Rēzeknes novadā 2019. gadā visvairāk jaundzimušo – Dricānu pagastā

Publicēts 08.01.2020

Ir aizvadīts vēl viens gads. Rēzeknes novada Dzimtsarakstu nodaļa ir sagatavojusi pārskatu par paveikto 2019. gadā.

Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 68 jaundzimušie (2018. gadā – 97), t.sk. reģistrēti vecāku laulībā- 36 gadījumos, ar paternitātes atzīšanu- 28 gadījumos, ar trīspusējo paternitāti -1, bez ziņām par bērna tēvu- 3 gadījumos. Vecāki izteikuši vēlmi deklarēt jaundzimušā dzīvesvietu Rēzeknes novadā 64 ģimenēs.

No 68 reģistrētajiem jaundzimušajiem 29 ir zēni un 39 meitenes.

Vairāk jaundzimušo reģistrēts februārī (10), jūnijā un septembrī (8), vismazāk – maijā (1), janvārī un martā (3) .

Vislielākais jaundzimušo skaits ir reģistrēts Dricānu (7) pagastā, Griškānu un Silmalas pagastos reģistrēts pa 5 mazuļiem, Kantinieku, Nautrēnu, Rikavas un Stoļerovas pagastos jaundzimušie novada dzimtsarakstu nodaļā netika reģistrēti.

15 ģimenes pagājušajā gadā sagaidījušas pirmdzimto, 30 ģimenes– otro, 17 – trešo, 2 – ceturto, 1 – piekto, 1-sesto, 1-septīto, bet viena ģimenīte jau divpadsmito bērniņu.

Populārākie meiteņu vārdi pagājušajā gadā bija – Elizabete (4), Līga, Sofija, Amēlija (3), Milana (2). Populārākie zēnu vārdi 2019. gadā – Dāvids (3), Artjoms(2), Bērniņiem retāk sastopami vārdi netika doti. Joprojām populāri ir seni personvārdi -Marija, Līga, Miķelis, Jēkabs.

2019. gadā nodaļā reģistrēti 294 miršanas gadījumi (2018. gadā – 397) – 206 novada iedzīvotāji un 88 citu pašvaldību iedzīvotāji.

Vislielākais mirušo skaits ir reģistrēts janvārī (48), jūnijā un novembrī (32), februārī (31), vismazākais – jūlijā (10).Vislielākais mirušo personu skaits reģistrēts Maltas (22) un Silmalas pagastos (18). Vismazākais mirušo personu skaits reģistrēts Kantinieku, Stoļerovas un Rikavas pagastos (3). No 206 novadā deklarētajām mirušajām personām 97 bija vīrieši, 109 – sievietes .Visizplatītākais nāves cēlonis – sirds un asinsvadu slimības, onkoloģiskās slimības, daudzos gadījumos nāves iemesls bija nelaimes gadījumi, pašnāvības.

2019. gadā novadā reģistrētas 63 laulības.

49 laulības reģistrētas dzimtsarakstu nodaļā, bet 14 – Rēzeknes novada teritorijā esošajās baznīcās. Visvairāk laulības tika noslēgtas Sarkaņu Romas katoļu baznīcā – 4, Dricānu-3, Bērzgales -2, Kaunatas, Pušas, Bikovas, Rozentovas un Zosnas Romas katoļu baznīcā – pa vienam pārim. Rēzeknes novada dzimtsarakstu nodaļā ,,JĀ” vārdu teikuši ne tikai novada iedzīvotāji, bet arī iedzīvotāji no Viļānu, Gulbenes, Mārupes, Raunas, Kārsavas, Lubānas, Madonas, Preiļu, Salaspils, Ludzas, Varakļānu, Pārgaujas, Neretas, Sējas, Auces, Aknīstes novada un Rēzeknes, Rīgas, Jūrmalas, Valmieras iedzīvotāji, arī Krievijas pilsoņi.

Visvairāk laulības aizvadītajā gadā slēgtas jūnijā (11) un jūlijā (13).

Tagad laulību var reģistrēt ne tikai dzimtsarakstu nodaļā, bet arī citā atbilstošā vietā. 2019. gadā 22 pāri izvēlējās reģistrēt savu laulību ārpus dzimtsarakstu nodaļas – Ūdens tūrisma attīstības centrā,, Bāka”, viesu mājās, ,,Pērtniekos”, atpūtas vietās pie ezeriem, bet Rēzeknes novadā vispopulārākā vieta, kurā tiek slēgta mūža derība, arī 2019. gadā ir Lūznavas muiža.

46 līgavas stājās laulībā pirmo reizi, 14 – otrajā, trīs – trešajā laulībā, savukārt 44 līgavaiņi stājās pirmajā, 16 – otrajā laulībā, trīs līgavaiņi ,jā,, vārdu teikuši jau trešo reizi. Mīlestībai nav svarīgs gadu skaits, tāpēc laulībā stājās arī 1941. gadā dzimusi līgava un arī līgavainis, dzimis 1941.gadā. Jaunākā līgava, kas stājās laulībā 2019. gadā, bija dzimusi 2002. gadā.

2019. gadā dzimtsarakstu nodaļa turpināja aizsākto tradīciju – svinīgu Zelta pāru godināšanu. Svinīgajā pasākumā, kas notika Lūznavas muižā, piedalījās 6 pāri, kuri kopdzīves gadu skaits sasniedza 50 .

No nodaļas arhīva izsniegtas 89 civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības, 56 izziņas fiziskām un juridiskām personām, sagatavotas un izsniegtas 12 izziņas par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi.

Arhīvā esošajos laulības reģistros, pamatojoties uz tiesas spriedumiem un notāru paziņojumiem, izdarītas atzīmes par laulības šķiršanu, šķirtas 22 laulības, saņemti 25 tiesas spriedumi par aizgādības tiesību atņemšanu, civilstāvokļa aktu reģistros kopumā gada laikā veikti 50 papildinājumi un labojumi.

2019. gadā noformētas piecas uzvārda maiņas lietas un saņemtas Dzimtsarakstu departamenta atļaujas.

Lai Jaunajā 2020. gadā pieaug dzimstības rādītāji, lai ikvienas ģimenes pavarda uguns ir silta un gaiša, kura nekad nenodziest!

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Marija Deksne

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0