēzeknes novada pašvaldības nekustamais īpašums „Muzikanti” ar kadastra Nr. 7854 005 0470, kas sastāv no: dzīvojamā māja (78540050204001) 195,6 m², piecas nedzīvojamās ēkas – noliktava (7854 005 0204 002) 33,3 m², kūts (7854 005 0204 003) 66,8 m²; kūts (7854 005 0204 004) 46,8 m²; šķūnis (7854 005 0204 005) 64,4 m²; šķūnis (7854 005 0204 011), aka (7854 005 0204 010) bez veiktajiem uzlabojumiem, un zemes gabals 0,562 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7854 005 0463, kas atrodas adresē: Meža iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads,
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.04.2017
Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts nekustamos īpašumus:
dzīvokļa īpašumu Nr.3 “Pūces”, Balbišos, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā – sākumcena EUR 320.00, nodrošinājums EUR 32.00, izsole 25.05.2017. plkst. 16-00;
dzīvokļu īpašumus Nr.2, Nr.3, Nr.5 un Nr.6 Rāznas ielā 4, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā – sākumcena EUR 840.00, nodrošinājums EUR 84.00, izsole 25.05.2017. plkst. 14-30.
 Lasīt vairāk
DSC_2309 (807 x 1077) Publicēts 31.03.2017
Sabiedriskā apspriešana par koku nozāģēšanu Kaunatas pagastā
Kaunatas pagasta pārvalde plāno divu koku (kļavas) nozāģēšanu Kaunatas ciemā Rāznas ielā 38 (pārvaldes ēka, pie ieejas Latvijas Pasta nodaļā).
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.03.2017
Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli
Rēzeknes novada pašvaldības Lendžu pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu – “Rasas” ar kadastra Nr.7866 003 0281, kas sastāv no nedzīvojamas ēkas (katlu māja) 142,2 m² kopplatībā un zemes gabala 0,0234 ha platībā un atrodas Lendžu ciemā, Lendžu pagastā, Rēzeknes novadā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.03.2017
Sludinājums par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoli Gaigalavas pagasta Kvāpānu dīķos
Nomas objekts – rūpnieciskās zvejas tiesību noma – 4 (četras) atļaujas (1 (viena) atļauja – 6 (seši) tīkli pa 50 m ar acs izmēru ne mazāku kā 50 mm, kopā 300 m) Kvāpānu dīķos (K-1, K-2, K-3, K-4, K-5, K-6)
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.03.2017
Sabiedriskā apspriešana par koku nozāģēšanu Gaigalavas pagastā
Gaigalavas pagasta pārvalde paziņo, ka 2017. gadā plāno nozāģēt 98 kokus (t.sk.: 28 –osis, 21-liepa, 1-papele, 17- bērzs, 23 –kļava, 7- vītols, 1-goba , koku apkārtmērs no 20-60 cm), kuri atrodas valsts autoceļa V556 Dziļāri-Gaigalava-Darvaskalns (kadastra apzīmējums 7854 005 3005) posmā Gaigalavas pagasta centrā: Bikavas un Gaigalavas ciemā.
 Lasīt vairāk