Par daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas tarifiem Lūznavas pagastā

Publicēts 15.01.2016

Rēzeknes novada pašvaldība ir saņēmusi Lūznavas pagasta iedzīvotāju jautājumus un sūdzības par daudzdzīvokļu namu apsaimniekotāja – Maltas Dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmuma (DzKSU) – lēmumu ar 2016. gada 1. janvāri paaugstināt apsaimniekošanas maksu.

Tā kā Maltas DzKSU nav Rēzeknes novada domes apakšstruktūra, bet pašvaldības kapitālsabiedrība, kam pašvaldība deleģējusi funkciju – daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu Maltā un Lūznavā – Rēzeknes novada pašvaldība nav tiesīga iejaukties uzņēmuma darbībā, piemēram, risinot ar apsaimniekošanu saistītus jautājumus, ja vien nav saskatāmas prettiesiskas darbības. Dzīvojamo māju apsaimniekošanas jautājumus ir jārisina pašiem dzīvokļu īpašniekiem un uzņēmumam kā māju pārvaldniekam, atbildoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma un Dzīvokļu īpašuma likuma normām. Maltas DzKSU darbību uzrauga pašvaldības institūcija –Maltas pagasta pārvalde un saskaņā ar normatīvajiem aktiem un novada domes lēmumiem šīs institūcijas vadītājs pieņem lēmumus attiecībā uz uzņēmuma valdes locekli, kā arī uzrauga uzņēmuma darbību.

Šobrīd pašvaldības vadība ir devusi uzdevumu kapitāldaļu turētāja pārstāvim, Maltas pagasta pārvaldes vadītājam Vitālijam Skudram noskaidrot situāciju Maltas DzKSU un sniegt paskaidrojumus par veiktajām darbībām: gan par iedzīvotāju aptaujāšanas metodēm, gan par papildus vakanču nepieciešamību, gan par to, kas veido apsaimniekošanas tarifu un vai plānotā jurista amata vienība tiks apmaksāta tikai no apsaimniekošanas maksas vai arī pārējiem tarifiem, piemēram, ūdensapgādes un apkures. Paredzēts, ka Maltas DzKSU skaidrojumus pašvaldībai iesniegs nākamās nedēļas sākumā. Šie skaidrojumi tiks publicēti Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā, lai ar tiem varētu iepazīties arī dzīvokļu īpašnieki Maltas un Lūznavas pagastā.

Jāteic, ka teju visos namu apsaimniekošanas uzņēmumos – gan SIA “Rēzeknes Namsaimnieks”, gan SIA “Preiļu Namsaimnieks”, gan citos – ir viens vai vairāki juristi, kas strādā gan ar parādniekiem, gan arī citiem jautājumiem. Arī Maltas DzKSU jau ilgāku laiku bija nepieciešams gan jurists, gan kvalificēts māju apsaimniekošanas speciālists ar atbilstošu izglītību, jo ar līdzšinējiem resursiem šos pienākumus pilnvērtīgi veikt ir neiespējami. Jāatzīmē, ka jurista amata vienības apmaksa nav jāuztver kā papildus slogs tikai parādnieku dēļ – tie ir administratīvie resursi, līdzīgi kā uzņēmuma valdes loceklis, grāmatvedis, kasieris vai traktorists, kuri nepieciešami, lai nodrošinātu uzņēmuma darbspēju. Attiecībā uz repliku, kad novada pašvaldībā jau ir juristi, paskaidrojam, ka esošie juristi ir pilnībā noslogoti ar domes jautājumu risināšanu un nepastāv iespēja vēl kādu no šiem darbiniekiem noslogot pašvaldības uzņēmumā. Un kā jau iepriekš tika minēts, tad Maltas DzKSU ir uzņēmums, kas darbojas uz statūtu pamata, tam ir sava bilance, grāmatvedība, manta un finanšu līdzekļi, pašvaldība neatbild par uzņēmuma saistībām, bet uzņēmums neatbild par pašvaldības saistībām. Pašvaldība nefinansē uzņēmumu, tādēļ visi izdevumi, tajā skaitā arī darbinieku uzturēšanas izmaksas, ir jāsedz pašam uzņēmumam no maksas, ko iekasē par pakalpojumiem. Pieļaujam, ka no uzņēmuma puses ir bijis nepietiekošs izskaidrojošais darbs, ko tuvākā nākotnē novērsīsim.

Lai izskaidrotu apsaimniekošanas maksas paaugstināšanas nepieciešamību, izstāstītu par paveiktajiem un plānotajiem darbiem, kā arī atbildētu uz iedzīvotāju jautājumiem, februāra vidū Lūznavā tiks organizēta iedzīvotāju kopsapulce, uz kuru tiks aicināti gan dzīvokļu īpašnieki, gan īrnieki. Precīzs sapulces laiks tiks izziņots februāra sākumā.

Madara Ļaksa,
Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0