Publicējamā informācija par kustamā īpašuma – traktorpiekabes ROU 6 atsavināšanas izsoli Kaunatas pagastā

Publicēts 09.10.2018

1. Izsoles objekts – Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldei turēšanā nodotā traktorpiekabe ROU 6, valsts Nr. P9040LZ, brūnā krāsā .

2. Izsoles sākumcena EUR 70.00 (septiņdesmit euro, 00 centi), izsoles solis 5.00 (pieci euro 00 centi).

3. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda EUR 7.00 (septiņi euro centi) un dalības maksa EUR 5.00 (pieci euro 00 centi).

4. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta – līdz 2018. gada 19. oktobrim, plkst.10.00 Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes grāmatvedībā , adrese: Rāznas ielā iela 38, Kaunata, Kaunaats pagasts, Rēzeknes novads, LV–4622

5. Izsoles veids – mutiska, atkārtota izsole.

6. Izsoles vieta un datums – Kaunatas pagasta pārvaldes telpas, Rāznas iela 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, 2018.gada 19.oktobrī, plkst.10.00.

7. Izsoles objekta apskates vieta un laiks – Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst.12.00 un no 12.30. līdz plkst.16.00, iepriekš vienojoties pa tālruni: 29224840

8. Ar izsoles noteikumiem un atsavināšanas līguma projektu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes grāmatvedībā , kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv

9. Kontaktpersona – Kaunatas pagasta pārvaldes vadītājs Sergejs Bašmakovs tālr.29224840

Izsoles noteikumi

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0