Publicēts 17.07.2018
Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma Rāznas ielā 38, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomu masāžas pakalpojumu sniegšanai
Nomas objekts – nekustamā īpašuma Rāznas ielā 38, Kaunata, Kaunatas pagasta, Rēzeknes novada, LV - 4622, nedzīvojamās telpas, ar kadastra Nr. 7862 005 0303 003 lietošanas mērķis – masāžas pakalpojumu sniegšana.
 Lasīt vairāk
MX trase vizualizacija realais - Picture3 Publicēts 12.07.2018
Sabiedriskā apspriešana par motokrosa trases izbūvi Ozolaines pagastā
Lūdzam savus priekšlikumus un ieteikumus par motokrosa trases izbūvi, to nepieciešamību, vai būvniecības aizliegšanu rakstiskā veidā iesniegt Ozolaines pagasta pārvaldē lietvedei (adrese: „Lazdas”, s.Balbiši, Ozolaines pagasta, Rēzeknes novads, LV-4633, tālr.64640171, vai sūtot uz e-pastu: info@ozolaine.lv).
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.07.2018
Nekustamā īpašuma “Mehāniskās darbnīcas” Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomas tiesību izsole saimnieciskai darbībai
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.07.2018
Automašīnas HYUNDAI TRAJET pārdošana atkārtotas izsolē Audriņu pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē ar lejupejošu soli automašīnas HYUNDAI TRAJET, valsts reģistrācijas Nr.GE4027.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Audriņu pagasta pārvaldē Lidicas ielā 17, Audriņos, Audriņu pag., Rēzeknes nov., darba dienās, laiks 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00, mājaslapās www.audrini.lv., www.rezeknesnovads.lv.
Apskatīt var darba dienās, laiks 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00, iepriekš zvanot pa tālruni 20240381.
Pieteikumus reģistrē Audriņu pagasta pārvaldē, līdz 17.07.2018. darba dienās, laiks 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00.
Izsole notiks Lidicas ielā 17, Audriņos, Audriņu pag., Rēzeknes nov., Audriņu pagasta pārvaldes telpās 2018. gada 18.jūlijā, plkst.10.00.
Automašīnas HYUNDAI TRAJET nosacītā cena – EUR 675,00.
Nodrošinājuma nauda – 10 % no nosacītās cenas – EUR 67,50 jāieskaita Audriņu pagasta pārvaldes, reģ.Nr.90000014512, kontā Nr.LV35HABA0551025704678, A/S “SWEDBANK”, kods HABALV22, vai jāiemaksā Audriņu pagasta pārvaldes kasē.
Samaksa par pirkumu jāveic līdz 24.07.2018.
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.06.2018
Paziņojums par cirsmu izsoli Maltas pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvalde saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – cirsmas, kas atrodas nekustamā īpašumā “Maltas meži”
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Maltas pagasta pārvaldes lietvedes kabinetā, Skolas iela 24, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.13.00 līdz 17.00, vai elektroniski Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv., Maltas pagasta mājas lapā www.malta.lv
Objekta apskate saskaņojama pa tālruni 25425 642 (Igors Sorokins).
Pieteikumu reģistrācija pie Maltas pagasta pārvaldes lietvedes: Skolas iela 24, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads līdz 2018.gada 20.jūlija plkst. 930.
Izsole notiks 2018.gada 20. jūlijā plkst. 1000 Maltas pagasta pārvaldē, Skolas iela 24, Maltā, Maltas pagastā, Rēzeknes novadā.
Cirsmu izsoles nosacītā sākuma cena ir 75 513,97 euro,
nodrošinājuma summa ir 10% no cirsmas izsoles sākuma cenas – 7551,40 euro,
izsoles solis – 3000,00 euro.
Nodrošinājuma summa jāieskaita: Rēzeknes novada pašvaldības, Maltas pagasta pārvalde Reģ.Nr.90000048449 Kods: HABALV22 Konts: LV03HABA0551031900644 AS ‘’Swedbank’’, Maksājuma mērķī jānorāda:„Nodrošinājuma summa nekustamā īpašuma „Maltas meži”, cirsmu izsolei ”.
Nosolītā summa pircējam jāsamaksā nedēļas laikā no izsoles dienas, tas ir , līdz 2018.gada .27. jūlijam
Informācija pa tālruņiem 64634377, 64621401, 29322295, vai e-pastu: info@malta.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.06.2018
Sabiedriskā apspriešana par koku nozāģēšanu Sakstagala pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvalde paziņo, ka, pamatojoties uz Ciskādu sv. Jāņa Kristītāja Romas katoļu draudzes ierosinājumu, Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā plānots veikt 1 bīstama koka (kļava) izciršanu, kas atrodas “Ciskādu katoļu baznīcas teritorijā” ar kadastra nr. 7886 006 0146 ar diametru 30-45 cm.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.06.2018
Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu par koku ciršanu Kaunatas pagastā
Teritorijas sakopšanas, bojātu, videi un cilvēkiem draudējušo un bīstamo koku novākšanas nolūkos Kaunatas pagasta pārvalde paziņo par publisko apspriešanu koku nozāģēšanai: Lesinsku kapos, kadastra Nr.78620060154 - 2 priedes 21-27cm, 5 bērzi 22-50cm; Baranovas kapos, kadastra Nr.78620100034 - 5 bērzi 33-47cm, 1 priede - 48cm; Dubuļu kapos, kadastra Nr.78620120060 – 2 bērzi 30-47cm, 1 apse 40cm; Dzerkaļu kapos - kadastra Nr.78620130050 - 1 bērzs 53cm, 3 priedes 34-42cm.
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.05.2018
Izsludināta sabiedriskā apspriešana par koku izciršanu Feimaņu pagasta teritorijā
Rēzeknes novada pašvaldības Feimaņu pagasta pārvalde paziņo, ka plāno veikt Feimaņu ciemā (kad.apz. 7852 006 0137) 2 (divu) ošu izciršanu ar mērķi atbrīvoties no bīstamiem kokiem Feimaņu ciemā. Šie koki atrodas uz zemes, kas pieder daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Nr.1 dzīvokļu īpašniekiem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.05.2018
Paziņojums par cirsmu izsoli Stoļerovas pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības Stoļerovas pagasta pārvalde saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – cirsmas, kas atrodas nekustamā īpašumā “Stoļerovas meži” kadastra numurs 7892 003 0064, (kadastra apzīmējums 7892 004 0101) Rēzeknes novada Stoļerovas pagastā:
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.05.2018
Automašīnas HYUNDAI TRAJET pārdošana atkārtotā izsolē Audriņu pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli automašīnas HYUNDAI TRAJET, valsts reģistrācijas Nr.GE4027.
 Lasīt vairāk