Rēzeknes novada domes sēde (04.01.2018.)

Publicēts 09.01.2018

Darba kārtībā:

1. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2010. gada 2. decembra noteikumos Nr.3 „Par autotransporta izmantošanu Rēzeknes novada pašvaldības administrācijā un pašvaldības iestādēs”

2. Par Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskolas nolikuma apstiprināšanu

3. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Kantinieku pagasta padomes priekšsēdētājam J. P.

4. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Kaunatas pagasta padomes priekšsēdētājam I. M.

5. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Pušas pagasta padomes priekšsēdētājam J. M.

6. Par dzīvokļa īpašuma „Nosaukums”, Pušā, Pušas pagastā, nodošanu atsavināšanai A. N.

7. Par nekustamā īpašuma “Lazdiņi”, Čornajas pagastā, atsavināšanas izbeigšanu

8. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2009. gada 3. decembra lēmumā „Par Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta izveidi”

9. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu

10. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu

11. Par Pušas ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2018. gadam

12. Par Tiskādu ezera trīsuļodu kāpuru limitu sadali komerciālajai zvejai 2018.gadam

13. Par Feimaņu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2018.gadam

14. Par Labvārža ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2018.gadam

15. Par Gailumu ezera zivju tīklu limitu piešķiršanu 2018.gadam

Domes sēdes protokols
Lēmums

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0