Publicēts 02.11.2018
Kustamā īpašuma – pasažieru autobusa MAN FRH 422 atsavināšanas izsole ar lejupejošu soli Kaunatas pagastā
1. Izsoles objekts – Rēzeknes novada pašvaldībai, Kaunatas pagasta pārvalde turēšanā nodotais, pasažieru autobuss MAN FRH 422, valsts Nr. HH9699, gaiši pelēkā krāsā .
2. Izsoles sākumcena EUR 5040.00 (pieci tūkstoši četrdesmit euro, 00 centi), izsoles solis 100.00 (viens simts euro 00 centi).
3. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda EUR 504.00 (pieci simti četri euro centi) un dalības maksa EUR 10.00 (desmit euro 00 centi).
4. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta - līdz 2018.gada 21.novembris, plkst.10.00, Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes grāmatvedībā , adrese: Rāznas ielā iela 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV–4622
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.11.2018
Paziņojums par publisko apspriešanu Pušas pagasta ciema teritorijā
Rēzeknes novada Maltas pagasta pārvaldes struktūrvienība „Pušas pagasta pārvalde” paziņo par koku nociršanu Pušas pagasta ciema teritorijā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.10.2018
Sabiedriskā apspriešana par koku nozāģēšanu Ozolaines pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvalde plāno veikt 4 (četru) koku (3 bērzu un 1 priedes, diametrs – 30 - 50cm), kas atrodas uz Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7878 002 0205, Kampišķos, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā (Andronovas/Kampišķu kapu teritorijā).
Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus un pieteikumus Rēzeknes novada Ozolaines pagasta pārvaldē (“Lazdas”, Balbiši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads) pie lietvedes, sākot no šī gada 1.novembra līdz šī gada 16.novembrim.
Sabiedriskā apspriešana tiek veikta saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 15.novembra saistošiem noteikumiem Nr.91 „Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.10.2018
Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma “Pagasts” Bērzgales kultūras nama telpas Nr.43 Rītupes ielā 34, Bērzgalē telpu nomu pasta pakalpojumu sniegšanai
Nomas objekts – nekustamā īpašuma “Pagasts” Bērzgales kultūras nama telpas Nr.43 Rītupes ielā 34 Bērzgalē, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads – pasta pakalpojumu sniegšana, kopplatībā – 10.1 m2 ar kadastra numuru 7844 002 0260, adrese: Rītupes ielā 34, Bērzgalē, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads , Rēzekne, LV - 4612, lietošanas mērķis – pasta pakalpojumu sniegšana.
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.10.2018
Čornajas pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē traktoru FORD TW-30
Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – traktoru FORD TW-30, valsts reģistrācijas numurs T7258LR, nosacītā cena ir 4500,00 EUR, kas ir arī izsoles sākumcena.
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.10.2018
Čornajas pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē autobusu MERCEDES BENZ O 305
Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – autobusu MERCEDES BENZ O 305, valsts reģistrācijas numurs FP775, nosacītā cena ir 700,00 EUR, kas ir arī izsoles sākumcena.
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.10.2018
Čornajas pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē automašīnu OPEL ZAFIRA
Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – automašīnu OPEL ZAFIRA, valsts reģistrācijas numurs FU1857, nosacītā cena ir 300,00 EUR, kas ir arī izsoles sākumcena.
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.10.2018
Čornajas pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē automašīnu NISSAN ALMERA
Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – automašīnu NISSAN ALMERA, valsts reģistrācijas numurs DM5733, nosacītā cena ir 90,00 EUR, kas ir arī izsoles sākumcena.
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.10.2018
Par atļaujas sniegšanu otrās un trešās kategorijas šaušanas stenda darbībai SIA “OKSALIS”
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2018. gada 18. oktobra lēmumu “Par atļaujas izsniegšanu SIA “OKSALIS” otrās un trešās kategorijas šautuves stenda darbībai Čornajas pagastā”, Rēzeknes novada pašvaldība 2018. gada 18. oktobrī izsniedza atļauju Nr.11.2.6/197 SIA “OKSALIS”, reģ.Nr.42403025353, otrās un trešās kategorijas šautuves (šaušanas stenda) darbībai, kas atrodas “Glans”, Treuhi, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads. Atļauja derīga no 18.10.2018. uz nenoteiktu laiku.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.10.2018
Publicējamā informācija par kustamā īpašuma – traktorpiekabes ROU 6 atsavināšanas izsoli Kaunatas pagastā
Izsoles objekts – Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldei turēšanā nodotā traktorpiekabe ROU 6, valsts Nr. P9040LZ, brūnā krāsā.
 Lasīt vairāk