Publicēts 21.01.2019
Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzeknē, pagrabstāva telpu nomu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai
Nomas objekts – nekustamā īpašuma Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne – ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas pagrabtelpas, kopplatībā - 124 m2 ar kadastra numuru 2100 008 0616 001, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV - 4601, lietošanas mērķis – sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana.
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.01.2019
Paziņojums par izsoli Silmalas pagastā
Izsole notiks Saules ielā 4, Gorņica, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, Silmalas pagasta pārvaldes telpās 2019. gada 6. februārī, plkst.10.00.
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.01.2019
Publicējamā informācija par kustamā īpašuma – traktorpiekabes MMZ-771 atsavināšanas izsoli Kaunatas pagastā
Izsoles objekts – Rēzeknes novada pašvaldībai, Kaunatas pagasta pārvaldei turēšanā nodotā, traktorpiekabe MMZ-771, valsts Nr. P924LK.
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.12.2018
Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē autobusu MERCEDES BENZ 0303
Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli autobusu MERCEDES BENZ 0303, valsts reģistrācijas Nr.HE1078. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Silmalas pagasta pārvaldē Saules ielā 4, Gorņicā, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, darba dienās, laiks 8.00-16.30, mājaslapās www.silmala.lv., www.rezeknesnovads.lv.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.12.2018
Paziņojums par publisko apspriešanu par koku ciršanu Lūznavas pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības Lūznavas pagasta pārvalde paziņo, ka Lūznavas pagastā plānots veikt 42 (četrdesmit divu ) koku no ciršanu Lūznavas ciema teritorijā un Lūznavas pagasta kapsētu teritorijās uz Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā esošās zemes.
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.12.2018
Paziņojums par publisko apspriešanu Pušas pagasta ciema teritorijā
Rēzeknes novada Maltas pagasta pārvaldes struktūrvienība "Pušas pagasta pārvalde” paziņo par koku nociršanu Pušas pagasta ciema teritorijā un Pušas pagasta kapsētu teritorijās uz Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā esošās zemes.
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.11.2018
VAS “Latvijas Pasts” īpašumu izsoles
VAS „Latvijas Pasts” 2018.gada 06.decembrī plkst. 11.30 izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu.
Pieteikšanās un reģistrācija izsolei darba dienās darba laikā no 01.11.2018. līdz 30.11.2018.
Izsoles sākumcena- 2 700 EUR.
Zeme 373 m2, ēka 113,4 m2.
VAS „Latvijas Pasts” 2018.gada 07. decembrī plkst. 13.30 izsolē ar lejupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu.
Pieteikšanās un reģistrācija izsolei darba dienās darba laikā no 01.11.2018. līdz 30.11.2018.
Izsoles sākumcena -10 000 EUR.
Zeme 459 m2, ēka 125,7 m2 un saimniecības ēka.
Detalizēta informācija par izsolēm var saņemt pie izsoles rikotajiem pa tālruņiem 23070720, 29420864.
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.11.2018
Publicējamā informācija par kustamās mantas – traktora piekabes 2PTS 4 pārdošanu mutiskā izsolē Lendžu pagastā
Izsoles vieta un datums – Lendžu pagasta pārvaldes telpas, Viraudas ielā 3, Lendži, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads, 2018. gada 11. decembrī, plkst.10.00.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.11.2018
Pazinojums par koku izciršanu ārpus meža Maltas pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvalde paziņo, ka pamatojoties uz pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu – komunālās saimniecības uzņēmums” ierosinājumu, Maltas pagastā plānots veikt 17 koku izciršanu, kas atrodas Maltas ciemata centrā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.11.2018
Cirsmu izsole nekustamā īpašumā “Ziemelis” Mākoņkalna pagastā, Rēzeknes novadā
Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvalde saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – cirsmas, kas atrodas nekustamā īpašumā “Ziemelis ” kadastra numurs 7872 008 0423, Rēzeknes novada Mākoņkalna pagastā.
 Lasīt vairāk