Rēzeknes novada domes sēde (03.08.2017.)

Publicēts 31.07.2017

RĒZEKNES NOVADA DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA

1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 3.augusta saistošo noteikumu Nr.3 „Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 21.marta saistošajos noteikumos Nr.101 „Par ielu tirdzniecību Rēzeknes novadā”” izdošanu

2. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 3.augusta saistošo noteikumu Nr.4 „Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 15.novembra saistošajos noteikumos Nr.91 „Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”” izdošanu

3. Par Rēzeknes novada domes Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas nolikuma apstiprināšanu

4. Par Kārtības, kādā notiek informācijas apmaiņa starp Rēzeknes novada pašvaldības iestādēm, apstiprināšanu

5. Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības nolikumā “Par pamatbudžeta un speciālā budžeta projektu sastādīšanu un iesniegšanu izskatīšanai domei”

6. Par pilnvarojumu dalībai Latvijas Pašvaldību savienības 28.kongresā

7. Par Rēzeknes novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu

8. Par nekustamā īpašuma “Nosaukums” Ilzeskalna pagastā, nodošanu atsavināšanai A. L.

9. Par nekustamā īpašuma “Nosaukums” Ozolaines pagastā nodošanu atsavināšanai B. L.

10. Par nekustamā īpašuma “Nosaukums” Stoļerovas pagastā nodošanu atsavināšanai A. S.

11. Par piekrišanu zemes iegūšanai A. K. īpašumā Ozolaines pagastā

12. Par pakalpojuma maksas apstiprināšanu Silmalas pagasta pārvaldē

13. Par grozījumu Rēzeknes novada domes 2017.gada 20.jūlija lēmumā “Par ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifu apstiprināšanu Griškānu pagastā”

14. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7842 005 0447 sadali Audriņu pagastā

15. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 007 0167 sadali un starpgabala statusa noteikšanu Čornajas pagastā

16. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7854 003 0022 un 7854 003 0023 sadali Gaigalavas pagastā

17. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7896 005 0267 sadali Vērēmu pagastā

18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Nosaukums” Audriņu pagastā

19. Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Rēzeknes novada domes 2017.gada 20.jūlija lēmumā “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Nosaukums” Kantinieku pagastā”

20. Par SIA “5.iela” 2017.gada 6.jūlija iesnieguma izskatīšanu

21. Par aizņēmuma ņemšanu Nautrēnu pagasta PII “Vālodzīte” (6876 006 010 006) siltināšanas darbiem

22. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu

23. Par projekta “Europe Direct informācijas centrs Austrumlatgalē 2018. – 2020.g.” apstiprināšanu dalībai Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā programmas projektu konkursā

Protokols

Pieņemtie lēmumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0