Publicēts 24.07.2017
Izsole
Rēzeknes novada pašvaldības Stružānu pagasta pārvalde, NMK 90000025380 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu - 2-istabu dzīvokli Miera ielā 6-4, kadastra Nr.7894 900 0064, adrese: Miera iela 6-4, Strūžāni, Stružānu pag., Rēzeknes nov., LV-4643.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.07.2017
Par 2 (divu) nekustamo īpašumu izsoli Pušas pagastā
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Pušas pagasta pārvaldes kasieres-lietvedes kabinetā, Parka ielā 1, Pušā, Pušas pagasts, Rēzeknes novads, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.07.2017
Par izsoles rezultātu Kalna ielā 1 apstiprināšanu Kaunatas pagastā
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.07.2017
Par izsoles Rāznas ielā 38 rezultātu apstiprināšanu Kaunatas pagastā
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.07.2017
Sabiedriskā apspriešana par koku izciršanu Sakstagala pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvalde paziņo, ka, plāno veikt 14 liepu nozāģēšanu, kas atrodas Brāļu kapsētā ar kadastra nr. 7886 003 0515 ( ar apkārtmēru – 1,29 m, 1,37 m, 1,16 m, 0,85 m, 1,15 m, 0,95 m, 1,50 m, 0,36 m, 1,43 m, 1,22 m, 1,26 m, 0,98 m, 1,27 m, 1,25 m).
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.06.2017
Paziņojums par koku izzāģēšanu Stoļerovas kapsētā
Rēzeknes novada pašvaldības Stoļerovas pagasta pārvalde paziņo, ka tiek plānots veikt 42 (četrdesmit divu) koku izzāģēšanu Stoļerovas kapsētā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.06.2017
Sabiedriskā apspriešana par koku izciršanu Sakstagala pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvalde paziņo, ka, pamatojoties uz Sakstagala pagasta pārvaldes iedzīvotāja ierosinājumu, Sakstagala pagastā plānots veikt 5 koku izciršanu, kas atrodas piemājas saimniecībā ar kadastra nr. 7886 003 0215 (1 osi ar apkārtmēru - 330 cm, 1 egle ar apkārtmēru -180 cm, 1 ozols ar apkārtmēru – 270 cm, 2 kļavas ar apkārtmēru – 140cm un 200cm).
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.05.2017
Pašvaldības nekustamā īpašuma – nedzīvojamās ēkas daļas Ozolkalna ielā 4, Bērzgalē nomas tiesību izsole
Nomas objekts – nekustamais īpašums ar kadastra numuru 7844 002 0306, kurš sastāv no nedzīvojamās ēkas daļas (turpmāk tekstā – Ēkas daļa), platība – 106,8 m2 ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0306 001. Ēkai ir piesaistīta zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0306 daļa 0,03 ha platībā, adrese: Ozolkalna iela 4, Bērzgale, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads, LV-4612, lietošanas mērķis – saimnieciskās darbības veikšana.
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.05.2017
Par nekustamā īpašuma Kalna ielā 1, Dubuļi, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā telpu nomu saimnieciskās darbības veikšanai
1. Nomas objekts – nekustamā īpašuma Kalna ielā 1.,c. Dubuļi, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4616, nedzīvojamās telpas, ar kadastra numuru 78620120433001; lietošanas mērķis – saimnieciskās darbības veikšana.
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.05.2017
Par nekustamā īpašuma Rāznas ielā 38, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā telpu nomu skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai
1. Nomas objekts – nekustamā īpašuma Rāznas ielā 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4622, nedzīvojamās telpas ar kadastra numuru 7862 005 0303; lietošanas mērķis – skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšana.
 Lasīt vairāk