Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7862 012 0404 atsavināšanas izsoli Kaunatas pagastā

Publicēts 09.10.2018

1. Izsoles objekts – nekustamais īpašums – katlumāja, Kalna iela 1.,c.Dubuļi, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4622, ar kadastra apzīmējumu 7862 012 0404.

2. Izsoles sākumcena EUR 2800.00 (divi tūkstoši astoņi simti euro, 00 centi), izsoles solis 50.00 (piecdesmit euro 00 centi).

3. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda EUR 280.00 ( divi simti astoņdesmit euro 00 centi) un dalības maksa EUR 10.00 (desmit euro 00 centi).

4. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta – līdz 2018.gada 19.oktobrim, plkst.11.00, Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes grāmatvedībā , adrese: Rāznas ielā iela 38, Kaunata, Kaunaats pagasts, Rēzeknes novads, LV–4622

5. Izsoles veids – mutiska, pirmā izsole.

6. Izsoles vieta un datums – Kaunatas pagasta pārvaldes telpas, Rāznas iela 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, 2018.gada 19.oktobrī, plkst.11.00.

7. Izsoles objekta apskates vieta un laiks – Kalna iela 1., c.Dubuļi, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst.12.30 un no 13.00 līdz plkst.16.00, iepriekš vienojoties pa tālruni: 29224840.

8. Ar izsoles noteikumiem un atsavināšanas līguma projektu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes grāmatvedībā , kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv

9. Kontaktpersona – Kaunatas pagasta pārvaldes vadītājs Sergejs Bašmakovs tālr:29224840

Izsoles noteikumi

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0