Uzņēmējdarbība

Pakalpojums  Atbildīgais Veidlapas Īss apraksts Pakalpojums pieejams latvija.lv
Iesniegums par publiska pasākuma rīkošanu Juridiskā un lietvedības nodaļa Iesnieguma veidlapa Pašvaldība izskata iesniegumu un tam pievienotos dokumentus un pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu publiska pasākuma rīkošanai vai atteikumu izsniegt atļauju. Darbību uzskaitījums, kas jāveic klientam, lai saņemtu pakalpojumu: Publiska pasākuma organizators iesniedz iesniegumu Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma 5. un 6.pantā noteiktajā kārtībā. Ja pašvaldība pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu publiska pasākuma rīkošanai, pasākuma organizators apdrošina savu civiltiesisko atbildību un ne vēlāk kā divas dienas pirms plānotā publiskā pasākuma norises sākuma iesniedz pašvaldībā savas civiltiesiskās apdrošināšanas faktu apliecinošu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus www.latvija.lv
Iesniegums par atļaujas saņemšanu tirdzniecībai publiskajos pasākumos Finanšu un grāmatvedības nodaļa vai attiecīgā pagasta pārvalde Iesnieguma veidlapa Ielu tirdzniecība ir preču pārdošana pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās, tai skaitā tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta. Publiska vieta ir jebkura vieta ārpus ēkas un pastāvīgās tirdzniecības vietas, kura neatkarīgi no tās īpašuma formas ir pieejama patērētājiem.  www.latvija.lv
Iesniegums par atļaujas saņemšanu ielu tirdzniecībai no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta Finanšu un grāmatvedības nodaļa Iesnieguma veidlapa Ielu tirdzniecība ir preču pārdošana pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās, tai skaitā tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta. Publiska vieta ir jebkura vieta ārpus ēkas un pastāvīgās tirdzniecības vietas, kura neatkarīgi no tās īpašuma formas ir pieejama patērētājiem.  www.latvija.lv
Iesniegums par atļaujas saņemšanu ielu tirdzniecībai ikdienas izbraukumos Attiecīgā pagasta pārvalde Iesnieguma veidlapa Ielu tirdzniecība ir preču pārdošana pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās, tai skaitā tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta. Publiska vieta ir jebkura vieta ārpus ēkas un pastāvīgās tirdzniecības vietas, kura neatkarīgi no tās īpašuma formas ir pieejama patērētājiem.  www.latvija.lv
Apliecinājums par saimnieciskās darbības neveikšanu Apliecinājums