Rēzeknes novada domes sēde (15.02.2018.)

Publicēts 16.02.2018

Darba kārtībā:

1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2018.gada 15.februāra saistošo noteikumu Nr.14 „Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 4.jūnija saistošajos noteikumos Nr.54 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes novadā”” izdošanu

2. Par izdoto Rēzeknes novada pašvaldības 2018.gada 18.janvāra saistošo noteikumu Nr.12 „Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru” precizēšanu

3. Par grozījumu Lūznavas pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” nolikumā

4. Par nekustamā īpašuma „Žīda tilts” nodošanu bez atlīdzības Latvijas valstij Zemkopības ministrijas personā

5. Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Nosaukums” ar kadastra numuru (..) Ilzeskalna pagastā izsoles rezultātu apstiprināšanu

6. Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Nosaukums” ar kadastra numuru (..) Nautrēnu pagastā izsoles rezultātu apstiprināšanu

7. Par nekustamā īpašuma “Laucenes” būves “Aktivitāšu centrs” Bekšos, Ozolaines pagastā, telpu nomas izsoli

8. Par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatās

9. Par nekustamā īpašuma “Nosaukums” Ilzeskalna pagastā nodošanu atsavināšanai I. B.

10. Par nekustamā īpašuma “Nosaukums” Ilzeskalna pagastā nodošanu atsavināšanai P. T.

11. Par nekustamā īpašuma (adrese), Rikavā, Rikavas pagastā, nodošanu atsavināšanai V. M., I. T., P. Z., J. S.

12. Par ¼ domājamās daļas no nekustamā īpašuma “Nosaukums” Ozolmuižas pagastā nosacītās cenas noteikšanu

13. Par nekustamā īpašuma “Nosaukums” Kantinieku pagastā atsavināšanas izbeigšanu

14. Par Sološnieku ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2018.gadam

15. Par Usvīšu ezera zivju tīklu limitu piešķiršanu 2018.gadam

16. Par Tiskādu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2018.gadam

17. Par komunālo pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Rēzeknes novada Silmalas pagastā

18. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2009.gada 29.decembra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes vienībām, valstij piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām un zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai” pielikuma sarakstā Nr.9 Kantinieku pagastā

19. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2009.gada 29.decembra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes vienībām, valstij piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām un zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai” pielikuma sarakstā Nr.20 Rikavas pagastā

20. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Nosaukums”, ”Nosaukums 2”, “Nosaukums 3” Vērēmu pagastā

21. Par 2009.gada 27.jūnija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.60 izbeigšanu ar A. M. Rikavas pagastā

22. Par 2013.gada 26.jūlija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.18 grozījumiem ar J. G. Sakstagala pagastā

23. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu „VEREMS” RSEZ SIA

24. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu „IRBIS Technology” RSEZ SIA

25. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu

26. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu

27. Par sadarbības līguma noslēgšanu ar biedrību “RR Motosports” Audriņu pagastā

28. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2010.gada 1.jūlija lēmumā „Par Rēzeknes novada informatīvā izdevuma “Rēzeknes Novada Ziņas” dibināšanu un izdošanu”

29. Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā “Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 4.kārta”

30. Par biedrības „Vienota Ģimene” projekta „Tautas tērpu iegāde Verēmu pamatskolas skolēnu koncertdarbībai” atbalstu

31. Par aizsardzības nodrošināšanu bez uzraudzības palikušajam I. G. īpašumam

Protokols

Lēmumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0