Rēzeknes novada domes sēde (04.07.2019.)

Publicēts 05.07.2019

Darba kārtībā:

1. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības Ētikas kodeksā

2. Par grozījumiem Gaigalavas pamatskolas nolikumā

3. Par nekustamā īpašuma „Autogarāža 1”, Strūžānu pagasts, izsoles rezultātu apstiprināšanu

4. Par kustamās mantas – vieglās automašīnas Mitsubishi Outlander – pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Feimaņu pagastā

5. Par kustamās mantas – pasažieru autobusa SETRA S 309 HD – pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Feimaņu pagastā

6. Par dzīvokļa īpašuma Nr.13 Krasta ielā 3, Ratniekos, Čornajas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

7. Par nekustamā īpašuma „Liniņi 1” Gaigalavas pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu

8. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), Rāznas iela 22, Kaunata, Kaunatas pagasts, nodošanu atsavināšanai J. C.

9. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), Rāznas iela 24, Kaunata, Kaunatas pagasts, nodošanu atsavināšanai V. G.

10. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), Jaunatnes iela 1, Lūznava, Lūznavas pagasts, nodošanu atsavināšanai A.T.

11. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), Jaunatnes iela 1, Lūznava, Lūznavas pagasts, nodošanu atsavināšanai I.S.

12. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), Jaunatnes iela 1, Lūznava, Lūznavas pagasts, nodošanu atsavināšanai D. K.

13. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), Jaunatnes iela 1, Lūznava, Lūznavas pagasts, nodošanu atsavināšanai T. K.

14. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), Jaunatnes iela 3, Lūznava, Lūznavas pagasts, nodošanu atsavināšanai A.K.

15. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), Jaunatnes iela 3, Lūznava, Lūznavas pagasts, nodošanu atsavināšanai A.T.

16. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), Jaunatnes iela 3, Lūznava, Lūznavas pagasts, nodošanu atsavināšanai A. V.

17. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), Parka iela 2, Lūznava, Lūznavas pagasts, nodošanu atsavināšanai D. S.

18. Par piekrišanu zemes iegūšanai I. S. īpašumā Ozolaines pagastā

19. Par Bižas ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2019.gadam

20. Par Meirānu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2019.gadam

21. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7854 007 0393 Gaigalavas pagastā

22. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2009.gada 29.decembra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes vienībām, valstij piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām un zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai” pielikuma sarakstā Nr.7 Griškānu pagastā

23. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2009.gada 29.decembra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes vienībām, valstij piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām un zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai” pielikuma sarakstā Nr.24 Strūžānu pagastā

24. Par neapbūvētas un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotas pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 007 0169 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Gaigalavas pagastā

25. Par neapbūvētas un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotas pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 001 0112 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Lendžu pagastā

26. Par 2014.gada 21.maija zemes nomas līguma Nr.24 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā

27. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu

Domes sēdes protokols

Domes sēdes lēmumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0