Rēzeknes novada domes sēde (02.11.2017)

Publicēts 30.10.2017

Darba kārtībā:

1. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības grāmatvedības politikā

2. Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Muzejs” ar kadastra numuru 7880 004 0312 izsoles atzīšanu par nenotikušu

3. Par Rēzeknes novada pašvaldības telpu nomas tiesību izsoli Silmalas pagastā

4. Par nekustamā īpašuma Upes ielā 1, Kaunatā, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomas tiesību izsoli

5. Par grozījumiem patapinājuma līgumā ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts” Lūznavas pagastā

6. Par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatās

7. Par grozījumiem 2017.gada 5.oktobra Rēzeknes novada domes lēmumā “Par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā”

8. Par dzīvokļa īpašuma (adrese), Čornajas pagastā, nodošanu atsavināšanai A. M.

9. Par ¼ domājamās daļas no nekustamā īpašuma “Nosaukums”, Ozolmuižas pagastā, nodošanu atsavināšanai O. V.

10. Par nekustamā īpašuma “Nosaukums”, Griškānu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

11. Par nekustamā īpašuma “Nosaukums”, Nautrēnu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

12. Par nekustamā īpašuma “Nosaukums”, Kantinieku pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

13. Par nekustamā īpašuma “Nosaukums”, Rikavas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

14. Par nekustamā īpašuma “Nosaukums”, Silmalas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

15. Par nekustamā īpašuma “Nosaukums”, Ilzeskalna pagastā, atsavināšanas izbeigšanu

16. Par valsts vietējā autoceļa V576 Pievedceļš Sakstagala stacijai pārņemšanu pašvaldības bilancē

17. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu

18. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu

19. Par biedrības “GORKI” projekta “Aktīvās atpūtas dažādošana Sakstagala pagastā” atbalstu

20. Par līdzekļu piešķiršanu katlu mājas skursteņa remontam Tiskādu speciālajai internātpamatskolai

21. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2013. gada 20. jūnija lēmumā „Par pašvaldības kopīgās iestādes „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” uzraudzības padomes iecelšanu”

Domes sēdes protokols
Domes sēdes lēmumi

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0