Personas tiesības

Pakalpojums  Atbildīgais Veidlapas Īss apraksts Informācija par pakalpojumu pieejama latvija.lv
Dzīvesvietas deklarēšana  Juridiskā un lietvedības nodaļa Iesnieguma veidlapa Personas pienākums ir dzīvesvietas maiņas gadījumā viena mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to jebkurā Rēzeknes novada pašvaldības pagasta pārvaldē vai Rēzeknes novada pašvaldības administrācijā, iesniedzot dzīvesvietas deklarāciju. Pienākums deklarēt dzīvesvietu ir Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem, bezvalstniekiem, kuri saņēmuši Latvijas Republikā izdotu bezvalstnieka statusu apliecinošu dokumentu, ārzemniekiem, kuri saņēmuši uzturēšanās atļauju vai reģistrācijas apliecību. Nepilngadīgo un rīcībnespējīgo personu dzīvesvietu deklarē persona, kura saskaņā ar likumu vai bāriņtiesas lēmumu ir attiecīgās personas aizbildnis, vai aizgādnis (likumiskais pārstāvis). Iestāde reģistrē ziņas par deklarēto dzīvesvietu un nodrošina personas sniegto ziņu datorizētu apstrādi, aizsardzību, saglabāšanu, kā arī aktualizēšanu Iedzīvotāju reģistrā, pēc pieprasījuma izsniedzot dokumentu, kas apliecina dzīvesvietas deklarēšanas faktu. www.latvija.lv
Iesniegums par informācijas sniegšanu par iesnieguma virzību Juridiskā un lietvedības nodaļa Iesnieguma veidlapa Ja klients ir iesniedzis Rēzeknes novada pašvaldībai adresētu iesniegumu, Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas darbinieki noskaidro iesnieguma virzību (kam ir nodots izpildei, kurā Rēzeknes novada pašvaldības struktūrvienībā tas pašlaik atrodas, vai ir bijuši attiecīgā klienta iesniegumi iepriekš u.tml.).  www.latvija.lv
Iesniegums par atkārtotu novada domes, pastāvīgās komitejas un komisijas sēdes protokola izraksta un/vai lēmuma izsniegšanu   Juridiskā un lietvedības nodaļa Iesnieguma veidlapa Pamatojoties uz saņemto informāciju pa pastu, faksu, telefonu un e-pastu, kā arī klātienē saņemto informācijas pieprasījumu, tiek sagatavoti Rēzeknes novada domes sēžu, pastāvīgo komiteju un komisiju protokolu izraksti un/vai lēmumi. Sagatavotie dokumenti tiek nosūtīti adresātam pa pastu, e-pastu, faksu vai sagatavoti izsniegšanai  www.latvija.lv
Iesniegums par novada pašvaldības noteikumu, nolikumu, kārtību un amatpersonu rīkojumu izsniegšanu  Juridiskā un lietvedības nodaļa Iesnieguma veidlapa  Pamatojoties uz saņemto informāciju pa pastu, faksu, telefonu un e-pastu, kā arī klātienē saņemto informācijas pieprasījumu, tiek sagatavotas Rēzeknes novada domes sēžu protokolu izraksti un/vai lēmumi. Sagatavotie dokumenti tiek vai nosūtīti adresātam pa pastu vai sagatavoti izsniegšanai.  www.latvija.lv
 Izziņas par personas dzīvesvietu izsniegšana Juridiskā un lietvedības nodaļa Iesnieguma veidlapa  Izziņas sagatavošana un izsniegšana pieprasītājam: 1) par personas esošo (deklarēto) dzīves vietu izziņu iespējams saņemt Rēzeknes novada pašvaldības administrācijā vai jebkurā Rēzeknes novada pagasta pārvaldē neatkarīgi no dzīves vietas atrašanās vietas Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā;
2) par personas iepriekšējo (-jām) dzīves vietu (-ām);
3) par mirušas personas pēdējo dzīves vietu;
4) citas.
Piezīme: izziņas 2), 3) un 4) iespējams saņemt attiecīgajā Rēzeknes novada pagasta pārvaldē, kuras teritorijā ir deklarētā dzīvesvieta.
www.latvija.lv
Dokumentu noformēšana nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanai
Juridiskā un lietvedības nodaļa Iesnieguma veidlapa  Rēzeknes novada domes izveidota komisija izskata iesniegumu un sniedz atzinumu par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanu vai šī statusa piešķiršanas atteikumu. Atbilstoši komisijas pieņemtajam atzinumam tiek sagatavots Rēzeknes novada domes lēmuma projektu. Pēc Rēzeknes novada domes lēmuma pieņemšanas tiek sagatavoti dokumenti apliecības un krūšu nozīmītes izgatavošanai. Apliecība un krūšu nozīmīte saņemama Rēzeknes novada pašvaldībā.  www.latvija.lv
Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecības atkārtota izsniegšana

 

Juridiskā un lietvedības nodaļa  Iesnieguma veidlapa  Apliecības nozaudēšanas gadījumā Rēzeknes novada pašvaldība laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” ievieto sludinājumu par apliecības atzīšanu par nederīgu un gatavo pieprasījumu atkārtotas apliecības izgatavošanai. Apliecība saņemama Rēzeknes novada pašvaldībā.  www.latvija.lv