Rēzeknes novada domes sēde (07.09.2017.)

Publicēts 08.09.2017

Darba kārtība

1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2017. gada 7. septembra saistošo noteikumu Nr.5 „Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2017. gada 20. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Rēzeknes novada pašvaldības nolikums”” precizēšanu

2. Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības nolikumā „Par atlīdzību Rēzeknes novada pašvaldībā” apstiprināšanu

3. Par Rēzeknes novada pašvaldības nolikuma „Rēzeknes novada pašvaldības Darbinieku novērtēšanas nolikums” apstiprināšanu

4. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2017. gada 7. septembra noteikumu Nr.28 “Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika Rēzeknes novada pagastu pārvaldēs un Adamovas speciālajā internātpamatskolā” apstiprināšanu

5. Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības 2017. gada 7. septembra noteikumos Nr.29 „Par autotransporta izmantošanu Rēzeknes novada pašvaldības administrācijā un pašvaldības iestādēs” apstiprināšanu

6. Par Rēzeknes novada pašvaldības vēlēšanu komisijas locekļu ievēlēšanu

7. Par Rēzeknes novada pašvaldības deleģētajiem pārstāvjiem novada vispārējās izglītības iestāžu padomēs

8. Par kustamās mantas – automašīnas HYUNDAI TUCSON un automašīnas FORD RANGER – izsoļu atzīšanu par nenotikušām un pārdošanu par brīvām cenām Vērēmu pagastā

9. Par automašīnas Toyota Corolla, valsts reģistrācijas numurs GK-624, izslēgšanu no Stružānu pagasta pārvaldes bilances

10. Par papildus pakalpojuma maksas apstiprināšanu Gaigalavas pagasta pārvaldes struktūrvienībā “Ūdenstūrisma attīstības centrs “Bāka””

11. Par aktīvās atpūtas inventāra kārtības, kādā tiek izsniegts aktīvās atpūtas inventārs tā lietotājiem, un nomas pakalpojumu maksas apstiprināšanu Gaigalavas pagasta pārvaldes struktūrvienībā “Ūdens tūrisma attīstības centrs “Bāka”” un Mākoņkalna pagasta pārvaldē

12. Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Sakstagala pagasta pārvaldē

13. Par projektā “Ūdenssaimniecības attīstība Maltā III kārta” sasniegto rezultātu uzturēšanu

14. Par Saistību atcēlēja līguma saskaņošanu

15. Par dzīvokļa īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā

16. Par nekustamā īpašuma “Nosaukums” Dricānu pagastā nodošanu atsavināšanai Z. D.

17. Par nekustamā īpašuma „Nosaukums” Čornajas pagastā nodošanu atsavināšanai A. V.

18. Par nekustamā īpašuma Nosaukums” Ozolmuižas pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu

19. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2009. gada 29. decembra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes vienībām, valstij piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām un zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai” pielikuma sarakstā Nr.20 Rikavas pagastā

20. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2009. gada 29. decembra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes vienībām, valstij piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām un zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai” pielikuma sarakstā Nr.23 Stoļerovas pagastā

21. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7886 006 0497, 7886 006 0217, 7886 006 0664 apvienošanu Sakstagala pagastā

22. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Nosaukums” Maltas pagastā

23. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Nosaukums” Pušas pagastā

24. Par samaksas samazināšanu S. B. par īpašumā piešķirto zemi Vērēmu pagastā

25. Par 2009. gada 2. septembra Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.51 grozījumiem ar P.Ž. Silmalas pagastā

26. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu

27. Par pašvaldības dalību projektā “Plant-a-tree – meži un dabas vērtības Latvijā”

Domes sēdes protokols
Domes sēdes lēmumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0