Rēzeknes novada domes sēde (01.02.2018.)

Publicēts 06.02.2018

Darba kārtībā:

1. Par dāvinājuma pieņemšanas atļaujas saņemšanu Rēzeknes novada pašvaldības Vērēmu pagasta pārvaldes bilancē

2. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajai Čornajas pagasta padomes priekšsēdētājai I. J.

3. Par Rēzeknes novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas – cirsmu, kas atrodas nekustamajā īpašumā “Soļupes starpgabals” ar kadastra Nr.7854 009 0193 Gaigalavas pagastā, pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

4. Par nekustamā īpašuma “Kalnezeri” Lendžu pagastā, Rēzeknes novadā, telpas nomas izsoli saimnieciskajai darbībai

5. Par nekustamā īpašuma “Lūznavas muižas apbūve” būves “Smēde” daļas „Kalve” Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomas izsoli saimnieciskajai darbībai

6. Par nekustamā īpašuma “Nosaukums” Ozolaines pagastā nodošanu atsavināšanai B. L. un V. Ļ.

7. Par dzīvokļa īpašuma Krasta ielā (adrese), Ratniekos, Čornajas pagastā, nodošanu atsavināšanai M. J.

8. Par dzīvokļa īpašuma Krasta ielā (adrese), Ratniekos, Čornajas pagastā, nodošanu atsavināšanai A. Č.

9. Par dzīvokļa īpašuma „Nosaukums”, Ozolmuižā, Ozolmuižas pagastā, nodošanu atsavināšanai M. V.

10. Par dzīvokļa īpašuma Miera ielā (adrese), Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, nodošanu atsavināšanai A. Č.

11. Par dzīvokļa īpašuma “Nosaukums”, Djogos, Vērēmu pagastā, nodošanu atsavināšanai I. S.

12. Par nekustamā īpašuma „Nosaukums” ar kadastra Nr.(..) nosacītās cenas apstiprināšanu

13. Par grozījumu Rēzeknes novada domes 2017. gada 21. decembra lēmumā „Par nekustamā īpašuma “Nosaukums” Feimaņu pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu”

14. Par grozījumu Rēzeknes novada domes 2016. gada 18. augusta lēmuma

“Par izglītojamo ēdināšanas izmaksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs” pielikumā Nr.2 “5.–9. (5.–12.) klašu skolēnu ēdināšanas vidējās izmaksas (vienā dienā) Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs” un pielikumā Nr.1 “Pirmsskolas bērnu ēdināšanas vidējās izmaksas (vienā dienā) Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs”

15. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7858 004 0019 platības sadalījuma pa zemes lietošanas veidiem precizēšanu Ilzeskalna pagastā

16. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7862 002 0088, 7862 002 0220 apvienošanu Kaunatas pagastā

17. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (..) sadali Maltas pagastā

18. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0178 sadali Stružānu pagastā

19. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (..) un nekustamā īpašuma “Nosaukums” sadalīšanu Vērēmu pagastā

20. Par 2009.gada 29.jūnija lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.138 grozījumiem ar I. Z. Sakstagala pagastā

21. Par 2009. gada 14. maija zemes nomas līguma Nr.40 izbeigšanu ar A. M. Bērzgales pagastā

22. Par 2009. gada 26. jūnija lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.37 izbeigšanu ar Z. L. Ozolaines pagastā

23. Par 2009. gada 7. jūlija lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma Nr.19 izbeigšanu ar I. Č. Silmalas pagastā

24. Par grozījumiem 2015. gada 5. novembra līgumā Nr.8.18/890 par papildus medību tiesību platību nodošanu V. K. individuālajam medību kolektīvam Ilzeskalna pagastā

25. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu

26. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu

27. Par aizņēmuma ņemšanu Rēzeknes novada pašvaldības Lūznavas pagasta sociālo pakalpojumu punkta izveidei

28. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2015. gada 19. novembra lēmumā “Par atbalstu pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums” projektam “Ūdenssaimniecības attīstība Maltā III kārta””

29. Par grozījumiem lēmumā “Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā „Tautas tērpu iegāde Dricānu jauniešu deju kolektīvam “JUMALĒNI””

Domes sēdes protokols
Domes sēdes lēmumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0