Rēzeknes novada domes sēde (03.05.2018)

Publicēts 09.05.2018

Domes sēdes darba kārtība

1. Par izdoto Rēzeknes novada pašvaldības 2018.gada 15.februāra saistošo noteikumu Nr.14 „Grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 4.jūnija saistošajos noteikumos Nr.54 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes novadā”” precizēšanu

2. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2018.gada 3.maija saistošo noteikumu Nr.15 „Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 3.decembra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par Rēzeknes novada pašvaldības nodevām”” izdošanu

3. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2018.gada 3.maija saistošo noteikumu Nr.16 „Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 19.marta saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Rēzeknes novada simboliku un tās izmantošanu”” izdošanu

4. Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības grāmatvedības politikā

5. Par nekustamā īpašuma “Kultūras nams”, Strūžānu pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomas izsoli

6. Par kustamās mantas – automašīnas HYUNDAI TRAJET – pārdošanu atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Audriņu pagastā

7. Par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

8. Par piekrišanu 1/5 domājamās daļas zemes iegūšanai I. T. īpašumā

Rikavas pagastā

9. Par dzīvokļa īpašuma (adrese), Maltā, Maltas pagastā, nodošanu atsavināšanai T. F.

10. Par nekustamā īpašuma “Nosaukums” Silmalas pagastā nodošanu atsavināšanai J. O.

11. Par nekustamā īpašuma „Nosaukums” Silmalas pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu

12. Par nekustamā īpašuma „Nosaukums” Čornajas pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu

13. Par nekustamā īpašuma „Nosaukums” Ilzeskalna pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu

14. Par nekustamā īpašuma „Nosaukums” Vērēmu pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu

15. Par dzīvokļa īpašuma (adrese), Vērēmu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

16. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2018.gada 15.marta lēmumā „Par nekustamā īpašuma „Nosaukums” Sakstagala pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu”

17. Par izmaiņu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības Gaigalavas pagasta pārvaldes struktūrvienības “Ūdenstūrisma attīstības centrs “Bāka”” maksas pakalpojumu cenrādī

18. Par Feimaņu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2018.gadam

19. Par 2009.gada 26.jūnija lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.111 izbeigšanu ar M. P. Audriņu pagastā

20. Par 2012.gada 15.oktobra lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.7 grozījumiem ar A. C. Kaunatas pagastā

21. Par J. A. 2018.gada 29.marta iesnieguma izskatīšanu

22. Par smilts – grants un smilts atradnes „Brīnums” izstrādes atļaujas izsniegšanu SIA “Brīnums R ” Rēzeknes novada Čornajas pagastā

23. Par atļauju izvietot atkritumu reģenerācijas iekārtu SIA “Ellikss Holding” ar nosacījumiem

24. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu

25. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu

26. Par Rēzeknes novada Ozolaines bāriņtiesas locekles Valentīnas Platonovas ievēlēšanu

Domes sēdes protokols

Domes sēdes lēmumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0