Rēzeknes novada domes sēde (01.03.2018.)

Publicēts 28.02.2018

Domes sēdes darba kārtība

1. Par Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pirmsskolas izglītības iestādes “Brīnumzeme” likvidāciju

2. Par Rēzeknes novada pašvaldības Lūznavas pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” likvidāciju

3. Par Rēzeknes novada pašvaldības Nagļu pirmsskolas izglītības iestādes likvidāciju

4. Par Rēzeknes novada pašvaldības Rikavas pirmsskolas izglītības iestādes likvidāciju

5. Par Gaigalavas pamatskolas struktūrvienību

6. Par Tiskādu vidusskolas struktūrvienību

7. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 4.septembra noteikumos Nr.12 “Par iepirkumu organizēšanu un iepirkumu komisiju darbību Rēzeknes novada pašvaldībā”

8. Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības grāmatvedības politikā

9. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2016.gada 18.februāra noteikumos Nr.18 “Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”

10. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Lendžu pagasta padomes priekšsēdētājam V. B.

11. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajai Vērēmu pagasta padomes priekšsēdētājai J. S.

12. Par atļauju ziedojuma saņemšanai Rēzeknes novada pašvaldības Tiskādu bērnu namam

13. Par vienošanos par zemesgabala “2” Nagļos, Nagļu pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7874 005 0367, 10700/ 82910 domājamo daļu iegūšanu īpašumā bez atlīdzības

14. Par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā Stoļerovas pagastā

15. Par kustamās mantas – automašīnas HYUNDAI TRAJET – pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Audriņu pagastā

16. Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Pils parks 1” ar kadastra Nr.7868 002 0472 atsavināšanu Lūznavas pagastā

17. Par nekustamā īpašuma “Kvāpānu dīķi” ar kadastra apzīmējumu 7854 001 0011 daļas nomas tiesību mutisku izsoli Gaigalavas pagastā

18. Par nekustamā īpašuma “Nosaukums” Čornajas pagastā nodošanu atsavināšanai R. A.

19. Par nekustamā īpašuma “Nosaukums” Ozolaines pagastā nodošanu atsavināšanai A. O.

20. Par nekustamā īpašuma “Nosaukums” Ozolaines pagastā nodošanu atsavināšanai L. R.

21. Par nekustamā īpašuma “Nosaukums” Ozolaines pagastā nodošanu atsavināšanai N. V.

22. Par nekustamā īpašuma “Nosaukums” Silmalas pagastā nodošanu atsavināšanai I. A.

23. Par nekustamā īpašuma “Nosaukums” Dricānu pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu

24. Par nekustamā īpašuma “Nosaukums” Ozolmuižas pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu

25. Par dzīvokļa īpašuma “Nosaukums” Pušas pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu

26. Par valsts budžeta mērķdotāciju māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2018.gadā

27. Par izmaiņu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības Lūznavas pagasta pārvaldes struktūrvienības “Lūznavas muižas komplekss” maksas pakalpojumu cenrādī

28. Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvaldes bilances un nodošanu metāllūžņos

29. Par bezcerīga parāda norakstīšanu Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagastā

30. Par Feimaņu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2018.gadam

31. Par Sedzera ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2018.gadam

32. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (..) platības sadalījuma pa zemes lietošanas veidiem precizēšanu Gaigalavas pagastā

33. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7858 006 0214 platības sadalījuma pa zemes lietošanas veidiem precizēšanu Ilzeskalna pagastā

34. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 002 0117 sadali Kaunatas pagastā

35. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Nosaukums” Kantinieku pagastā

36. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Lūznavas profesionālā vidusskola” Lūznavas pagastā

37. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Nosaukums” Mākoņkalna pagastā

38. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2017.gada 7.decembra lēmumā “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Nosaukums” Maltas pagastā”

39. Par 2007.gada 26.septembra zemes nomas līguma Nr.16 izbeigšanu ar J. S. Ilzeskalna pagastā

40. Par 2012.gada 26.novembra lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.6-1/34 grozījumiem ar A. M. Nautrēnu pagastā

41. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu “NewFuels” RSEZ SIA

42. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu RSEZ SIA “Rēzeknes dzirnavnieks”

43. Par projekta “Veselīgs dzīvesveids kā Latvijas un Baltkrievijas pierobežas iedzīvotāju ilgdzīvošanas pamats” (ENG – “A healthy lifestyle is the basis for the longevity of the populations of the Latvia and Belarus borderers”) pieteikuma apstiprināšanu

Domes sēdes protokols
Domes sēdes lēmumi

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0