Dzīvesvieta

Pakalpojums  Atbildīgais Veidlapas Īss apraksts Pakalpojums pieejams latvija.lv
Iesniegums par dzīvesvietas deklarēšanu Juridiskā un lietvedības nodaļa vai pagastu pārvaldes Iesnieguma veidlapa Personas pienākums ir dzīvesvietas maiņas gadījumā viena mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to jebkurā Rēzeknes novada pašvaldības pagasta pārvaldē vai Rēzeknes novada pašvaldības administrācijā, iesniedzot dzīvesvietas deklarāciju. Pienākums deklarēt dzīvesvietu ir Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem, bezvalstniekiem, kuri saņēmuši Latvijas Republikā izdotu bezvalstnieka statusu apliecinošu dokumentu, ārzemniekiem, kuri saņēmuši uzturēšanās atļauju vai reģistrācijas apliecību. Nepilngadīgo un rīcībnespējīgo personu dzīvesvietu deklarē persona, kura saskaņā ar likumu vai bāriņtiesas lēmumu ir attiecīgās personas aizbildnis, vai aizgādnis (likumiskais pārstāvis). Iestāde reģistrē ziņas par deklarēto dzīvesvietu un nodrošina personas sniegto ziņu datorizētu apstrādi, aizsardzību, saglabāšanu, kā arī aktualizēšanu Iedzīvotāju reģistrā, pēc pieprasījuma izsniedzot dokumentu, kas apliecina dzīvesvietas deklarēšanas faktu. www.latvija.lv
Iesniegums izziņas saņemšanai par deklarēto dzīves vietu Juridiskā un lietvedības nodaļa vai pagastu pārvaldes Iesnieguma veidlapa Izziņas sagatavošana un izsniegšana pieprasītājam: 1) par personas esošo (deklarēto) dzīves vietu izziņu iespējams saņemt Rēzeknes novada pašvaldības administrācijā vai jebkurā Rēzeknes novada pagasta pārvaldē neatkarīgi no dzīves vietas atrašanās vietas Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā; 2) par personas iepriekšējo (-jām) dzīves vietu (-ām); 3) par mirušas personas pēdējo dzīves vietu; 4) citas. Piezīme: izziņas 2), 3) un 4) iespējams saņemt attiecīgajā Rēzeknes novada pagasta pārvaldē, kuras teritorijā ir deklarētā dzīvesvieta. www.latvija.lv