Olimpiskā nedēļa Rēzeknes novada pirmsskolas izglītības iestādēs

Publicēts 20.11.2014

Mijoties diviem rudens mēnešiem, no 31. oktobra līdz pat 7. novembrim, Rēzeknes novada pirmsskolnieku domas un darbi risinājās olimpiskā gaisotnē, pošoties sporta svētkiem. Šajā mācību gadā viena no Rēzeknes novada pirmsskolas izglītības prioritātēm mācību un audzināšanas darbā ir Fiziskās izglītības un veselības audzināšanas aktualizācija mācību procesā. Tādēļ sporta svētku pasākumu mērķis – veicināt sporta attīstību pirmsskolas izglītības iestādēs (PII) un popularizēt skolotāju pieredzi ( netradicionālo materiālu izmantošana sporta aktivitātēs).

Pirmais sporta svētku pasākums norisinājās Maltas sporta zālē, 31. oktobrī. Uz svētkiem bija ieradušies Maltas PII, Silmalas PII, Lūznavas PII, Ozolaines PII un Feimaņu pamatskolas 5 -6 gadīgie bērni, kurus uz fiziskajām aktivitātēm pulcināja Karlsons. Izglītības iestāžu pedagogi bija parūpējušies par to, lai bērni varētu parādīt savas sportiskās prasmes un iemaņas, lai svētki būtu labām emocijām piepildīti..

4. novembrī Tiskādu vidusskolas kolektīvs uzņēma mazos sportistus no

Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas, Uļjanovas PII „Skudriņa”, Nagļu PII, Kruķu pamatskolas un protams arī pašmāju pirmsskolas bērnus. Pasākums bija ļoti pārdomāts un veiksmīgi novadīts, sniedzot gandarījumu gan pašiem, gan ciemiņiem.

5. novembrī Pepija aicināja mazos sportistus uz Nautrēnu sporta halli, lai, pārvarot interesantas un aizraujošas sportiskās aktivitātes, dotos aizraujošā ceļojumā uz Āfriku! Šajos svētkos sportoja un priecājās bērni no Nautrēnu PII „Vālodzīte”, Ilzeskalna PII, Bērzgales PII, Makašānu Lūcijas Rancānes Amatu vidusskolas un Verēmu pamatskolas, un kopīgi nonāca pie apslēptās lādes, kurā tika atrastas Zelta medaļas un citi dārgumi.

6. novembrī Griškānu kultūras namā kolorīti pasaku personāži aicināja bērnus izmēģināt spēkus dažādās sporta disciplīnās. Vispārējā jautrība mijās ar sportisko azartu un Griškānu PII, Kaunatas PII „Zvaniņš”, Čornajas PII „Brīnumzeme”, Mākoņkalna PII, Rēznas pamatskolas 5 -6 gadīgie bērni veikli tika galā ar izvirzītajiem uzdevumiem.

Skaitliski kuplākais sportistu pulks bija ieradies Strūžānu kultūras namā, 7. novembrī, kur pasaku tēli aicināja uz dažādām kustību aktivitātēm un kopējām rotaļām pirmsskolniekus no Dricānu PII, Audriņu PII, Gaigalavas PII, Rikavas PII, Strūžānu PII „Zvaniņš”

Bērnos kūsāja prieks par savu sportisko veikumu un par panākumiem, ikviens šo svētku pasākumu dalībnieks ieguva uzvarētāja medaļu un diplomu par aktīvu līdzdalību, kā arī dāvanu komandai.

Sportiskām aktivitātēm mijoties ar kopīgām rotaļām, pasākumu noslēgumā neiztika arī bez cienāšanās ar veselīgiem našķiem.

Pārrunās ar skolotājiem un iestāžu vadītājiem ir gūta atziņa, ka šis ir ļoti veiksmīgs bērnu pasākumu organizēšanas modelis. Atbildīgās iestādes pedagogi spēj parādīt savas organizatoriskās prasmes, kā arī tiek ieguldīts darbs pie telpu noformējuma, lai visiem radītu svētku noskaņu. Šī ir ļoti laba ideju banka, jo daudzas pasākumos gūtās idejas novada pirmsskolas izglītības skolotāji varēs pielietot savā ikdienas darbā, lai padarītu mācību procesu bērniem saistošāku un daudzveidīgāku. Šādi pasākumi ļauj bērniem būt aktīviem, māca pielietot izteiksmes līdzekļus, lai pieteiktu savu komandu un parāda izglītības iestāžu ieinteresētību, domājot par komandas vizuālo ietērpu. Risinot atmiņā piedzīvotos brīžus, zinām, ka mūsu novadā aug gan veikli, gan azartiski, gan draudzīgi, gan jautri un reizēm nopietni, gan kustīgi un veseli bērni un tas ko mēs pašreiz spējam dot mūsu bērniem, ir ieguldījums nākotnē. Aicinu visas ģimenes – esiet fiziski aktīvi kopā ar bērniem, rosiniet viņos kustību prieku, ieliekot labus pamatus viņu veselībai!

Paldies visiem par ieguldīto darbu!

Biruta Rīvāne
Rēzeknes novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības metodiķe

Fotogalerijas:

Sporta svētki Griškānos
Sporta svētki Maltā
Sporta svētki Rogovkā
Sporta svētki Strūžānos
Sporta svētki Tiskādos

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0