Rēzeknes novada domes sēde (05.09.2019.)

Publicēts 02.09.2019

Darba kārtībā:

1. Par grozījumiem atsevišķos Rēzeknes novada domes lēmumos par lēmumu pieņemšanas tiesību nodošanu

2. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Aptiekas māja”, Gaigalavas pagastā, Rēzeknes novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

3. Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgas zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7844 003 0169 Bērzgales pagastā nomas tiesību izsoli

4. Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgas zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7844 003 0134 Bērzgales pagastā nomas tiesību izsoli

5. Par neapbūvētas zemes reformas pabeigšanas zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7844 001 0172 Bērzgales pagastā nomas tiesību izsoli

6. Par neapbūvētas rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 003 0091 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli

7. Par neapbūvētas rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 012 0308 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli

8. Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7888 003 0130 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli

9. Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7888 003 0221 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli

10. Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0095 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli

11. Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7888 013 0011 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli

12. Par neapbūvētas zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7888 006 0183 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli

13. Par neapbūvētas zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7888 010 0262 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli

14. Par nekustamā īpašuma “A/S “Latvijas pasts”” un nekustamā īpašuma Piemiņas ielā 9, Audriņu pagastā, iegūšanu Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā

15. Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz Stružānu baznīcu Latvijas Evaņģēliski luteriskajai baznīcai Gaigalavas pagastā

16. Par dzīvokļa īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā

17. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Preiļu iela 5A” Štikānos, Silmalas pagastā, pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

18. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Nr.3 Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, Silmalas pagastā, pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

19. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Robežu ielā 13V, Ozolaines pagastā, nosacītas cenas apstiprināšanu

20. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Jaunatnes ielā 18, Kaunatā, Kaunatas pagastā, nosacītas cenas apstiprināšanu

21. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Ķiršu ielā 5, Dubuļos, Kaunatas pagastā, nosacītas cenas apstiprināšanu

22. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Rāznas ielā 22, Kaunatā, Kaunatas pagastā, nosacītas cenas apstiprināšanu

23. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Rāznas ielā 22, Kaunatā, Kaunatas pagastā, nosacītas cenas apstiprināšanu

24. Par nekustamā īpašuma „Taudejāņi 187” Lendžu pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu

25. Par nekustamā īpašuma “Meirāni” Bērzgales pagastā nodošanu atsavināšanai D. S.

26. Par nekustamā īpašuma “Saules stari” Čornajas pagastā nodošanu atsavināšanai N. O.

27. Par nekustamā īpašuma “Rītausma 129” Ozolaines pagastā nodošanu atsavināšanai O. V.

28. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2019.gada 4.jūlija lēmumā „Par nekustamā īpašuma „Liniņi 1” Gaigalavas pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu”

29. Par dzīvokļa nodošanu bez atlīdzības no Rēzeknes novada speciālās pamatskolas bilances uz Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagastu apvienības bilanci

30. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu A. Ņ. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7856 001 0504 un zemes nomas līguma noslēgšanu Griškānu pagastā

31. Par apbūvēto un neapbūvēto rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7856 001 0393 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Griškānu pagastā

32. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2009.gada 29.decembra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes vienībām, valstij piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām un zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai” pielikuma sarakstā Nr.3 Čornajas pagastā

33. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2009. gada 29. decembra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes vienībām, valstij piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām un zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai” pielikuma sarakstā Nr.7 Griškānu pagastā

34. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7856 004 0490 un 7856 004 0145 Griškānu pagastā

35. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7858 005 0151 un 7858 005 0366 Ilzeskalna pagastā

36. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 005 3003 sadali Dricānu pagastā

37. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7874 002 0047 sadali Nagļu pagastā

38. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0259 sadali Silmalas pagastā

39. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7888 014 0266 un 7888 014 0366 sadali Silmalas pagastā

40. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Pierobežnieki” Feimaņu pagastā

41. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Valentīna” un “Zaķu kalns” Feimaņu pagastā

42. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Ceļtekas” Ozolaines pagastā

43. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Brenči” Silmalas pagastā

44. Par Rēzeknes novada domes 2019. gada 18. jūlija lēmuma “Par 2009. gada 20. maija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.15/05/09 darbības izbeigšanu ar V. B. Čornajas pagastā” atzīšanu par spēku zaudējušu

45. Par 2009. gada 12. jūnija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.101 darbības termiņa pagarinājumu un līguma grozījumiem ar V. M. Audriņu pagastā

46. Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu A. B. Stružānu pagastā

47. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu

48. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2018. gada 21. jūnija kārtībā „Kārtība, kādā tiek noteiktas Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju amata vienības un algas likmes”

49. Par Rēzeknes novada domes 2019. gada 9. maija lēmuma “Par projekta “Silto smilšu istabas izveide Ilzeskalnā” atbalstu” precizēšanu

50. Par projekta „Skaņas aparatūras iegāde Audriņu pagasta māksliniecisko pašdarbības kolektīvu darbības apskaņošanai” iesnieguma pārņemšanu no biedrības “Gaismiņa”

51. Par projekta „Prasmju un iemaņu centra „Sniedz roku” izveide Stružānu pagasta kultūras namā” pārņemšanu no Stružānu pagasta jauniešu biedrības „Dinamika plus”

Domes sēdes protokols
Domes sēdes lēmumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0