Skatīt "Izglītība"

Izglītība

Pakalpojums  Atbildīgais Veidlapas Īss apraksts Informācija par pakalpojumu pieejama latvija.lv
Rēzeknes novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskā komisija Izglītības pārvalde Iesniegums Pedagoģiski medicīniskajai komisijai par atbilstošas izglītības programmas ieteikšanu- veidlapa

 

Iesniegums Pedagoģiski medicīniskajai komisijai par mācību organizēšanu mājās – veidlapa

 Izsniedz atzinumu par izglītojamā vecumam, spējām, veselības stāvoklim un attīstības līmenim atbilstošu izglītības programmu pirmsskolas vecuma bērniem un skolēniem no 1.-4.klasei. Izsniedz atzinumus ar ieteikumu par mācību organizēšanu mājās skolēniem no 1.-12. klasei. Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu var saņemt vecāki (personas, kas realizē vecāku varu) vai pilnvarota persona (izglītības iestādes pārstāvis) personīgi Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldē. www.latvija.lv
Informācijas sniegšana par izglītības sistēmu, Rēzeknes novada izglītības iestādēm, izglītības satura un procesa organizēšanas jautājumiem Izglītības pārvalde   Izglītības pārvaldes speciālisti sniedz informāciju par izglītības sistēmu un likumdošanu izglītības jomā, par novada izglītības iestādēm, par izglītības satura jautājumiem, izglītības procesa organizēšanu novada pirmsskolas, vispārējās pamata un vidējās, interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.  www.latvija.lv
Licenču izsniegšana pieaugušo neformālās izglītības un interešu izglītības programmu realizēšanai Izglītības pārvalde   Pēc rakstiska iesnieguma un Rēzeknes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.5 “Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība” 3.daļā norādīto dokumentu iesniegšanas fiziskām un juridiskām personām tiek izsniegtas licences interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai Rēzeknes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.  www.latvija.lv