Nekustamais īpašums un nodokļi

Pakalpojums  Atbildīgais Veidlapas Īss apraksts Informācija par pakalpojumu pieejama latvija.lv
 Informācijas par aprēķināto un samaksāto nekustamā īpašuma nodokli sniegšana nodokļu maksātājam  Zemes pārvaldības dienests Iesnieguma veidlapa  Informācija nepieciešama sagatavojot uzņēmuma gada pārskatus, veikto nodokļu maksājumu apliecināšanai un citos gadījumos. www.latvija.lv
 Izziņas izsniegšana par nekustamā īpašuma nodokļa parādu neesamību Zemes pārvaldības dienests Iesnieguma veidlapa Izziņu izsniedz pēc nodokļa maksātāja pieprasījuma, galvenokārt, iesniegšanai dalībai valsts vai pašvaldību organizētajās iepirkumu procedūrās, konkursos, valsts institūcijās (Finanšu ministrija, VID), kredītiestādēm, notāram, tiesas iestādēm u.c.  www.latvija.lv
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršana Zemes pārvaldības dienests Iesnieguma veidlapa Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu piešķir atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām par Rēzeknes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu – zemi un ēkām nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus. www.latvija.lv
Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu nosūtīšana Zemes pārvaldības dienests Iesnieguma veidlapa Rēzeknes novada pašvaldība par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas gadam paziņo maksātājam līdz tā paša gada 15.februārim, nosūtot maksāšanas paziņojumu viņam vai viņa pilnvarniekam pēc norādītās adreses. Maksāšanas paziņojums ir administratīvais akts, kuru sūtot pa pastu, nav jānoformē kā ierakstītu pasta sūtījumu un, sagatavojot to elektroniski, maksāšanas paziņojums ir derīgs bez amatpersonas paraksta. Ja nodokļa maksātājam ir mainījusies deklarētā vai pasta adrese, par to ir jāinformē Rēzeknes novada pašvaldība. Gadījumā, ja nodokļa maksātājs nav saņēmis maksāšanas paziņojumu līdz kārtējā gada 15.februārim, viņa pienākums ir mēneša laikā rakstveidā par to informēt Rēzeknes novada pašvaldību. Attiecīgi, ja nodokļa maksātājs nav deklarējis dzīvesvietu likumā noteiktajā kārtībā un nav paziņojis nodokļu administrācijai adresi, kurā viņš ir sasniedzams, nodokļa maksāšanas paziņojums netiek nosūtīts, bet nodokļa aprēķins stājas spēkā kārtējā taksācijas gada 22.martā. www.rezekne.lv
Nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšana Juridiskā un lietvedības
nodaļa
Iesnieguma veidlapa Rēzeknes novada domei ir tiesības saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” un pamatojoties uz nodokļu maksātāja motivētu iesniegumu pagarināt nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus un vienoties par samaksas grafiku www.latvija.lv
Pārmaksātā nekustamā īpašuma nodokļa un kļūdaini ieskaitīto maksājumu atmaksa
Par atļaujas izsniegšanu lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai mežā Attīstības plānošanas nodaļa Iesnieguma veidlapa  Pirms atmežošanas (meža pārveidošanas citā zemes lietošanas veidā-būvniecība, lauksaimniecība, derīgo izrakteņu ieguve vai īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošana) veikšanas, valstij ir jāmaksā kompensācija par izdevumiem, saistītiem ar atmežošanas izraisīto negatīvo seku novēršanu. Atmežošanai paredzētajam mežam jābūt veiktai meža inventarizācijai. Pirms atmežošanas, ir jāsaņem pašvaldības atļauja. Par administratīvā akta izdošanu Rēzeknes novada pašvaldība lemj atbilstoši Ministru kabineta 08.03.2013. noteikumiem Nr. 118 „Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi ierīko mežā, kā arī izsniedz atļauju tās ierīkošanai”, kas nosaka termiņu kādā izskatāms iesniegums un kārtību kādā veicamas citas ar atļaujas izsniegšanu saistītās darbības. www.latvija.lv
Izziņa par zemes gabala plānoto (atļauto) izmantošanu saskaņā ar Rēzeknes novada teritorijas plānojumu
Attīstības plānošanas nodaļa Iesnieguma veidlapa Uz pasūtītāja iesnieguma pamata tiek sagatavota izziņa par zemes vienībā vai tās daļā Rēzeknes novada teritorijas plānojumā noteikto plānoto (atļauto) izmantošanu. Par katru zemes vienību tiek sagatavota viena izziņa. Pēc pasūtīta pieprasījuma, papildus informācijai par zemes vienības atļauto izmantošanu saskaņā ar teritorijas plānojumu, var tikt sniegta šāda informācija:
1. Informācija par teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem attiecīgajā funkcionālajā zonā un teritorijā ar īpašiem noteikumiem, ja tāda noteikta (izvilkums no Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem);
2. Zemes vienības kartogrāfiskais materiāls (izkopējums no teritorijas plānojuma grafiskās daļas kartēm).
 www.latvija.lv
Izziņa par plānotās darbības atbilstību Rēzeknes novada teritorijas plānojumam  Attīstības plānošanas nodaļa Iesnieguma veidlapa Pirms iecerētās darbības (lauksaimniecībā izmantojamās zemes apmežošana, derīgo izrakteņu ieguve u.c.) uzsākšanas kādā konkrētā zemes vienībā, ir nepieciešams noskaidrot, vai plānotā darbība atbilst Rēzeknes novada teritorijas plānojumam. Uz pasūtītāja iesnieguma pamata tiek sagatavota izziņa par plānotās darbības atbilstību Rēzeknes novada teritorijas plānojumam. Par katru zemes vienību tiek sagatavota viena izziņa. www.latvija.lv
Izziņa par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumiem  Attīstības plānošanas nodaļa Iesnieguma veidlapa Uz pasūtītāja iesnieguma pamata tiek sagatavota izziņa par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumiem interesējošā zemes vienībā. Izziņā tiek norādīti tie apgrūtinājumi, kas noteikti Rēzeknes novada teritorijas plānojumā. Pielikumā tiek sagatavots kartogrāfiskais materiāls. www.latvija.lv
Lēmumu pieņemšana par darījumiem ar lauksaimniecības zemi Rēzeknes novadā Rēzeknes novada pašvaldības izveidota Darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma izvērtēšanas komisija Iesnieguma veidlapa fiziskām personām

Iesnieguma veidlapa juridiskām personām

 Likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.pants nosaka to fizisko un juridisko personu loku, kas var Latvijā iegādāties zemi: Latvijas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi, kā arī Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņi, šajās valstīs reģistrētas kapitālsabiedrības un tiesību subjekti; Latvijā reģistrētas reliģiskās organizācijas, biedrības un nodibinājumi. Zemi Latvijā drīkst iegādāties arī citi darījumu subjekti, kas nav minēti likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.pantā, ievērojot likuma 29.pantā noteiktos ierobežojumus un 30.pantā noteikto kārtību.
Likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.1pants nosaka, kādiem nosacījumiem jāatbilst fiziskajām personām, kuras vēlas iegādāties lauksaimniecībā izmantojamo zemi. Šie nosacījumi attiecas uz fiziskajām personām, kuru īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošā lauksaimniecības zemes platība darījuma noslēgšanas brīdī un pēc darījuma pārsniedz 10 ha. Lauksaimniecības zemes iegādei fiziskai personai jāatbilst šādiem nosacījumiem:
a) ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicējs Latvijā,
b) vismaz gadu pēdējo triju gadu laikā ir saņēmusi vienotos platības maksājumus vai saņem tiešos maksājumus, vai to ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas ne mazāk kā pēdējos trīs gadus pēc kārtas veido vismaz vienu trešdaļu no to kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem, vai ir ieguvušas lauksaimniecisko izglītību vai tai pielīdzināmu izglītību arodizglītības programmā, profesionālās vidējās izglītības programmā vai profesionālās pilnveides izglītības programmā, apgūstot augkopības, lopkopības vai citus atbilstošus priekšmetus ne mazāk kā 160 stundu apmērā,
c) rakstveidā apliecina, ka šīs zemes izmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā uzsāks gada laikā pēc tās iegādes un nodrošinās arī turpmāk, ja zeme iepriekšējā vai pašreizējā gadā ir bijusi pieteikta vienotajiem platības maksājumiem vai tiešajiem maksājumiem, vai uzsāks triju gadu laikā un nodrošinās arī turpmāk, ja zeme iepriekšējā vai pašreizējā gadā nav bijusi pieteikta vienotajiem platības maksājumiem vai tiešajiem maksājumiem, d) likuma 30.1panta pirmajā daļā minētā iesnieguma iesniegšanas dienā nav nodokļu parādu Latvijā vai valstī, kurā atrodas pastāvīgā dzīvesvieta.
Lauksaimniecības zemes iegādei juridiskai personai jāatbilst šādiem nosacījumiem:
a) vismaz pēdējo triju gadu laikā ir saņēmušas vienotos platības maksājumus vai tiešos maksājumus, vai to ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas ne mazāk kā pēdējos trīs gadus pēc kārtas veido vismaz vienu trešdaļu no to kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem;
b) rakstveidā apliecina, ka šīs zemes izmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā uzsāks gada laikā pēc tās iegādes un nodrošinās arī turpmāk, ja zeme bijusi pieteikta vienotajiem platības maksājumiem vai tiešajiem maksājumiem. Ja zeme nav pieteikta atbalstam, to apstrādi uzsāks trīs gadu laikā un apstrādās arī turpmāk;
c) vismaz vienam īpašniekam vai pastāvīgajam darbiniekam ir atbilstoša profesionālā izglītība attiecīgajā juridiskās personas darbības jomā, kas iegūta ne mazāk kā arodizglītības programmā vai profesionālās vidējās izglītības programmā, vai vismaz viena īpašnieka ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas ne mazāk kā pēdējos trīs gadus pēc kārtas veido vismaz vienu trešdaļu no tā kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem;
d) var norādīt patiesos labuma guvējus un apliecināt, ka visi patiesie labuma guvēji ir likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta pirmās daļas 1.punktā minētās personas;
e) nav nodokļu parādu Latvijā vai valstī, kurā tās ir reģistrētas.
 www.latvija.lv
Atļauja nepilsonim iegādāties nekustamo īpašumu  Juridiskā un lietvedības nodaļa  Iesniegums brīvā formā  Ja zemes turpmākās izmantošanas mērķis, kas norādīts iesniegumā, nav pretrunā ar novada pašvaldības teritorijas plānojumu vai lokālplānojumu, pašvaldība 20 dienu laikā dod piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā. Piekrišana zemes iegūšanai īpašumā netiek dota, ja zeme atrodas: 1) valsts pierobežas joslā;
2) dabas rezervātos un citu aizsargājamo teritoriju dabas rezervātu zonās;
3) Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā;
4) publisko ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslās;
5) lauksaimniecības un meža zemi;
6) valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnēs.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
Iesniegums;
Iesniegumā norāda šīs zemes turpmākās izmantošanas mērķi;
Nekustamā īpašuma Pirkuma līguma kopija;
Personu apliecinoša dokumenta kopija.
 www.latvija.lv
Izziņa par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības
Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšana  Juridiskā un lietvedības nodaļa  Veidlapa Pašvaldība izskata atsavināšanas ierosinājumu un tam pievienotos dokumentus, un dome pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai vai atsavināšanas atteikumu. Atsavināšanas rezultātā īpašuma tiesības no pašvaldības pāriet ieguvējam. Atsavināšanas ierosinājumā norāda Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 3.punktā minēto informāciju un tam pievieno 4. un 5.punktā minētos dokumentus.  www.latvija.lv
Iesniegums par nekustamā īpašuma plānotās izmantošanas maiņu Rēzeknes novada Teritorijas plānojumā
Nedzīvojamo telpu iznomāšana
Nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršana
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa piešķiršana vai maiņa
Pašvaldības zemes noma
Zemes vienību atsavināšana
Zemes ierīcības projekta apstiprināšana
Zemes vienību apvienošana