Par nekustamā īpašuma “Kruķu feldšeru vecmāšu punkts” Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomas līguma slēgšanu ar ģimenes ārsti Ainu Tjarvi

Publicēts 27.08.2018

1. Nomas objekts – nekustamā īpašuma “Kruķu feldšeru vecmāšu punkts “, Viļānu iela 30, c.Kruķi, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636, nedzīvojamās telpas, ar kadastra numuru 7888 007 0087 005 , lietošanas mērķis – ģimenes ārstes Ainas Tjarves, reģ. Nr.90720010668, darbībai.

2. Nomas maksas apmērs EUR 7,31 (septiņi eiro, 31 cents) mēnesī (bez PVN).

3. Nomas objekts -feldšeru punkta telpas telpas ar kopējo platību 75,5 m2 vienu dienu mēnesī.

4. Nomas termiņš (gadi) – 5 gadi.

5. Nomas līguma Nr. 07/2018 no 16.08.2018. darbības termiņš 01.08.2018.- 31.07.2023.

6. Līgums noslēgts saskaņā ar MK noteikumu Nr. 97 ”Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” no 20.02.2018. punktu 4.1., t.i. nerīkojot telpu nomas tiesību izsoli, jo objektu iznomā veselības funkciju nodrošināšanai.

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0