Publicēts 09.11.2017
Izsole
Nomas izsoles objekts – nekustamā īpašuma “Vecružinas katlu mājas ēka “, Ezermalas ielā 2, c.Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636, nedzīvojamās telpas, ar kadastra numuru 7888 004 0221 002, kopplatība- 396,1 m2, lietošanas mērķis – saimnieciskai darbībai.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.11.2017
Izsole
Nomas izsoles objekts – nekustamā īpašuma “Vecružinas bērnu dārza ēka “, Lakstīgalu ielā 5, c.Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636, nedzīvojamās telpas, ar kadastra numuru 7888 004 0279 001, kopplatībā- 777.3 m2, lietošanas mērķis – saimnieciskai darbībai.
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.11.2017
Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma Upes ielā 1.,c. Kaunata, Kaunatas pagasta, Rēzeknes novadā, telpu nomu saimnieciskajām vajadzībām
Nomas objekts – nekustamā īpašuma Upes ielā 1.,c. Kaunata, Kaunatas pagasta, Rēzeknes novada LV - 4622, nedzīvojamās telpas – garāžas daļa , ar kadastra numuru 7862 005 0164 002 lietošanas mērķis – saimnieciskās vajadzības. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta - līdz 2017. gada 15. novembrim, plkst.11.00, Rēzeknes novada, Kaunatas pagasta pārvaldes ēkā, grāmatvedībā , adrese: Rāznas ielā 38.,Kaunatas pagasta, Rēzeknes novada, LV – 4622.
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.10.2017
Izsole
Rēzeknes novada Silmalas pagasta pārvalde izsludina mutisku izsoli nekustamā īpašuma “Vecružinas pagasta ēka” Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomu komercdarbībai
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.10.2017
Izsole
Rēzeknes novada Silmalas pagasta pārvalde izsludina nekustamā īpašuma “Pagasta ēka” Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomu komercdarbībai.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.10.2017
Paziņojums par izsoli
Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvalde izsludina mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsolē tiek pārdotas divas cirsmas kā vienots izsoles objekts (kadastra Nr. 7862 011 0065). Cirsmu kopējā platība – 1.2 ha, cirtes izpildes veids – kailcirte.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.10.2017
Izsole
Rēzeknes novada pašvaldības Stružānu pagasta pārvalde, NMK 90000025380 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamos īpašumus.
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.09.2017
Paziņojums par koku ciršanu ārpus meža Ilzeskalna pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvalde paziņo, ka pamatojoties uz Ilzeskalna pagasta pārvaldes ierosinājumu, Ilzeskalna pagastā plānots veikt 13 koku izciršanu, kas atrodas Ilzeskalna ciemata centrā:
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.09.2017
Izsole
Izsoles objekts - Rēzeknes novada pašvaldības nekustamais īpašums "Muzejs", kadastra Nr. 7880 004 0312, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 7880 004 0312, 0,21 ha platībā, un nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 7880 004 0312 001, kas atrodas Pilskalna ielā 1, Pušā, Pušas pagastā, Rēzeknes novadā. Nekustamā īpašuma "Muzejs" nosacītā cena - 6617,80 EUR (seši tūkstoši seši simti septiņpadsmit euro 80 centi). Izsoles solis - 100,00 EUR (viens simts euro 00 centi).
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.08.2017
Paziņojums par koku ciršanu ārpus meža Ilzeskalna pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvalde paziņo, ka pamatojoties uz Ilzeskalna pagasta pārvaldes ierosinājumu, Ilzeskalna pagastā plānots veikt 13 koku, kas atrodas Ilzeskalna ciema centrā, izciršanu:
 Lasīt vairāk