Skatīt "Ģimene"

Ģimene

Pakalpojums  Atbildīgais Veidlapas Īss apraksts Informācija par pakalpojumu pieejama latvija.lv
Dzimšanas fakta un paternitātes reģistrēšana Dzimtsarakstu nodaļa Par bērna piedzimšanu viena mēneša laikā jāpaziņo jebkurai Dzimtsarakstu nodaļai, kas izdara ierakstu dzimšanas reģistrā un izsniedz dzimšanas apliecību. Ja bērna vecāki nav reģistrējuši savstarpēju laulību, ziņas par tēvu bērna dzimšanas dokumentos var ierakstīt, iesniedzot Dzimtsarakstu nodaļā vecāku kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu, vai pamatojoties uz tiesas spriedumu par paternitātes noteikšanu vai paternitātes fakta konstatēšanu. www.latvija.lv
Dzimšanas reģistrācija, pirmreizēja dzimšanas apliecības izsniegšana un jaundzimušā dzīvesvietas deklarēšana Dzimtsarakstu nodaļa Iestāde reģistrē ziņas par jaundzimušo deklarēto dzīvesvietu un nodrošina personas sniegto ziņu datorizētu apstrādi, aizsardzību, saglabāšanu, kā arī aktualizēšanu Iedzīvotāju reģistrā, pēc pieprasījuma izsniedzot dokumentu, kas apliecina dzīvesvietas deklarēšanas faktu. www.latvija.lv
Miršanas fakta reģistrēšana un pirmreizēja miršanas apliecības izsniegšana
Dzimtsarakstu nodaļa   Par personas miršanas faktu ne vēlāk kā sešu darba dienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts, jāpaziņo jebkurai dzimtsarakstu nodaļai. Dzimtsarakstu nodaļas darbinieki reģistrē miršanas faktu miršanas reģistrā un izsniedz miršanas apliecību.  www.latvija.lv
Laulības reģistrēšana un laulības apliecības izsniegšana Dzimtsarakstu nodaļa   Personām, kuras vēlas doties laulībā, par to ir jāiesniedz kopīgs noteikta parauga iesniegums Dzimtsarakstu nodaļā. Ja laulību paredzēts reģistrēt baznīcā, Dzimtsarakstu nodaļa izsniedz izziņu par laulības reģistrēšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi. Laulību Dzimtsarakstu nodaļā reģistrē ne agrāk kā viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā. Pēc laulības reģistrācijas tiek izsniegta laulības apliecība.  www.latvija.lv
Laulības jubilejas ceremonijas organizēšana Dzimtsarakstu nodaļa Kāzu jubilejas ceremonijas sagatavošana un vadīšana, kāzu jubilāru godināšana un sveikšana.  www.latvija.lv
Laulības, dzimšanas un miršanas apliecību atkārtota izsniegšana  Dzimtsarakstu nodaļa Iesnieguma veidlapa Personas, kurām nepieciešams atkārtoti saņemt laulības, dzimšanas vai miršanas apliecības, var tās saņemt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā, iesniedzot iesniegumu un uzrādot personas apliecinošu dokumentu (pilnvarotām personām – pilnvaru).  www.latvija.lv
Civilstāvokļa reģistru ierakstu labošana, papildināšana, atjaunošana un anulēšana Dzimtsarakstu nodaļa Civilstāvokļa reģistrācijas dokumentu labošana ir nepareizu ziņu vai kļūdas izlabošana civilstāvokļa aktu reģistrā un uz ieraksta pamata personai izsniegtajā dzimšanas, laulības vai miršanas apliecībā. Civilstāvokļa reģistrācijas dokumentu papildināšana ir trūkstošo ziņu ierakstīšana civilstāvokļa aktu reģistrā un uz ieraksta pamata personai izsniegtajā apliecībā. Civilstāvokļa reģistrācijas dokumentu atjaunošana notiek, ja civilstāvokļa reģistrs ir gājis bojā. Civilstāvokļa reģistrācijas dokumentu anulēšana tiek veikta, ja sastādīti divi reģistri par vienu un to pašu faktu. www.latvija.lv
Izziņu un reģistra ieraksta kopiju izsniegšana no civilstāvokļa aktu reģistriem Dzimtsarakstu nodaļa Iesnieguma veidlapa Pēc personas lūguma dzimtsarakstu nodaļa var izsniegt izziņu vai reģistra ieraksta kopiju par civilstāvokļa aktu reģistrāciju  www.latvija.lv
Tautības ieraksta maiņa Dzimtsarakstu nodaļa Persona (Latvijas Republikas pilsonis, nepilsonis vai persona, kurai LR piešķirts bezvalstnieka statuss) vēlas un ir tiesīga vienu reizi mainīt tautības ierakstu pret tiešo augšupējo radinieku tautību divu paaudžu robežās.  www.latvija.lv
Vārda, uzvārda maiņa Dzimtsarakstu nodaļa Persona var likumā noteiktā kārtībā mainīt vārdu un uzvārdu.  www.latvija.lv

Vairāk par Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem pakalpojumiem (maksas pakalpojumu cenrādis, pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti un cita informācija)

Rēzeknes novada Dzimtsarakstu nodaļa

Adrese: Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 95A, LV-4601 (1. stāvs, 13. kabinets)
Tālrunis: +371 64607178
Fakss: +371 64607178
E-pasta adrese: dzimtsaraksti@rezeknesnovads.lv

Darba laiks (pusdienu pārtraukums – 11.45 – 12.15)

  • Pirmdiena: 8.00 – 16.30
  • Otrdiena: 8.00 – 16.30
  • Trešdiena: 8.00 – 14.30
  • Ceturtdiena: 8.00 – 16.30
  • Piektdiena: 8.00 – 16.30

Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai
Rēzeknes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009112679

A/S Swedbank LV56HABA0551026407356 HABALV22
A/S SEB banka LV21UNLA0050016695434 UNLALV2X
A/S DNB banka LV19RIKO0002013195963 RIKOLV2X
A/S Citadele banka LV27PARX0012602660002 PARXLV22