Rēzeknes novada domes sēde (04.08.2016.)

Publicēts 01.08.2016

Domes sēdes darba kārtība:

1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2016. gada 4. augusta saistošo noteikumu Nr.72 “Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 5. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.73 “Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Rēzeknes novadā”” izdošanu

2. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2016. gada 4. augusta saistošo noteikumu Nr.73 “Par atbildību par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu” izdošanu

3. Par pirmsskolas pedagogu algas likmes noteikšanu pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs

4. Par pirmsskolas pedagogu likmju skaita noteikšanu pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs

5. Par Kārtības, kādā tiek noteiktas Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju amata vienības un algas likmes, apstiprināšanu

6. Par Kārtības, kādā tiek veikta valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un pedagogu slodžu sadale Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs apstiprināšanu

7. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” nolikumā

8. Par Maltas pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas Regīnas Prančas atbrīvošanu no amata

9. Par kustamas mantas – pasažieru autobusa SETRA S211H – pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Kaunatas pagastā

10. Par kustamas mantas – traktora BELARUS 82L – pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Kaunatas pagastā

11. Par kustamas mantas – traktora JUMZ 6AL – pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Kaunatas pagastā

12. Par kustamas mantas – traktora T-150K – pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Ozolaines pagastā

13. Par dzīvokļa īpašuma (..), Pleikšņos, Ozolaines pagastā, nodošanu atsavināšanai V. G.

14. Par dzīvokļa īpašuma (..), Maltas pagastā, atsavināšanas izbeigšanu

15. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2016. gada 16. jūnija lēmumā “Par dzīvokļa īpašuma (..), Vērēmu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu”

16. Par piekrišanu zemes iegūšanai P. D. īpašumā Ozolaines pagastā

17. Par piekrišanu ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 7870 003 0590 014 nojaukšanai Maltas pagastā

18. Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Kaunatas pagasta pārvaldē un Kaunatas pagasta pārvaldes struktūrvienībā “Mākoņkalna pagasta pārvalde”

19. Par pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. (..) sadali Dricānu pagastā

20. Par grozījumiem 2007. gada 11. septembra lauku apvidus zemes nomas līgumā Nr.2 ar Ņ. H. Ilzeskalna pagastā

21. Par grozījumiem 2009. gada 25. jūnija lauku apvidus zemes nomas līgumā Nr.58 ar J. Z. Ozolaines pagastā

22. Par I. L. nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa samaksas kārtības noteikšanu

23. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar A. K. Lūznavas pagastā

24. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu ar M.M. Dricānu pagastā

25. Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu Ļ.M. Stružānu pagastā

26. Par dzīvojamo telpu īres līgumu izbeigšanu

27. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu V. R. Audriņu pagastā

28. Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Ludzas novada pašvaldību par atskurbtuves pakalpojuma saņemšanu

29. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums” pamatkapitāla palielināšanai

30. Par projekta “New ways for social inclusion of elderly people in Latgale and Utena border regions” pieteikuma apstiprināšanu

31. Par projekta “Promotion of innovative alternative solutions for families at risk in Rezekne and Anikscai regions” pieteikuma apstiprināšanu

32. Par projekta “New Business Development Initiatives for Common Lithuania and Latvia Cross Border Region Development” pieteikuma apstiprināšanu

33. Par projekta “REACH-TOUCH-FEEL” pieteikuma apstiprināšanu

34. Par atbalstu Stružānu pagasta pārvaldes jauniešu biedrības “Dinamika Plus” Jauniešu garantijas pasākumā “Subsidētā darba vieta jauniešiem bezdarbniekiem” nodarbinātā jaunieša līdzfinansēšanai

35. Par rezerves fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7856 002 0148 Griškānu pagastā nomas tiesību izsoli

36. Par projekta “Ilgtspējīgu, ģimenēm draudzīgu tūrisma piedāvājumu izveide Latvijas un Lietuvas muižu kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšanai” pieteikuma apstiprināšanu

Domes sēdes protokols

Domes sēdes lēmumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0