Publicēts 25.11.2015
Rēzeknes novada pašvaldības 2015. gada __.decembra saistošie noteikumi Nr. __ „Par Lubāna ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumiem”
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Attīstības plānošanas nodaļas vecākajai vides speciālistei Terēzijai Krustei uz e-pastu terezija.kruste@rezeknesnovads.lv līdz 2015. gada 1. decembrim.
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.11.2015
Rēzeknes novada pašvaldības 2015. gada __. decembra saistošie noteikumi Nr.__ „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2013. gada 4. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Rēzeknes novada pašvaldības nolikums””
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājai Ilonai Turkai uz e-pastu ilona.turka@rezeknesnovads.lv līdz 2015. gada 1. decembrim.
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.08.2015
Rēzeknes novada pašvaldības 2015. gada _____________ saistošie noteikumi Nr.___ „Par inženierkomunikāciju aizsardzību Rēzeknes novadā”
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Būvvaldes vadītājai Ingai Aleksandrovičai uz e-pastu inga.aleksandrovica@rezeknesnovads.lv un Saimnieciskās nodrošinājuma un infrastruktūras nodaļas komunālinženierim Albertam Kindzulim uz e-pastu alberts.kindzulis@rezeknesnovads.lv līdz 2015. gada 17. augustam.
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.07.2015
Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 17.jūlija saistošajos noteikumos Nr.33 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Rēzeknes novadā”
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Sociāla dienesta vadītājai Silvijai Strankalei uz e-pastu silvija.strankale@rezeknesnovads.lv līdz 2015.gada 4.augustam.
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.06.2015
„Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2013. gada 17. janvāra saistošajos noteikumos Nr.94 „Par Rāznas ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumiem”
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Attīstības plānošanas nodaļas vecākajai vides speciālistei Terēzijai Krustei uz e-pastu terezija.kruste@rezeknesnovads.lv līdz 2015. gada 9. jūlijam.
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.06.2015
„ Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Rēzeknes novada teritorijā”
"Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Attīstības plānošanas nodaļas vecākajai vides speciālistei Terēzijai Krustei uz e-pastu terezija.kruste@rezeknesnovads.lv līdz 2015. gada 9. jūlijam.
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.05.2015
Par sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes novadā
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Sociālā dienesta vadītājai Silvija Strankalei uz e-pastu silvija.strankale@rezeknesnovads.lv līdz 2015. gada 4. jūnijam.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.04.2015
Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada __.maija saistošie noteikumi Nr.___ „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2009. gada 3. decembra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par Rēzeknes novada pašvaldības nodevām””
"Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājai Ilonai Turkai uz e-pastu ilona.turka@rezeknesnovads.lv līdz 2015. gada 30. aprīlim.
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.03.2015
Par Rēzeknes novada simboliku un tās izmantošanu
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.12.2014
„Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 5.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.74 „Par kārtību, kādā sakārtojamas vai nojaucamas avārijas stāvoklī esošas būves Rēzeknes novadā”” projekta paskaidrojuma raksts
 Lasīt vairāk