Rēzeknes novada domes sēde (01.08.2019.)

Publicēts 02.08.2019

Darba kārtībā:

1. Par Rēzeknes novada pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības uzskaites kārtības apstiprināšanu

2. Par sadarbības līguma slēgšanu ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts”

3. Par Rēzeknes novada domes 2019. gada 6. jūnija lēmumu “Par nomas līguma noslēgšanu ar SIA “Bite Latvija” Nagļu pagastā, Rēzeknes novadā” un “Par nomas līguma noslēgšanu ar SIA “Bite Latvija” Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā” grozījumiem

4. Par nekustamā īpašuma “Pagasta ēka”, Gornicā, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, ar kadastra apzīmējumu 7888 014 0075 001 telpu nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu

5. Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 003 0565 Sakstagala pagastā nomas tiesību izsoli

6. Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 005 0186 Sakstagala pagastā nomas tiesību izsoli

7. Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 007 0044 Sakstagala pagastā nomas tiesību izsoli

8. Par dzīvokļa īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā

9. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) „Jaunā māja 1”, Dricānos, Dricānu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

10. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) “Jaunā māja 2”, Dricāni, Dricānu pagasts, nosacītās cenas apstiprināšanu

11. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) „Kļavas”, Dricānos, Dricānu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

12. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) „Vējiņi”, Dricānos, Dricānu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

13. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Rēzeknes ielā 1A, Gaigalavā, Gaigalavas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

14. Par nekustamā īpašuma „Bebrukakti 1” Gaigalavas pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu

15. Par nekustamā īpašuma „Sarkaņi” Kantinieku pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu

16. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Dārzu ielā 4, Lendžos, Lendžu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

17. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Dārzu ielā 4, Lendžos, Lendžu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

18. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Dārzu ielā 4, Lendžos, Lendžu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

19. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Dārzu ielā 4, Lendžos, Lendžu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

20. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Dārzu ielā 4, Lendžos, Lendžu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

21. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Egļu ielā 1, Lendžos, Lendžu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

22. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Egļu ielā 1, Lendžos, Lendžu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

23. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Egļu ielā 2, Lendžos, Lendžu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

24. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Upes ielā 2, Rikavā, Rikavas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

25. Par ¼ domājamās daļas no nekustamā īpašuma “Asaru skaistums” Čornajas pagastā nodošanu atsavināšanai L. R., L.R., S. R., D. R.

26. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7896 007 0212 sadali Vērēmu pagastā

27. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Rivžas” Maltas pagastā

28. Par 2012. gada 16. aprīļa zemes nomas līguma Nr.114 un 2012.gada 9.maija zemes nomas līguma Nr.116 darbības termiņu pagarināšanu un zemes nomas līgumu izteikšanu jaunā redakcijā

29. Par medību tiesību nodošanu mednieku un makšķernieku biedrībai „Piekūns” Dricānu pagastā

30. Par medību tiesību nodošanu mednieku un makšķernieku biedrībai „Piekūns” Gaigalavas pagastā

31. Par medību tiesību nodošanu mednieku un makšķernieku biedrībai „Piekūns” Stružānu pagastā

32. Par medību tiesību nodošanu mednieku biedrībai „Vanags” Dricānu pagastā

33. Par medību tiesību nodošanu mednieku biedrībai „Vanags” Gaigalavas pagastā

34. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu

35. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu

36. Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu S.D. Lendžu pagastā

37. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar B. K. Lendžu pagastā

38. Par atteikumu izīrēt sociālo dzīvokli V. R. Stružānu pagastā

39. Par personu izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības pirmās kārtas palīdzības reģistra

40. Par Rēzeknes novada domes 2019. gada 9. maija lēmuma “Par projekta “Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienības “Lendžu pagasta pārvalde” administratīvās ēkas piebraucamā laukuma seguma nomaiņa un labiekārtošana” atbalstu” precizēšanu

Domes sēdes protokols
Domes sēdes lēmumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0