Rēzeknes novada domes sēde (07.06.2018)

Publicēts 06.06.2018

Darba kārtībā:

1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2018. gada 15. februāra saistošo noteikumu Nr.14 „Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2015. gada 4. jūnija saistošajos noteikumos Nr.54 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes novadā”” precizēšanu

2. Par izdoto Rēzeknes novada pašvaldības 2018. gada 3. maija saistošo noteikumu Nr.16 „Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2009. gada 3. decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Rēzeknes novada simboliku un tās izmantošanu”” precizēšanu

3. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2017. gada Publiskā gada pārskata apstiprināšanu

4. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2018. gada 7. jūnija noteikumu Nr.30 “Klientu apkalpošanas noteikumi Rēzeknes novada pašvaldības iestādēs” apstiprināšanu

5. Par Rēzeknes novada pašvaldības pagastu pārvalžu, pagastu pārvalžu un Bērnu-jaunatnes sporta skolas grāmatvedību reorganizācijas plāna apstiprināšanu

6. Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma “Rozentova” daļas Maltas pagastā, Rēzeknes novadā, iegūšanu pašvaldības īpašumā

7. Par zemes vienības nodošanu bez atlīdzības Latvijas valstij Ekonomikas ministrijas personā

8. Par Rēzeknes novada pašvaldībai piederošā zemes gabala “3”, Nagļos, Nagļu pagastā, kadastra Nr. 7874 005 0368, nodošanu dzīvokļu īpašniekiem īpašumā bez atlīdzības

9. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Miera ielā (adrese), Strūžānos, Stružānu pagastā, maiņu pret dzīvokļa īpašumu Miera ielā (adrese), Strūžānos, Stružānu pagastā

10. Par Rēzeknes novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas – cirsmas Nr.1, Nr.2, Nr.3, kas atrodas nekustamajā īpašumā ar kadastra Nr.78700050078 Maltas pagastā, pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

11. Par nekustamā īpašuma „Nosaukums” Griškānu pagastā nosacītas cenas apstiprināšanu

12. Par dzīvokļa īpašuma (adrese), Kaunatā, Kaunatas pagastā, nodošanu atsavināšanai V. P.

13. Par komunālo pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Rēzeknes novada Čornajas pagastā

14. Par komunālo pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Rēzeknes novada Kaunatas un Mākoņkalna pagastos

15. Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtību un tarifu apstiprināšanu Rēzeknes novada Stoļerovas pagastā

16. Par bezcerīgā debitora parāda norakstīšanu Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagastā

17. Par Feimaņu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2018.gadam

18. Par Sološnieku ezeru zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2018.gadam

19. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2009.gada 29.decembra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes vienībām, valstij piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām un zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai” pielikuma sarakstā Nr.25 Vērēmu pagastā

20. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7870 003 1358 Maltas pagastā

21. Par smilts atradnes „Zemozoli 1” izstrādes atļaujas izsniegšanu SIA „Latgalija” Ozolaines pagastā

22. Par grozījumiem 2009. gada 1. janvāra Lauku apvidus zemes nomas tipveida līgumā Nr.45A ar L. M. Silmalas pagastā

23. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu

Domes sēdes protokols
Domes sēdes lēmumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0