Publicēts 15.08.2019
Par nekustamā īpašuma Rāznas ielā 38, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomu tekstilmākslas darbnīcas ierīkošanai
Nomas objekts – nekustamā īpašuma Rēzeknes novada Kaunatas pagastā, Rāznas ielā 38 telpas, kopplatībā – 34 m2 ar kadastra numuru 7862 005 0303, adrese: Rāznas ielā 38, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV - 4622, lietošanas mērķis – tekstilmākslas darbnīcas ierīkošana
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.08.2019
Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 14, Kaunatas pagasta Kaunatas ciemā telpu nomas izsoli darbnīcu ierīkošanai
Nomas objekts – nekustamā īpašuma Skolas iela 14, Kaunatas pagasta Kaunatas ciemā darbnīcas telpu 1244,5 m² kopplatībā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.08.2019
Paziņojums par pašvaldības dzīvokļa īpašuma “Ainas” 1 izsoli Nautrēnu pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes "Nautrēnu pagastu apvienība" struktūrvienība "Nautrēnu pagasta pārvalde" paziņo, ka 2019. gada 18.septembrī plkst.10.00 struktūrvienības “Nautrēnu pagasta pārvalde” telpās pēc adreses: “Pagastmāja”, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, notiks pašvaldības dzīvokļa īpašuma Nr.1 „Ainas”, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, kadastra Nr . 6876 900 0030, mutiskā izsole ar augšupejošu soli. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties struktūrvienībā “Nautrēnu pagasta pārvalde” pie lietvedes pēc adreses "Pagastmāja", Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, darba dienās no plkst. 8.00 – 16.30 līdz 2019.gada 17.septembrim vai mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.07.2019
Pašvaldības nekustamā īpašuma „Aptiekas māja“, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, telpu nomas tiesību izsole saimnieciskai darbībai
Publicējamā informācija par pašvaldības nekustamā īpašuma „Aptiekas māja“, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, telpu nomas tiesību izsoli saimnieciskai darbībai
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.07.2019
Nekustamā īpašuma “Mehāniskās darbnīcas” Silmalas pagastā telpu noma komercdarbībai
Nekustamā īpašuma “Mehāniskās darbnīcas” Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā telpu noma komercdarbībai
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.07.2019
Paziņojums par koku ciršanu ārpus meža Vērēmu pagastā
Saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 15. novembra saistošajiem noteikumiem Nr.91 “Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienība „Vērēmu pagasta pārvalde ” paziņo par publisko apspriešanu koku ciršanai pašvaldības īpašumā esošajā Škeņevas kapsētā (kadastra apzīmējums 7896 005 0264):
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.07.2019
Publicējamā informācija par pašvaldībai piederošās kustamās mantas – piekabes MMZ-771 un piekabes PRT-10 pārdošanu par brīvu cenu Vērēmu pagastā
Pārdodamais objekts – piekabe MMZ-771 , valsts reģistrācijas Nr.P946LK, un piekabe PRT-10, valsts reģistrācijas Nr.P945LK.
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.07.2019
Publicējamā informācija par kustamā īpašuma – vieglās automašīnas MITSUBISHI OUTLANDER atsavināšanas izsoli Feimaņu pagastā
Izsoles objekts – Rēzeknes novada pašvaldības Feimaņu pagasta pārvaldei turēšanā nodotā automašīna MITSUBISHI OUTLANDER, valsts Nr. GP2994.
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.07.2019
Publicējamā informācija par kustamā īpašuma – pasažieru autobusa SETRA S 309 HD atsavināšanas izsoli Feimaņu pagastā
Izsoles objekts – Rēzeknes novada pašvaldības Feimaņu pagasta pārvaldei turēšanā nodotais pasažieru autobuss SETRA S 309 HD valsts Nr. JS3842.
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.07.2019
Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli Nautrēnu pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienība “Nautrēnu pagasta pārvalde” pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Smiltaine” ar kadastra Nr.6876 005 0443
 Lasīt vairāk