Par nekustamā īpašuma “Kvāpānu dīķi” daļas nomas tiesību izsoli Gaigalavas pagastā

Publicēts 05.03.2018

1. Nomas objekts – nekustamā īpašuma “Kvāpānu dīķi”, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4618, zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7854 001 0011 daļa 345,77 ha platībā, lietošanas mērķis – saimnieciskā darbība : amatierzvejai – makšķerēšanai; rekreācijai-atpūtas uz ūdeņiem organizēšanai; dīķsaimniecībai un zivkopībai.

2. Nosacītās nomas maksas apmērs EUR 2029,93 (divi tūkstoši divdesmit deviņi euro, 93 centi) par visu objektu gadā (bez PVN), (nav iekļauts nekustamā īpašuma nodoklis).

3. Izsoles objekts – zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7854 001 0011 daļa 345,77 ha platībā, kas sastāv no četriem dīķiem:

Zivju dīķis nr.1 – 98,82 ha,

Zivju dīķis nr.2 – 78,61 ha,

Zivju dīķis nr.5 – 97,28 ha;

Zivju dīķis nr.6 – 71,06 ha,

4. Nomas termiņš (gadi) –8 (astoņi) gadi, ar iespēju pagarināt līdz 12 (divpadsmit) gadiem, ja tiks veikti būtiski kapitālieguldījumi, kuri saskaņoti ar Rēzeknes novada pašvaldību.

5. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta – līdz 2018. gada 4. aprīlis, plkst.10.00, Rēzeknes novada pašvaldības Gaigalavas pagasta pārvaldes telpās, adrese: Rēzeknes iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, LV–4618.

6. Izsoles veids – mutiska, pirmā izsole.

7. Izsoles vieta un datums – Gaigalavas pagasta pārvaldes telpas, Rēzeknes iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, 2018. gada 4. aprīlis, plkst.10.30.

8. Izsoles solis 100,00 EUR ( viens simts euro, 00 cents).

9. Nomas objekta apskates vieta un laiks – Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst.12.30 un no 13.00 līdz plkst.16.00, iepriekš vienojoties pa tālruni: 26334750

10. Ar izsoles noteikumiem un nomas līguma projektu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības Gaigalavas pagasta pārvaldē pie lietvedes, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv

11. Kontaktpersona – Gaigalavas pagasta pārvaldes vadītājs Voldemārs Vabals, tālr.64644537 vai mob. tālr. 26334750, e-pasts: info@gaigalava.lv.

Izsoles noteikumi
Domes sēdes lēmums

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0