Skatīt "Sociālie pakalpojumi"

Sociālie pakalpojumi

Pakalpojums  Atbildīgais Veidlapas Īss apraksts Informācija par pakalpojumu pieejama latvija.lv
Dzīvokļa pabalsts Rēzeknes novada iedzīvotājiem Sociālais dienests Iesnieguma veidlapa

Pakalpojuma apraksts

www.latvija.lv
Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai Rēzeknes novada pašvaldības iedzīvotājiem  Sociālais dienests Iesnieguma veidlapa  www.latvija.lv
Pabalsts aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšanai Sociālais dienests Iesnieguma veidlapa  Pabalstu piešķir personām, kuras slimības vai atveseļošanās periodā vecuma dēļ, garīga vai fiziska rakstura traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus, savu personisko aprūpi un kurām nav likumisko apgādnieku vai arī tie objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt minētajām personām nepieciešamo palīdzību. Pabalsta apmērs – I aprūpes līmenim – EUR 28,00, II aprūpes līmenim – EUR 36,00 mēnesi.  www.latvija.lv
Palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā bērniem bāreņiem Sociālais dienests Iesnieguma veidlapa  Personu reģistrē reģistrā palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājuma risināšanā uz iesnieguma un Rēzeknes novada domes lēmuma pamata par pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu. Brīvās dzīvojamās telpas tiek izīrētas saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2010. gada 18. marta saistošo noteikumu Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” noteiktajiem dzīvojamo telpu piedāvāšanas kritērijiem un secību.  www.latvija.lv
Pabalsts jaundzimušajam Sociālais dienests Iesnieguma veidlapa
Izziņa par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam izsniegšana iedzīvotājiem Sociālais dienests Iesnieguma veidlapa  Trūcīgas ģimenes (personas) statuss tiek piešķirts un šī statusa apliecinoša izziņa tiek izsniegta darbspējīgām personām uz sešiem mēnešiem, pensionāriem/invalīdiem – uz divpadsmit mēnešiem.  www.latvija.lv
Pabalsts veselības aprūpei Sociālais dienests  Iesnieguma veidlapa  Personām, kurām nepieciešama hemodialīzes procedūra, transporta pakalpojumu kompensācijai piešķir Ls 80,00 lielu pabalstu; personām hepatīta C 1,4 ārstēšanai pabalstu piešķir 30% apmērā no valsts nekompensējamās daļas.  www.latvija.lv