Piesakies un līdzdarbojies novada attīstības programmas izstrādē!

Publicēts 20.05.2018

2017. gada 7. decembrī kārtējā Rēzeknes novada domes sēdē tika pieņemts lēmums ”Par Rēzeknes novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādes uzsākšanu” (protok. Nr. 28, 1 §). Atbilstoši pieņemtajam lēmumam, ir paredzēts izstrādāt pašvaldības vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentu turpmākajiem 7 gadiem, kurš būs par pamatu pašvaldības budžeta līdzekļu plānveidīgai izlietošanai attīstības projektiem un investīciju piesaistei atbilstoši programmā izvirzītajiem mērķiem.

Attīstības programmas izstrādes vadības grupa aicina iedzīvotājus, uzņēmējus, nevalstiskās organizācijas, iestādes un citus interesentus pieteikties attīstības programmas ietvaros rīkotajās darba grupās:

  • 28. maijā plkst. 10.00-12.00 IZGLĪTĪBA, SPORTS UN AKTĪVĀ ATPŪTA
  • 28. maijā plkst. 13.30-15.30 JAUNATNE
  • 29. maijā plkst. 12.00-14.00 UZŅĒMĒJDARBĪBA UN TŪRISMS
  • 6. jūnijā plkst. 10.00-12.00 KULTŪRA
  • 6. jūnijā plkst. 13.30-15.30 TRANSPORTS, INŽENIERKOMUNIKĀCIJAS, DROŠĪBA, PUBLISKĀ ĀRTELPA
  • 7. jūnijā plkst. 9.00-11.00 VESELĪBAS APRŪPE, SOCIĀLIE PAKALPOJUMI
  • 7. jūnijā plkst. 12.30-14.30 PĀRVALDE UN SADARBĪBA

Pieteikties līdzdalībai darba grupām var līdz 25. maijam:

1) sūtot e-pasta vēstuli uz adresi info@rezeknesnovads.lv

2) zvanot Rēzeknes novada pašvaldības attīstības plānošanas nodaļai, tālrunis 64607205

3) sūtot vēstuli pa pastu, adresējot Rēzeknes novada pašvaldībai, Atbrīvošanas alejā 95 A, Rēzeknē, LV-4601.

Piesakot dalību, lūdzam norādīt kontaktinformāciju (vārds, uzvārds vai uzņēmuma/organizācijas nosaukums, tālrunis, e-pasts) un grupas (vienas vai vairāku) nosaukumu, kurā vēlaties ņemt dalību.

Pašvaldība aicina iedzīvotājus līdz š.g. 1. jūlijam izteikt arī rakstiskus priekšlikumus jaunajai novada attīstības programmai, elektroniski sūtot informāciju uz e-pastu: info@rezeknesnovads.lv vai pa pastu (Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95 A, Rēzeknē, LV-4601).

Attīstības plānošanas dokumenta izstrāde ilgs līdz 2018. gada decembrim. Attīstības programmas izstrādes laikā papildus darba grupām, paredzēts veikt iedzīvotāju, uzņēmēju anketēšanu un publiskās apspriešanas organizēšanu. Aktuālā informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām arī turpmāk būs atrodama pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Līga Romančuka,
teritorijas plānotāja

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0