Publicēts 13.02.2015
Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 78705030091, kas atrodas pēc adreses 1 maija ielā 48, Maltas pagastā, Rēzeknes novadā IZSOLES noteikumi
Rēzeknes novada pašvaldība informē, ka ir uzsākta nekustamā īpašuma, kas atrodas pēc adreses 1. maija ielā 48, Malta, Rēzeknes novads, ar kadastra numuru 78705030091, atsavināšanas procedūra, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.01.2015
Demontētu ūdenstorņa konstrukciju izsole Sakstagala pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvalde pārdod atkārtotā mutiskā izsolē ar lejupejošu soli kustamo mantu – kustamās mantas kopumu – demontētas dažāda izmēra ūdens torņa konstrukcijas, nosacītā cena ir 420,00 EUR (četri simti divdesmit euro 00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena, nodrošinājuma nauda 42.00 EUR (četrdesmit divi euro 00 centi)
Kustamās mantas raksturojums:
- kustamās mantas kopums sastāv no 3 (trīs) demontētām dažāda izmēra tērauda konstrukcijām
- Atrašanās vieta: Sakstagala pagasta pārvaldes struktūrvienībā „Kantinieku pagasta pārvalde”, c.Liuža, Kantinieku pagasts, Rēzeknes novads
- Sīkāka informācija un iesniegumi par atsavināmo mantu iesniedzami Sakstagala pagasta pārvaldē: Kalna iela 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, darba dienās no 26.01.2015. līdz 08.02.2015. darba laikā no plkst.8.00-12.00 no plkst.12.30. – 16.30 pie lietvedes, tālr.64640550,
- Izsole notiks 09.02.2015 plkst. 10.00
- Kontaktpersona: Marija Vasiļjeva tālr. 26480724
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sakstagala pagasta pārvaldē un elektroniski Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.01.2015
Kustamas mantas kopuma – demontētu dažāda izmēra centralizētās apkures konvektoru – IZSOLE Dricānu pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē kustamo mantu – kustamas mantas kopuma – demontētu dažāda izmēra centralizētās apkures konvektori, nosacītā cena ir EUR 1200,00 (viens tūkstotis divi simti euro 00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena, nodrošinājuma nauda EUR 120,00 (viens simts divdesmit euro 00 centi), reģistrācijas nauda EUR 5,00 (pieci euro 00 centi).
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.01.2015
Čornajas pagasta pārvalde pārdod kustamo mantu
Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvalde pārdod par brīvu cenu kustamo mantu:
1) vieglo automašīnu NISSAN ALMERA, valsts reģistrācijas numurs DM 5733, reģistrācijas gads – 1998, degviela – benzīns, nobraukums – 283145 km, brīva cena - EUR 374,47 (trīs simti septiņdesmit četri euro 47 centi).

2) pasažieru autobusu MERCEDES BENZ O 305, valsts reģistrācijas numurs FP 775, reģistrācijas gads – 1983, degviela – dīzeļdegviela, nobraukums – 58705 km, brīva cena - EUR 6039,47 (seši tūkstoši trīsdesmit deviņi euro 47 centi).

3) traktoru FORD TW 30, valsts reģistrācijas numurs T 7258 LR, reģistrācijas gads – 1982, nobraukums – 7958 motostundas, brīva cena – EUR 12039,48 (divpadsmit tūkstoši trīsdesmit deviņi euro 48 centi).
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.01.2015
Silmalas pagasta pārvalde pārdod izsolē kustamā mantu – vieglo automašīnu VW PASSAT
Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – vieglo automašīnu VW PASSAT, valsts reģistrācijas numurs FS6933, nosacītā cena ir EUR 80,00 (astoņdesmit euro 00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.01.2015
Silmalas pagasta pārvalde pārdod izsolē kustamā mantu – vieglo automašīnu NISSAN PRIMERA
Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – vieglo automašīnu NISSAN PRIMERA, valsts reģistrācijas numurs DM - 5861, nosacītā cena ir EUR 80,00 (astoņdesmit euro 00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.01.2015
Silmalas pagasta pārvalde pārdod izsolē kustamā mantu – pasažieru autobusu MERCEDES BENZ 611
Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – pasažieru autobusu MERCEDES BENZ 611, valsts reģistrācijas numurs PM 91, nosacītā cena ir EUR 380,00 (trīs simti astoņdesmit euro 00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.01.2015
Silmalas pagasta pārvalde pārdod izsolē kustamā mantu – pasažieru autobusu MERCEDES BENZ 0303
Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – pasažieru autobusu MERCEDES BENZ 0303, valsts reģistrācijas numurs EV 2204, nosacītā cena ir EUR 680,00 (seši simti astoņdesmit euro 00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.01.2015
Silmalas pagasta pārvalde pārdod izsolē kustamā mantu – pasažieru autobusu BOVA FVD 12-220
Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – pasažieru autobusu BOVA FVD 12-220, valsts reģistrācijas numurs GH 7092, nosacītā cena ir EUR 720,00 (septiņi simti divdesmit euro 00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena.
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.12.2014
Čornajas pagasta pārvalde pārdod izsolē kustamā mantu – vieglo automašīnu NISSAN ALMERA
Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – vieglo automašīnu NISSAN ALMERA, valsts reģistrācijas numurs DM 5733, nosacītā cena ir EUR 374,47 (trīs simti septiņdesmit četri euro 47 centi), kas ir arī izsoles sākumcena.
 Lasīt vairāk