Pedagogi sacenšas metodisko izstrādņu konkursā

Publicēts 14.11.2014
Foto no interneta resursiem

Rēzeknes novada izglītības pārvalde, balstoties uz novada izvirzītajām prioritātēm mācību gadam, rīkoja Rēzeknes novada pašvaldības vispārizglītojošo mācību iestāžu pedagogu metodisko izstrādņu neklātienes konkursu. Konkursa mērķis bija veicināt Rēzeknes novada pedagogu pieredzes apmaiņu, rosinot uzdrīkstēties ieviest izglītības procesā novitātes. Viens no galvenajiem ieguvumiem šī konkursa rezultātā būs iespēja visiem novada pedagogiem iepazīt metodiskās izstrādnes, jo tās tiks publicētas Rēzeknes novada pašvaldības informatīvajā portālā.

Novembra sākumā Rēzeknes novada pedagogi, kuri piedalījās metodisko izstrādņu konkursā, tika uzaicināti uz tikšanos ar izglītības pārvaldes vadītāju Liliju Žukovsku. Tikšanās noritēja pozitīvā gaisotnē un tās laikā tika uzklausītas skolotāju domas par šo un līdzīgiem konkursiem, tika pārrunātas mūsdienu aktualitātes un problēmas izglītības jomā. Skolotāji viennozīmīgi atzīmēja, ka šādi konkursi mudina ar vērtējošu aci ieskatīties savā darbā un pārdomāti noformēt labāko pieredzi, lai to varētu publicēt citiem pedagogiem izmantojamā veidā. Tāpat tika atzīts, ka labākais laiks konkursa norisei ir rudens, kad var apkopot iepriekšējā mācību gada labāko praksi, un, ka viens no galvenajiem virzītājspēkiem ir aktīva skolas vadības komanda, kura mudina savus darbiniekus nebūt „malā stāvētājiem”, bet iesaistīties Izglītības pārvaldes izsludinātajās aktivitātēs.

Tikšanās laikā īpaši tika uzteikti konkursa aktīvākie dalībnieki no Maltas vidusskolas, jo godalgoti tika četri individuālie darbi, kuru autores ir A. Šmaukstele, I. Bundere, I. Sorokina, I. Šļomina. Angļu skolotāja Anna Šmaukstele ieguva 1. vietu vidusskolas grupā ar darbu „Cultureshock” (prioritāte- mācību procesa plānošanas un pašvērtēšanas prasmes kā līdzatbildības un pašmotivācijas veidotājas). Matemātikas skolotājas Inese Bundere un informātikas skolotāja Ija Sorokina konkursā iesniedza darbus vidusskolas grupā. I. Bunderes darbs „Piramīdas” pārliecinoši demonstrē kā var izmantot interaktīvās tāfeles iespējas ģeometrijas apguvē, savukārt I. Sorokina skolēnu līdzatbildību un pašmotivāciju veidojusi , izmantojot karjeras izglītības jautājumu integrāciju dažādos mācību priekšmetos. Skolotājas Šļominas metodiskā izstrādne „Atgādņu izmantošana bērniem ar speciālajām vajadzībām” būs labs palīgs ikkatram skolotājam, kuri māca bērnus pēc speciālajām programmām. Gan Bunderes, gan I.Sorokinas, gan I. Šļominas ieguldītais darbs metodiskās tika novērtētas ar 2. vietu.

Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola piedalījās ar diviem grupās izstrādātiem darbiem un abi darbi tika novērtēti ar 1. vietu: pamatskolas grupā skolotāji Anita Cercene, Anita Doroščonoka, Irēna Doroščonoka, Arnis Cercens bija izstrādājuši darbu „Konkurss „ Vai esi gudrāks par Paulīni?”” un spēle „Zini vai mini”!”, kurā īstenoja prioritātes novadmācības integrācija mācību procesā visos mācību priekšmetos un audzināšanas stundās iedzīvināšanu. Savukārt Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas pirmsskolas skolotājas Sanita Ivanovska un Diāna Stafecka, realizēja prioritāti Bērnu runas attīstība un logopēdisko problēmu risināšana, noorganizējot Projektu nedēļu ‘’Jautrais alfabēts’’.

Tiskādu vidusskolas skolotāja Jeļena Bažanova ieguva 1. vietu sākumskolas grupā. Skolotāja bija izvēlējusies prioritāti pozitīvas domāšanas un attieksmes pret mācību procesu veidošana, organizējot skolēna pieredzē balstītu jēgpilnu mācīšanos un kā savu labāko praksi atzinusi konkursu par Latviju „ Mini Mīklu”.

Jaunākā konkursa dalībniece bija Solvita Meļņičenko no Kaunatas vidusskolas, kura saņēma 2. vietu par darbu „ Radošās domāšanas pilnveide izmantojot etnogrāfisko rakstu”. Darbs ticis izstrādāts un aprobēts, realizējot prioritāti novadmācības integrācija mācību procesā visos mācību priekšmetos un audzināšanas stundās.

Pasākuma beigās ar diplomiem un vērtīgām balvām ( 1. vietas ieguvējiem apmaksāts ceļojums no Tūrisma aģentūras „Tēvzeme”, 2. vietas ieguvējiem- dāvanu kartes no veikala „ALBA” ) tika apbalvoti visi konkursa dalībnieki katrā vecuma grupā. Izglītības pārvalde izsaka pateicību tiem pedagogiem, kuri, piedaloties konkursos, pierāda sevi kā atsaucīgus, drosmīgus un gatavus dalīties ar savu pieredzi, profesionāļus.

Elita Opincāne
Izglītības pārvaldes speciāliste

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0