Rēznas pamatskolā īsteno projektu atbalstam mācībās

19.06.2020

Izglītība

Rēznas pamatskolā no 2019. gada septembra tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai sniegtu atbalstu mācībās un mazinātu to skolēnu skaitu, kuri nepabeidz skolu.
Pedagogi, izglītojamie un viņu vecāki jau mācību gada sākumā bija ieinteresēti piedalīties projektā. 2019./2020. mācību gada 2. semestrī individuālās mācību priekšmetu pedagogu konsultācijās piedalījās 16 skolēni, tas ir, 23 % no skolas izglītojamo skaita, un darbā tika iesaistīti 8 pedagogi. Izglītojamajiem notika individuālas konsultācijas latviešu valodā, literatūrā, matemātikā, Latvijas vēsturē, pasaules vēsturē, dabaszinībās un ķīmijā.
Visbiežāk tika izmantota iespēja sniegt papildu individuālās konsultācijas, jo skolēniem ar mācīšanās grūtībām nepieciešama atšķirīga pieeja mācību satura izskaidrošanā. Lielākajai daļai skolēnu uzlabojās sekmes (1. semestri beidzot, netika iegūti nepietiekami vērtējumi nevienā mācību priekšmetā), tika nostiprinātas skolēnu zināšanas un prasmes, jo pedagogi veica papildus izskaidrojošu darbu par tēmām, kuras netika pilnībā apgūtas mācību stundās. Tāpat tika sniegts atbalsts tiem skolēniem, kuriem bija grūtības latviešu valodas apguvē. Skolēniem tika paplašināts vārdu krājums, skaidrota vārdu nozīme, individuāli izskaidroti termini. Veicot sava darba izvērtējumu projektā, latviešu valodas skolotāja raksta: “Skolniece nodarbības apmeklēja regulāri un labprāt, jo novērtēja to laikā gūto kā ļoti labu iespēju savā valodas lietotāja izaugsmē.” Skolotāja uzsver projekta nodarbību nepieciešamību nākamajos gados, jo daudziem skolēniem “turpmākai izaugsmei pietrūkst latviešu valodas fona ikdienā” .
Visvairāk pedagogu atbalsts tika sniegts konsultācijās matemātikā un latviešu valodā. Sniedzot atbalstu kādam skolēnam, skolotājiem arī vairāk jāsadarbojas savā starpā. Bija nepieciešams daudz vairāk runāt savā starpā par konkrētu bērnu un to, kā viņam varētu palīdzēt.
Ļoti liels atbalsts konsultācijas projektā bija attālinātās mācīšanās laikā. Sākumā gan pedagogi, gan skolēni attālinātās konsultācijas uztvēra rezervēti un ar neticību . Kā pedagogs varēs nodarboties ar skolēnu individuāli, neredzot viens otru? Taču ar katru nodarbību nostiprinājās pārliecība, ka šīs individuālās konsultācijas, izmantojot mobilos telefonus un datorus, ļoti nepieciešamas skolēniem, kuriem ir grūtības patstāvīgi apgūt mācību vielu. Savā izvērtējumā pedagogs raksta: “Ļoti liels atbalsts konsultācijas bija šajā ārkārtējā pandēmijas situācijā. Skolēns pats izrādīja iniciatīvu, zvanīja, jautāja, ja kaut kas nebija skaidrs.” Skolēni ar mācīšanās grūtībām nebija vieni ar problēmām savās mājās, viņi zināja, ka pedagogi piezvanīs un sniegs atbalstu.
Projekta mērķis ir mazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas risku.
Šogad mūsu skolā 4 devītās klases skolēni bija iesaistīti projektā, tas ir, 44% no klases izglītojamo skaita. Visi skolēni sekmīgi beidza skolu un ieguva apliecību par pamatizglītību. Projektā tika sniegts liels atbalsts skolēniem, lai laicīgi un plānveidīgi uzlabotu zināšanas un vērtējumus. Matemātikas skolotāja, kura vienmēr ir godprātīgi atbalstījusi skolēnus un ārpus mācību stundām palīdzējusi nostiprināt zināšanas, projekta izvērtējumā raksta: “Man nekad nav bijis tik viegli kā šogad ielikt sekmīgu semestra un gada vērtējumu. Šogad visi pārbaudes darbu vērtējumi uzlaboti laicīgi. Lielākais ieguvums projektā tas, ka 40 minūtes katru nedēļu visu uzmanību, laiku, zināšanas un savu palīdzību varu sniegt vienam konkrētam skolēnam. ”
Mācību gads ir noslēdzies. Neparastāk kā citus gadus izskanējis izlaidums. Visi skolēni sekmīgi beiguši skolu vai pārcelti nākamajā klasē bez pēcpārbaudījumiem. Projektā izvirzītais mērķis ir sasniegts – mazināti skolas priekšlaicīgas pārtraukšanas riski. Gandarījuma un padarīta darba sajūta ir gan projektā iesaistītajiem pedagogiem, gan skolēniem.
Rakstu sagatavoja Rēznas pamatskolas projekta koordinatore Regīna Ratnika
Antoņinas Kozlovskas foto

Click to listen highlighted text!