Rēzeknes novada domes sēde (03.11.2016.)

Publicēts 01.11.2016

Darba kārtība

1. Par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.–2024.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu

2. Par Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pirmsskolas izglītības iestādes likvidāciju

3. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldes nolikumā

4. Par grozījumiem Rēzeknes novada Ozolaines bāriņtiesas nolikumā

5. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības Bērnu-jaunatnes sporta skolas nolikumā

6. Par nekustamā īpašuma “Jaunupju” daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām labprātīgi un atlīdzības noteikšanas komisijas izveidošanu

7. Par dzīvokļa īpašuma “..”–(..), Tūmužos, Vērēmu pagastā, kadastra Nr. (..), izsoles rezultātu apstiprināšanu

8. Par kustamās mantas – autobusa MERCEDES BENZ 0404 – izsoles rezultātu apstiprināšanu

9. Par nekustamā īpašuma Jaunības ielā (..), Rikavā, Rikavas pagastā, izsolē nosolītās cenas atlikušās summas samaksas termiņa noteikšanu

10. Par nekustamā īpašuma “..” Sakstagala pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu

11. Par biroja pakalpojumu maksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldībā

12. Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Nagļu pagasta pārvaldē

13. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2016.gada 16.jūnija lēmumā “Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Čornajas pagasta pārvaldē”

14. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2016.gada 6.oktobra lēmumā “Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Griškānu pagasta pārvaldē”

15. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2016.gada 6.oktobra lēmumā “Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Nautrēnu pagasta pārvaldē”

16. Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no Stoļerovas pagasta pārvaldes bilances

17. Par samaksas samazināšanu A. G. par īpašumā piešķirto zemi Ilzeskalna pagastā

18. Par pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. (..) sadali Čornajas pagastā

19. Par pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. (..) sadali un starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu (..) Kantinieku pagastā

20. Par grozījumiem 2015.gada 19.augusta zemes nomas līgumā Nr.41 un 2015.gada 10.novembra zemes nomas līgumā Nr.42 ar ZS “..” un pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (..) iznomāšanu ZS “..” Stoļerovas pagastā

21. Par Z. M. nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa samaksas kārtības noteikšanu

22. Par nokavētā nekustamā īpašuma, kas atrodas Ozolaines pagastā, nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no S.H.

23. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar S. K. Stružānu pagastā

24. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar M. S. Stružānu pagastā

25. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu atjaunošanu

26. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu I. G. Stružānu pagastā

27. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu M. R. Stružānu pagastā

28. Par aizsardzības nodrošināšanu bez uzraudzības palikušajiem I. K. piederošajiem īpašumiem

29. Par atzinības izteikšanu Latvijas Republikas proklamēšanas 98. gadadienā

Sēdes protokols

Pieņemtie lēmumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0