Rēzeknes novada domes sēde (06.07.2017.)

Publicēts 03.07.2017

RĒZEKNES NOVADA DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA

1. Par Rēzeknes novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam Investīciju plāna aktualizēšanu
2. Par Rēzeknes novada bāriņtiesu darbinieku ētikas kodeksa apstiprināšanu
3. Par Gaigalavas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu
4. Par pirmsskolas pedagogu algas likmes noteikšanu pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs
5. Nekustamā īpašuma – nedzīvojamās ēkas daļas, kas atrodas Ozolkalna ielā 4, Bērzgalē, Bērzgales pagastā, Rēzeknes novadā, nomas tiesību mutiskās izsoles rezultātu apstiprināšana
6. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Muzikanti”, Meža iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, ar kadastra Nr.7854 0050470 izsoles rezultātu apstiprināšanu
7. Par nekustamā īpašuma „Rasas” ar kadastra Nr.7866 003 0281 izsoles rezultātu apstiprināšanu
8. Par nekustamā īpašuma Rāznas ielā 38, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomas skaistumkopšanas pakalpojuma sniegšanai izsoles rezultātu apstiprināšana
9. Par nekustamā īpašuma Kalna iela 1, c.Dubuļi, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, telpu nomas saimnieciskās darbības veikšanai izsoles rezultātu apstiprināšana
10. Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Meža plašums” ar kadastra numuru 7850 001 0081 atsavināšanu Dricānu pagastā
11. Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Krustu bērzi” ar kadastra numuru 7850 002 0042 atsavināšanu Dricānu pagastā
12. Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Koki” ar kadastra numuru 7850 004 0081 atsavināšanu Dricānu pagastā
13. Par nekustamā īpašuma „Tautas nams” ar kadastra Nr.7880 004 0314 atsavināšanu Pušas pagastā
14. Par nekustamā īpašuma „Muzejs” ar kadastra Nr.7880 004 0312 atsavināšanu Pušas pagastā
15. Par kustamās mantas – automašīnas HYUNDAI TUCSON un automašīnas FORD RANGER pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Vērēmu pagastā
16. Par dzīvokļa īpašuma “3” – 16, Feimaņi, Feimaņu pagastā, ierakstīšanu zemesgrāmatā
17. Par nekustamā īpašuma (..) Ilzeskalna pagastā nodošanu atsavināšanai A.J.
18. Par nekustamā īpašuma (..) Ilzeskalna pagastā nodošanu atsavināšanai I.B.
19. Par nekustamā īpašuma (..) Lūznavas pagastā nodošanu atsavināšanai E.Z.
20. Par dzīvokļa īpašuma (..), Maltā, Maltas pagastā, nodošanu atsavināšanai I.G.
21. Par dzīvokļa īpašuma (..), Maltā, Maltas pagastā, nodošanu atsavināšanai A.L.
22. Par nekustamā īpašuma (..) nodošanu atsavināšanai I.A. Silmalas pagastā
23. Par nekustamā īpašuma (..) ar kadastra Nr.(..), nosacītās cenas noteikšanu
24. Par nekustamā īpašuma (..) ar kadastra Nr.(..), nosacītās cenas noteikšanu
25. Par nekustamā īpašuma (..), Ozolmuižas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu
26. Par nekustamā īpašuma (..), Sakstagala pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu
27. Par nekustamā īpašuma (..), Silmalas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu
28. Par ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifu apstiprināšanu Griškānu pagastā
29. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu N.A. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu (..) Gaigalavas pagastā
30. Par medību tiesību nodošanu mednieku biedrībai “Staltbriedis” Kantinieku pagastā
31. Par 2013.gada 22.aprīļa Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 15 grozījumiem ar V.P. Kaunatas pagastā
32. Par 2009.gada 29.jūnija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.59. grozījumiem ar J.B. Kantinieku pagastā
33. Par 2008.gada 8.decembra Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.48 izbeigšanu ar I.Š. Silmalas pagastā
34. Par 2009.gada 7.janvāra Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.44 izbeigšanu ar L.V. Silmalas pagastā
35. Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Rēzeknes novada domes 2013.gada 7.marta lēmumā „Par 2009.gada 15.jūnija zemes nomas līguma laušanu Nr.104 ar K.L. Audriņu pagastā”
36. Par nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu M.O. par īpašumu (..) Ozolaines pagastā
37. Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu V.Ū. Dricānu pagastā
38. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar L.T. Stružānu pagastā
39. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar S.G. Lūznavas pagastā
40. Par dzīvojamo telpas īres līgumu pagarināšanu
41. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar J.K. Stružānu pagastā
42. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar J.S. Stružānu pagastā
43. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar J.N. Stružānu pagastā
44. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar V.B. Pušas pagastā
45. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu M.F. Stružānu pagastā
46. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu
47. Par grozījumiem 2017.gada 3.maija Rēzeknes novada domes lēmumā “Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu ar Č.M. Stružānu pagastā”
48. Par papildinājumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (vispārējā kārtībā)
49. Par aizņēmuma ņemšanu automobiļa iegādei Ilzeskalna pagasta pārvaldes funkciju nodrošināšanai
50. Par aizņēmuma ņemšanu automobiļa iegādei Vērēmu pagasta pārvaldes komunālās saimniecības vajadzībām
51. Par neizmantotā papildatvaļinājuma un apmaksātā ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Rēzeknes novada domes priekšsēdētājam

Domes sēdes protokols

Domes sēdes lēmumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0