Publicēts 08.03.2016
Sabiedriskā apspriešana par koku nozāģēšanu Dricānu pagastā
Dricānu pagasta pārvalde paziņo, ka 2016. gadā plāno nozāģēt 7 kokus – 4 bērzus un 3 apses. Koki atrodas Dricānu ciemā tuvu pie daudzdzīvokļu mājas „Birztalas” uz pašvaldībās īpašumā esošas zemes ar vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 005 0369 un pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 005 0308.
 Lasīt vairāk
l_14076000 Publicēts 08.03.2016
Izsludināta sabiedriskā aptauja par koku izciršanu Ozolaines pagasta kapsētās
Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvalde paziņo, ka plāno veikt Ritiņu kapsētā veikt 4 (četru) koku izciršanu ar mērķi atbrīvoties no bīstamiem kokiem pie Šeršņovu ģimenes kapu vietām. Šie koki atrodas uz Rēzeknes novada pašvaldības valdījumā esošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 1232. Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus un pieteikumus Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldē (Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads) pie komunālinženieres no 2016. gada 07. marta līdz 2016. gada 21. martam.
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.12.2015
Nekustamā īpašuma „Puksti”-2, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads IZSOLE
Pašvaldības nekustamā īpašuma- divistabu dzīvokļa ar kadastra Nr. 6876 900 0015 atsavināšanas procedūra, pārdodot mutiskā izsolē. Izsole notiks „Pagastmāja”, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, Nautrēnu pagasta pārvaldes telpās 2016. gada 14. janvārī plkst. 10.00.
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.12.2015
Sludinājums par kravas furgona pārdošanu Lendžu pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības Lendžu pagasta pārvalde pārdod par brīvu cenu kustamo mantu – kravas furgonu MERCEDES BENZ 310, valsts reģistrācijas Nr.EP9224, 1.reģistrācijas gads – 1989., sēdvietu skaits 4, noskrējiens (kilometrāža pēc odometra) - nav precīzi nosakāms, bet ne mazāk kā 500 000 km, krāsa – balta, motora tips - dīzeļdzinējs. Brīvā cena ir EUR 202,50 (divi simti divi euro 50 centi).
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.11.2015
Paziņojums par koku ciršanu ārpus meža Silmalas pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvalde paziņo, ka pamatojoties uz Silmalas pagasta pārvaldes un pagasta iedzīvotāju ierosinājumu Silmalas pagastā plānots veikt 16 koku izciršanu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.11.2015
Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta nekustamo īpašumu izsole
1. Pašvaldības nekustamais īpašums „Krustu bērzi” atrodas Rēzeknes novada Dricānu pagastā ar kadastra Nr.7850 002 0042, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 002 0114.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus izsolei reģistrē sākot ar 01.12.2015. līdz 04.01.2016. Dricānu pagasta pārvaldē, pie lietvedes, darba dienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst.12.30 līdz 16.30, adrese: „Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novadā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī elektroniski Rēzeknes novada pašvaldības interneta mājas lapā - www.rezeknesnovads.lv.
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.11.2015
Par kustamās mantas atkārtotu pārdošanu mutiskā izsolē ar lejupejošu soli
1. Rēzeknes novada pašvaldības Bērzgales pagasta pārvalde atkārtoti pārdod MUTISKĀ IZSOLĒ ar lejupejošu soli kustamo mantu – automašīnu VOLVO S80, valsts reģistrācijas Nr.GB2986. Nosacītā cena ir EUR 918,00 (deviņi simti astoņpadsmit euro 00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena. Izsoles solis – EUR 20,00 (divdesmit euro 00 centi). Nodrošinājuma nauda – 10 % no kustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., EUR 91,80 (deviņdesmit viens euro 80 centi), kas jāieskaita Bērzgales pagasta pārvaldes kontā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.11.2015
Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma – ēkas un zemes vienību, kas atrodas „Borauha”, Mākoņkalna pagasts nomas tiesību izsoli
1. Nomas objekts – viendzīvokļa dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 78720010033001, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78720010033, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78720010036 pēc adreses: „Borauha”, Mākoņkalna pagasts, Rēzeknes novads, LV-4626, lietošanas mērķis – saimnieciskā darbība un komercdarbība.
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.11.2015
Sabiedriskā apspriešana par koka nociršanu Mākoņkalna pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības Mākoņkalna pagasta pārvalde dara zināmu, ka Mākoņkalna pagasta pārvalde plāno veikt viena koka (bērzs 1 gab. apkārtmērs 0,50 m, augstums 12 m) izciršanu, kas atrodas uz Rēzeknes novada pašvaldības Mākoņkalna pagasta pārvaldes tiesiskā valdījumā esošās zemes Mākoņkalna pagastā c. Lipuški, Līgo ielā 5 ar kadastra apzīmējumu 7872 008 0337.
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.10.2015
Paziņojums par koku ciršanu ārpus meža Ilzeskalna pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvalde paziņo, ka, pamatojoties uz Ilzeskalna pagasta pārvaldes un pagasta iedzīvotāju ierosinājumu, Ilzeskalna pagastā plānots veikt četru koku izciršanu
 Lasīt vairāk