Publicējamā informācija par kustamā īpašuma – vieglās automašīnas MITSUBISHI OUTLANDER atsavināšanas izsoli Feimaņu pagastā

Publicēts 12.07.2019

1. Izsoles objekts – Rēzeknes novada pašvaldības Feimaņu pagasta pārvaldei turēšanā nodotā automašīna MITSUBISHI OUTLANDER, valsts Nr. GP2994.

2. Izsoles sākumcena 2240 EUR (divi tūkstoši divi simti četrdesmit euro 00 centi).

3. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 224 EUR (divi simti divdesmit četri euro 00 centi) un dalības maksa 10,00 EUR (desmit euro 00 centi).

4. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta – līdz 2019. gada 29. jūlijam, plkst.16:00 Rēzeknes novada pašvaldības Feimaņu pagasta pārvaldē, adrese: “Pagasta māja”, Feimaņi, Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads, LV–4623

5. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.

6. Izsoles vieta un datums – Feimaņu pagasta pārvaldes telpas, “Pagasta māja”, Feimaņi, Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads, 2019. gada 30. jūlijā plkst.13.00.

7. Izsoles objekta apskates vieta un laiks – Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads, darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst.12.00 un no 12.30. līdz plkst.16.00, iepriekš vienojoties pa tālruni: 27887251.

8. Ar izsoles noteikumiem un atsavināšanas līguma projektu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības Feimaņu pagasta pārvaldē pie lietvedes, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv un www.feimani.lv.

9. Kontaktpersona – struktūrvienības “Feimaņu pagasta pārvalde” vadītāja Anita Verčinska tālr. 20223650.

Izsoles noteikumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0