Skatīt "Vide"

Vide

Pakalpojums Atbildīgais Veidlapas Īss apraksts Pakalpojums pieejams latvija.lv
 Rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšana  Vecākā vides aizsardzības speciāliste  Iesnieguma veidlapa  Atbilstoši zvejas rīku skaita limitam, pašvaldība iedala konkrētu limita apjomu juridiskām un fiziskām personām (zvejniekiem), slēdzot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu. Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums komerciālai zvejai tiek slēgts uz laiku no 3 līdz 15 gadiem, pašpatēriņa zvejai uz 1 gadu.  www.latvija.lv
Atļaujas izsniegšana bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei Vecākā vides aizsardzības speciāliste Iesnieguma veidlapa  Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauja, ievērojot valsts Vides dienesta noteiktos ieguves limitus, ir administratīvais akts, kas tā adresātam piešķir tiesības izmantot zemes dzīles noteiktās robežas un noteiktu laiku, ievērojot atļaujas noteikumus.  www.latvija.lv
Atļaujas (licences) izsniegšana komercdarbībai zvejniecībā Vecākā  vides aizsardzības speciāliste Iesnieguma veidlapa  Speciālas atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos Rēzeknes novada administratīvās teritorijas robežās izsniedz Rēzeknes novada pašvaldības vecākais vides aizsardzības speciālists. Tās darbību regulē MK 08.09.2009 noteikumi Nr. 1015 “Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu”  www.latvija.lv
Ūdenstilpju iznomāšana Vecākā vides aizsardzības speciāliste Iesnieguma veidlapa (fiziskai personai)

Iesnieguma veidlapa (juridiskai personai)

 Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 17.septembra noteikumi Nr.17 „Par ūdenstilpju iznomāšanas un nomas tiesību izsoles kārtību Rēzeknes novada pašvaldībā” nosaka ūdenstilpju, tajā skaitā arī publisko, iznomāšanas kārtību un nomas tiesību izsoles principus Rēzeknes novada pašvaldībā. Lēmumu par ūdenstilpes nomu pieņem Rēzeknes novada dome. Ja uz konkrētas ūdenstilpes nomu ir pieteikušās 2 (divas) vai vairāk personas, ar vienādiem vai dažādiem izmantošanas veidiem, vai arī, ja izmantošanas veidi ir savstarpēji pretrunīgi, vai ūdenstilpi paredzēts izmantot komerciāliem mērķiem, ūdenstilpes nomas tiesību piešķiršanai, rīko ūdenstilpes nomas konkursu.  www.latvija.lv
Ārpus meža augošu koku ciršanas atļauja pagastu pārvaldes Iesnieguma veidlapa  Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 15 novembra saistošie noteikumi Nr.91 “Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā” nosaka kārtību, kādā ar pašvaldību saskaņojama koku ciršana ārpus meža zemes Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā, koku ciršanas publiskās apspriešanas kārtību un gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu, kā arī zaudējumu atlīdzības aprēķināšanas kārtību par dabas daudzveidības samazināšanu.  www.latvija.lv