Rēzeknes novada administrācijas ēkas rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība

Publicēts 18.03.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2013/4
Iepirkuma priekšmets – Rēzeknes novada administrācijas ēkas rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2013.gada 25.aprīlis plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Jānis Volks, tālr. 64607175, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv
2013.gada 5.aprīlī ir veikti sekojošie grozījumi atklāta konkursa nolikumā: 2.3.punkts izteikts šādā redakcijā: “Pretendenta vidējais finanšu apgrozījums iepriekšējo 3 (triju) gadu laikā (2010., 2011., 2012.gads) vismaz 2 (divas) reizes pārsniedz piedāvāto līgumcenu.”; 2.4.punkts izteikts šādā redakcijā: “Pretendents pēdējo 3 (triju) gadu laikā ir izstrādājis līdzīgus (pēc projektējamo darbu veida un summas) tehniskos projektus publisko ēku rekonstrukcijai vai jaunbūvei.”; 2.5.1.apakšpunkts izteikts šādā redakcijā: “projekta vadītājs, kuram ir augstākā izglītība un kurš pēdējo 3 (triju) gadu laikā ir vadījis publisko ēku rekonstrukcijas vai jaunbūves tehnisko projektu izstrādi;”; 3.2.3.apakšpunktā pēc vārdiem “katrā attiecīgajā finanšu gadā” svītroti vārdi “kas vismas 3 (trīs) reizes pārsniedz piedāvāto līgumcenu.”; 3.2.4.apakšpunkts izteikts šādā redakcijā: “Informācija par pretendenta pēdējo 3 (triju) gadu laikā izstrādātajiem līdzīgiem (pēc projektējamo darbu veida un summas) tehniskajiem projektiem publisko ēku rekonstrukcijai vai jaunbūvei (4.pielikums);”; 3.2.5.apakšpunktā cīpari un vārds “2.1.5.apakšpunkta” aizstāti ar cīpariem un vārdu “2.5.punkta”.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš attiecīgi pagarināts līdz 2013.gada 25.aprīlim plkst.10-00.
Sakarā ar SIA “5.iela” iesniegumu par Rēzeknes novada pašvaldības rīkotā atklāta konkursa “Rēzeknes novada administrācijas ēkas rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība”
(identifikācijas Nr. RNP 2013/4) nolikumu, piedāvājumu atvēršanas sanāksme, kas tika paredzēta 2013.gada 25.aprīlī plkst.10-00, tiek atcelta. Līdz šī datuma plkst.10-00 saņemtie piedāvājumi netiks atvērti līdz Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmuma pieņemšanai.
Ja ar iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmumu tiks atļauts slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktās prasības tiks atstātas spēkā, pretendenti papildus tiks informēti par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes vietu un laiku. Pretējā gadījumā iesniegtie piedāvājumi neatvērti tiks izsniegti vai nosūtīti atpakaļ pretendentiem.
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0