Skatīt "Nekustamais īpašums un nodokļi"

Nekustamais īpašums un nodokļi

Pakalpojums  Atbildīgais Veidlapas Īss apraksts Informācija par pakalpojumu pieejama latvija.lv
 Informācijas par aprēķināto un samaksāto nekustamā īpašuma nodokli sniegšana nodokļu maksātājam  Zemes pārvaldības dienests Iesnieguma veidlapa  Informācija nepieciešama sagatavojot uzņēmuma gada pārskatus, veikto nodokļu maksājumu apliecināšanai un citos gadījumos. www.latvija.lv
 Izziņas izsniegšana par nekustamā īpašuma nodokļa parādu neesamību Zemes pārvaldības dienests Iesnieguma veidlapa Izziņu izsniedz pēc nodokļa maksātāja pieprasījuma, galvenokārt, iesniegšanai dalībai valsts vai pašvaldību organizētajās iepirkumu procedūrās, konkursos, valsts institūcijās (Finanšu ministrija, VID), kredītiestādēm, notāram, tiesas iestādēm u.c.  www.latvija.lv
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršana Zemes pārvaldības dienests Iesnieguma veidlapa Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu piešķir atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām par Rēzeknes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu – zemi un ēkām nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus. www.latvija.lv
Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu nosūtīšana Zemes pārvaldības dienests Iesnieguma veidlapa Pakalpojuma apraksts www.rezekne.lv
Nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšana Juridiskā un lietvedības
nodaļa
Iesnieguma veidlapa Rēzeknes novada domei ir tiesības saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” un pamatojoties uz nodokļu maksātāja motivētu iesniegumu pagarināt nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus un vienoties par samaksas grafiku www.latvija.lv
Par atļaujas izsniegšanu lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai mežā Attīstības plānošanas nodaļa Iesnieguma veidlapa Pakalpojuma apraksts www.latvija.lv
Izziņa par zemes gabala plānoto (atļauto) izmantošanu saskaņā ar Rēzeknes novada teritorijas plānojumu
Attīstības plānošanas nodaļa Iesnieguma veidlapa Pakalpojuma apraksts  www.latvija.lv
Izziņa par plānotās darbības atbilstību Rēzeknes novada teritorijas plānojumam  Attīstības plānošanas nodaļa Iesnieguma veidlapa Pakalpojuma apraksts www.latvija.lv
Izziņa par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumiem  Attīstības plānošanas nodaļa Iesnieguma veidlapa Uz pasūtītāja iesnieguma pamata tiek sagatavota izziņa par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumiem interesējošā zemes vienībā. Izziņā tiek norādīti tie apgrūtinājumi, kas noteikti Rēzeknes novada teritorijas plānojumā. Pielikumā tiek sagatavots kartogrāfiskais materiāls. www.latvija.lv
Lēmumu pieņemšana par darījumiem ar lauksaimniecības zemi Rēzeknes novadā Rēzeknes novada pašvaldības izveidota Darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma izvērtēšanas komisija Iesnieguma veidlapa fiziskām personām

Iesnieguma veidlapa juridiskām personām

 Pakalpojuma apraksts  www.latvija.lv
Atļauja nepilsonim iegādāties nekustamo īpašumu  Juridiskā un lietvedības nodaļa  Iesniegums brīvā formā Pakalpojuma apraksts  www.latvija.lv
Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšana  Juridiskā un lietvedības nodaļa  Veidlapa Pakalpojuma apraksts  www.latvija.lv