Komisijas un padomes

Komisijas priekšsēdētāja: Ilona Turka
Komisijas sekretārs: Juris Zvīdriņš
Komisijas locekļi:
Inna Saliniece
Inga Šidlovska
Jānis Laizāns
Irēna Čehoviča
Vitolds Bautris

Komisijas kompetenci un darbības organizāciju nosaka Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums, kā arī konkrētam pasākumam izdotās Centrālā vēlēšanu komisijas instrukcijas.
Komisijas priekšsēdētājs – Vadims Čuhnovs, Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas jurists;
Komisijas priekšsēdētāja vietniece – Aija Dundure, Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes speciāliste bērnu tiesību aizsardzības jautājumos;
Komisijas sekretāre – Rita Žurzdina, Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta sociālā darbiniece;
Komisijas locekļi:
Jeļena Kručāne, Rēzeknes novada Maltas bāriņtiesas locekle;
Liāna Čertogonova, Viļānu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja.

Komisijas priekšsēdētājs – Monvīds Švarcs, Rēzeknes novada pašvaldības pagaidu administrācijas vadītājs;
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Jānis Troška, Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors;
Atbildīgais komisijas loceklis: Elvita Rancāne, Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas juriste;
Komisijas locekļi:
Ilona Turka, Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītāja;
Silvija Kipļuka, Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas  vecākā juriste;
Iveta Ladnā, Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājas vietniece;
Vadims Čuhnovs, Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas jurists;
Lolita Ulanova, Rēzeknes novada pašvaldības Būvvaldes juriste

Komisijas nolikums 

Komisijas priekšsēdētājs: Jānis Troška – Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors
Komisijas sekretāre: Ilona Turka – Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītāja
Komisijas locekļi:
Silvija Ančikovska – Rēzeknes novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja,
Antons Ludboržs – Rēzeknes pilsētas un rajona politiski represēto kluba pārstāvis,
Juris Zvīdriņš – Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienesta vadītājs
Komisijas priekšsēdētāja: Aija Dundure – Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes speciāliste bērnu tiesību aizsardzības jautājumos
Komisijas locekļi:
Ilona Bruskovska – Rēzeknes novada pašvaldības Skolu atbalsta centra speciālā pedagoģe,
Natālija Melne – Rēzeknes novada pašvaldības Skolu atbalsta centra psiholoģe,
Inese Muhamberga – Rēzeknes novada pašvaldības Skolu atbalsta centra logopēde,
Vadims Šaripovs –  Rēzeknes novada pašvaldības Adamovas sanatorijas internātpamatskolas ārsts- psihoneirologs.
Padomes priekšsēdētājs – Monvīds Švarcs, Rēzeknes novada pašvaldības pagaidu administrācijas vadītājs;
Padomes locekļi:
Jekaterina Ivanova, Rēzeknes novada pašvaldības pagaidu administrācijas locekle;
Jānis Troška, Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors;
Andrejs Tārauds, Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagastu apvienības vadītājs;
Jānis Aleksāns, Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagastu apvienības vadītājs;
Edgars Blinovs, Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagastu apvienības vadītājs;
Līvija Plavinska, Rēzeknes novada pašvaldības Nautrēnu pagastu apvienības vadītāja;
Iveta Piziča, Rēzeknes novada pašvaldības Viļānu apvienības pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja;
Alberts Kindzulis, Rēzeknes novada pašvaldības Saimniecības un nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļas komunālinženieris;
Marta Vizule, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes un publisko ūdeņu pārvaldības dienesta vecākā zemes lietu speciāliste

Padomes priekšsēdētājs – Monvīds Švarcs, Rēzeknes novada pašvaldības pagaidu administrācijas vadītājs;
Padomes priekšsēdētāja vietniece – Jekaterina Ivanova, Rēzeknes novada pašvaldības pagaidu administrācijas locekle;
Padomes locekļi:

Andris Stafeckis, Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks;
Anna Jaudzema, Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja;
Biruta Rupaine, Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vecākā vides aizsardzības speciāliste;
Iveta Ladnā, Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājas vietniece;
Juris Zvīdriņš, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes un publisko ūdeņu pārvaldības dienesta vadītājs;
Kristaps Kaļva, Rēzeknes novada pašvaldības Saimniecības un nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļas būvinženieris.

Fonda nolikums

Komisijas priekšsēdētājs – Jānis Troška, Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors;
Komisijas priekšsēdētāja vietniece – Silvija Kipļuka, Rēzeknes novada pašvaldības
Juridiskās un lietvedības nodaļas vecākā juriste;
Komisijas locekļi:
Andris Stafeckis, Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks;
Alberts Kindzulis, Rēzeknes novada pašvaldības Saimniecības un nekustamā īpašuma
apsaimniekošanas nodaļas komunālinženieris;
Jevgēnija Grišuļonoka, Maltas pagastu apvienības galvenā grāmatveža vietniece;
Oļegs Kvitkovskis, Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvaldes vadītājs;
Jānis Kravalis, SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmuma” valdes loceklis;
Ēriks Silovs, Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes ceļu strādnieks.
 • Jānis Troška, Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors
 • Lana Petrova, Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas personāllietu speciāliste
 • Aleksandrs Bindemanis, Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta pārvaldes vadītājs
 • Ilona Delvere, Rēzeknes novada pašvaldības Gaigalavas bāriņtiesas priekšsēdētāja
 • Ilona Žabo, Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta psiholoģe
 • Skaidrīte Strode, Dricānu vidusskolas direktore
 • Valentīna Mališeva, Ozolaines pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja

Administrācijas ētikas komisijas nolikums

Rīkojums par iepazīšanos un iepazīstināšanu ar Administrācijas ētikas kodeksu

Komisijas priekšsēdētājs – Andris Stafeckis, Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks;
Komisijas locekļi:

Iveta Ladnā, Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājas vietniece;
Andris Koļčs, Rēzeknes novada pašvaldības Saimniecības un nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļas vadītājs;
Attiecīgās apvienības un/vai pagasta pārvaldes vadītājs, kura teritorijā tiek rīkots publisks pasākums;
Valsts policijas norīkots pārstāvis;
Valsts robežsardzes norīkots pārstāvis.

3_paragrafs_komisijas izveide_publiskie_pasakumi
Iesnieguma veidlapa

Rēzeknes novada pašvaldības Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupa:

 1. Aija Dundure, Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes speciāliste
  bērnu tiesību aizsardzības jautājumos
 2. Lilija Šodnaka, Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes sociālais
  pedagogs;
 3. Zita Bautre, Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta speciāliste
  darbam ar ģimenēm un bērniem;
 4. Ilona Delvere, Rēzeknes novada pašvaldības Gaigalavas bāriņtiesas
  priekšsēdētāja;
 5. Ilze Platpīre, Valsts policijas Latgales reģiona Rēzeknes iecirkņa Kārtības
  policijas nodaļas vecākais inspektors.

Rēzeknes novada domes lēmums

Komisijas priekšsēdētājs – Andris Stafeckis, Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks;
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Vadims Čuhnovs, Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas
jurists;
Komisijas locekļi:

Juris Zvīdriņš, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes un publisko ūdeņu pārvaldības dienesta vadītājs;
Anita Bringule, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes un publisko ūdeņu pārvaldības dienesta speciāliste zems nomas jautājumos;
Līga Romančuka, Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vecākā teritorijas plānotāja.

Rēzeknes novada pašvaldības pārstāvis – Monvīds Švarcs;
Valsts meža dienesta Austrumlatgales virsmežniecības pārstāvis – Dainis Viļums;
Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvaldes pārstāvis – Edgars Čubars;
Latvijas Meža īpašnieku biedrības pārstāvis – Viktors Reblis;
Biedrības „Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome” pārstāvis – Pāvels Melnis;
Biedrības “Latgales mednieku un makšķernieku biedrība” pārstāvis – Aldis Belinskis.

Komisijas priekšsēdētāja – Iveta Ladnā, Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājas vietniece;
Komisijas priekšsēdētājas vietnieks – Juris Zvīdriņš, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes un publisko ūdeņu pārvaldības dienesta
vadītājs;
Komisijas locekļi:
Silvija Kipļuka, Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas vecākā juriste;
Anita Bringule, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes un publisko ūdeņu pārvaldības dienesta speciāliste zemes nomas jautājumos;
Austris Seržants, Rēzeknes novada pašvaldības Finanšu ekonomikas un grāmatvedības nodaļas budžeta ekonomists.

Komisijas nolikums

Komisijas priekšsēdētājs:

Rēzeknes novada pašvaldības pagaidu administrācijas vadītājs.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieki:

VUGD pārstāvis;

Rēzeknes valstspilsētas domes priekšsēdētājs.

Komisijas locekļi:

Valsts policijas pārstāvis;

Zemessardzes pārstāvis;

Valsts robežsardzes pārstāvis;

Valsts meža dienesta pārstāvis;

AS “Sadales tīkls” pārstāvis;

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāvis;

Valsts vides dienesta pārstāvis;

Veselības inspekcijas pārstāvis;

Pārtikas un veterinārā dienesta pārstāvis;

Slimību profilakses un kontroles centra pārstāvis.

Ar Rēzeknes novada domes 2017. gada 16. novembra sēdes lēmumu apstiprināta:

Click to listen highlighted text!