Publicēts 16.05.2019
Paziņojums par publisko apspriešanu
Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Kaunatas pagastu apvienība” paziņo par publisko apspriešanu koku ciršanai pašvaldības īpašumā esošās kapsētu teritorijās.
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.05.2019
Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli Maltas pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienība “Maltas pagasta pārvalde” paziņo, ka izsole, kas bija plānota 2019. gada 8. maijā plkst.14:00, tiek pārcelta uz 2019. gada 16. maiju plkst.14:00, Maltas pagasta pārvaldes telpās Brīvības ielā 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 78700050046 mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.05.2019
Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli Maltas pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienība “Maltas pagasta pārvalde” paziņo, ka 2019. gada 8. maijā plkst.14:00 Maltas pagasta pārvaldes telpās Brīvības ielā 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, notiks pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 78700050046 mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.05.2019
Paziņojums par nekustamā īpašuma “Sprīdītis” izsoli Nautrēnu pagastā
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Nautrēnu pagasta pārvaldē pie lietvedes pēc adreses "Pagastmāja", Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, no plkst. 8.00 – 16.30 līdz 2019. gada 3. jūnijam.
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.04.2019
Privatizācijas aģentūras sludinājums par izsoli Lendžu pagastā
Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.3 “Stacija Taudejāni 2”, Skangaļos, Lendžu pagastā, Rēzeknes novadā – izsoles sākumcena EUR 320.00, nodrošinājums EUR 32.00, izsole 19.06.2019. plkst.13-00.
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.04.2019
Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli SIA “Strūžānu siltums”
Izsoles priekšmets: nekustamais īpašums “Autogarāža -1”, kadastra Nr.78940020199001. Nekustamais īpašums sastāv no garāžas 476,6 kvadrātmetru platībā. Zemes īpašnieks ir pašvaldība un tā netiek pārdota. Izsoles sākumcena 2403,02 EUR (divi tūkstoši četri simti trīs euro,02 centi) un izsoles solis – 100,00 EURO (viens simts euro, 00 centi). Dalības maksa 15,00 EUR (piecpadsmit euro,00 centi).
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.04.2019
Publicējamā informācija par “Pirmais dambis” Nagļu pagastā, Rēzeknes novadā nomas tiesību izsoli pieguļošo hidrobūvju uzturēšanai
Nomas objekts – nekustamais īpašums “Pirmais dambis” ar kadastra numuru 7874 002 0119 zeme – 9,96ha platība un uz šīs zemes atrodošos pašvaldības valdījumā esošo inženierbūvi (dambi ar nenostiprinātām nogāzēm) ar kadastra apzīmējumu 7874 002 0119 001, lietošanas mērķis – pieguļošo hidrobūvju uzturēšanai.
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.04.2019
Privatizācijas aģentūras paziņojums
VAS „Privatizācijas aģentūra” paziņo, ka 05.04.2019. noslēgts nekustamā īpašuma “Rozeļmuižas stallis” Rozeļmuižā, Stoļerovas pag., Rēzeknes nov., kad. Nr.78920020305, pirkuma līgums. Pircējs A.Skrebeļs, pirkuma cena 810 EUR
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.04.2019
Paziņojums par Rēzeknes novada pašvaldības būvvaldes lēmumu
Paziņojums par Rēzeknes novada pašvaldības būvvaldes lēmumu
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.04.2019
Sabiedriskā apspriešana par koku nozāģēšanu Ozolmuižas pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienība “Ozolmuižas pagasta pārvalde” plāno veikt 14 (četrpadsmit) koku izciršanu un 13 (trīspadsmit) kokiem vainagu sakopšanu
 Lasīt vairāk