Rēzeknes novada domes sēde (06.06.2019.)

Publicēts 04.06.2019

Darba kārtībā:

1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019. gada 6. jūnija saistošo noteikumu Nr.42 „Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2019. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr.23 „Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2019.gadam”” izdošanu

2. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019. gada 21. marta saistošo noteikumu Nr.35 „Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 15. novembra saistošajos noteikumos Nr.91 „Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”” precizēšanu

3. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2018. gada Publiskā gada pārskata apstiprināšanu

4. Par Bērzgales pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas Olgas Jurčenko atbrīvošanu no amata

5. Par nekustamā īpašuma Pils ielā 8, Lūznavā, Lūznavas pagastā, telpu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu

6. Par nekustamā īpašuma “Pirmais dambis” Nagļu pagastā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

7. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Dīķu zeme” Silmalas pagastā maiņu pret nekustamo īpašumu “Ūdenstornis” Silmalas pagastā

8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Smiltaine” Nautrēnu pagastā atsavināšanu pārdodot izsolē augšupejošu soli

9. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2019. gada 2. maija lēmumā “Par dzīvokļa īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā”

10. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), “Strautiņi”, Dricānos, Dricānu pagastā, nodošanu atsavināšanai J. T.

11. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Miera ielā 1, Strūžānos, Stružānu pagastā, nodošanu atsavināšanai I. Ķ.

12. Par dzīvokļa īpašuma Nr. (..) Miera ielā 2, Strūžānos, Stružānu pagastā, nodošanu atsavināšanai A. Ž.

13. Par dzīvokļa īpašuma Nr. (..) Robežu ielā 13V, Ozolaines pagastā, nodošanu atsavināšanai S. P.

14. Par nekustamā īpašuma „Anniņa” Audriņu pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu

15. Par dzīvokļa īpašuma Nr. (..) Jaunatnes ielā 3, Pušā, Pušas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

16. Par dzīvokļa īpašuma Nr. (..) Jaunatnes ielā 3, Pušā, Pušas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

17. Par nekustamā īpašuma “Mihails” Sakstagala pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu

18. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2019. gada 2. maija lēmumā „Par nekustamā īpašuma “Šķerbinieki” Ilzeskalna pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu”

19. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2019. gada 2. maija lēmumā „Par dzīvokļa īpašuma Nr. (..) Rāznas ielā 24, Kaunatā, Kaunatas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu”

20. Par Feimaņu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2019. gadam

21. Par Gailumu ezera zivju tīklu limitu piešķiršanu 2019. gadam

22. Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības struktūrvienībā “Bērzgales pagasta pārvalde”

23. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2009.gada 29.decembra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes vienībām, valstij piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām un zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai” pielikuma sarakstā Nr.7 Griškānu pagastā

24. Par apbūvēto un neapbūvēto rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto pašvaldībām piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7846 003 0191, 7846 003 0266 un 7846 003 0075 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Čornajas pagastā

25. Par O.M. mantojamās zemes grafiskā pielikuma precizēšanu Čornajas pagastā

26. Par I. Š. mantojamās zemes grafiskā pielikuma precizēšanu Silmalas pagastā

27. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7876 006 0453 Ozolaines pagastā

28. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 006 0065 sadali Čornajas pagastā

29. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7872 008 0233 un 7872 008 0304 apvienošanu Mākoņkalna pagastā

30. Par zemes vienību apvienošanu Sakstagala pagastā

31. Par izlīguma noslēgšanas iespēju civillietā Nr.C26096018 (CA-0182-19)

32. Par nomas līguma noslēgšanu ar SIA “Bite Latvija” Nagļu pagastā, Rēzeknes novadā

33. Par nomas līguma noslēgšanu ar SIA “Bite Latvija” Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā

34. Par 2014.gada 7.maija zemes nomas līguma Nr.6.1/24 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā

35. Par 2014.gada 12.maija zemes nomas līguma Nr.6.1/28 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā

36. Par 2009.gada 26.jūnija Lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma Nr.45 izbeigšanu ar F. V. Silmalas pagastā

37. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu

38. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu

39. Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu A.P. Stružānu pagastā

40. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2018.gada 5.aprīļa lēmumā “Par Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā 2018.-2020.gadam iekļauto Rēzeknes novada pašvaldības infrastruktūras attīstības risinājumu finansējumu sadalījumā pa finansējuma avotiem un sasniedzamo uzraudzības rādītāju vērtības saskaņošanu”

41. Par projekta “Through the path of innovations into the territories of the former Grand Duchy of Lithuania” (Sekojot inovāciju ceļam bijušajā Lietuvas Lielkņazistes teritorijā) iesniegšanu

42. Par projekta “Interdisciplinary approaches to community involvement into efficient dialogic with local authorities ”(Starpdisciplinārā pieeja sabiedrības iesaistīšanai efektīvā dialoga veidošanai ar pašvaldībām) iesniegšanu

43. Par Rēzeknes novada Dricānu bāriņtiesas nolikuma apstiprināšanu

44. Par Rēzeknes novada Maltas bāriņtiesas nolikuma apstiprināšanu

45. Par Rēzeknes dienvidu apvedceļa paredzētās būvniecības akceptu

Domes sēdes protokols
Domes sēdes lēmumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0