Publiskais Gada pārskats par 2013. gadu

 

 1. Vadības ziņojums
 2. Rēzeknes novada administratīvā teritorija
 3. Rēzeknes novada pašvaldības raksturojums
 4. Izglītības nodaļa
 5. Kultūras nodaļa
 6. Būvvalde
 7. Dzimtsarakstu nodaļa
 8. Attīstības plānošanas nodaļa
 9. Juridiskā un lietvedības nodaļa
 10. Sociālais dienests
 11. Informācijas tehnoloģiju pašvaldības kompetences centrs
 12. Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa
 13. Ārkārtas domes sēdes protokols – par Rēzeknes novada pašvaldības konsolidētā 2013.gada pārskata apstiprināšanu
 14. Rēzeknes novada konsolidētā pamatbudžeta izpildes pārskats
 15. Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde
 16. Informācija par pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu 2013. gadā
 17. Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 24.janvāra saistošie noteikumi Nr.24 „Par Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta konsolidēto kopsavilkumu 2014.gadam””
 18. Budžeta kopsavilkums pa valdības funkcijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem 2014. gadam (pamatbudžets)
 19. Budžeta kopsavilkums pa valdības funkcijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem 2014. gadam (speciālais budžets)
 20. Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžets 2014.gadam – prezentācija
 21. Pārskata veidlapas
 22. Revidentu ziņojums