Rēzeknes novada domes sēde (16.05.2019.)

Publicēts 14.05.2019

Darba kārtībā:

1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019. gada 16. maija saistošo noteikumu Nr.41 “Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2017. gada 20. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Rēzeknes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu

2. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 002 0225 Kaunatas pagastā nomas tiesību izsoli

3. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 002 0087 Kaunatas pagastā nomas tiesību izsoli

4. Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 004 0068 Sakstagala pagastā nomas tiesību izsoli

5. Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 004 0067 Sakstagala pagastā nomas tiesību izsoli

6. Par nekustamā īpašuma “Lidlauks Rēzekne 1” Audriņu pagastā nodošanu bez atlīdzības Latvijas valstij Aizsardzības ministrijas personā

7. Par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

8. Par nekustamā īpašuma “Barīši” Čornajas pagastā nodošanu atsavināšanai O.K.

9. Par nekustamā īpašuma „Bebrukakti 1” Gaigalavas pagastā nodošanu atsavināšanai O. B.

10. Par nekustamā īpašuma „Liniņi 1” Gaigalavas pagastā nodošanu atsavināšanai J. J.

11. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), Rēzeknes ielā 1A, Gaigalavā, Gaigalavas pagastā, nodošanu atsavināšanai I. M.

12. Par nekustamā īpašuma “Sarkaņi”, Kantinieku pagasts, nodošanu atsavināšanai I. P.

13. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), ”Strautiņi”, Dricāni, Dricānu pagasts, nodošanu atsavināšanai D.B.

14. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), „Jaunā māja 2”, Dricāni, Dricānu pagasts, nodošanu atsavināšanai Ē. T.

15. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), ”Strautiņi”, Dricāni, Dricānu pagasts, nodošanu atsavināšanai S. I.

16. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), ”Strautiņi”, Dricāni, Dricānu pagasts, nodošanu atsavināšanai M. Ž.

17. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), Rāznas iela 22, Kaunata, Kaunatas pagasts, nodošanu atsavināšanai L. P.

18. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), Jaunatnes iela 18, Kaunata, Kaunatas pagasts, nodošanu atsavināšanai Ņ. K.

19. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), Ķiršu iela 5, Dubuļi, Kaunatas pagasts, nodošanu atsavināšanai O. Č.

20. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), Rāznas iela 22, Kaunata, Kaunatas pagasts, nodošanu atsavināšanai S.M.

21. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), “6”, Nagļi, Nagļu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

22. Par pakalpojuma maksas apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības struktūrvienībā “Audriņu pagasta pārvalde”

23. Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības struktūrvienībā “Feimaņu pagasta pārvalde”

24. Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības struktūrvienībā “Ilzeskalna pagasta pārvalde”

25. Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības struktūrvienībā “Lendžu pagasta pārvalde”

26. Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības struktūrvienībā “Lūznavas pagasta pārvalde”

27. Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības struktūrvienībā “Nautrēnu pagasta pārvalde”

28. Par 2014.gada 16.aprīļa zemes nomas līguma Nr. 8-7.1/837 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā

29. Par 2014.gada 28.aprīļa zemes nomas līguma Nr. 8-7.1/897 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā

30. Par 2013.gada 1.oktobra zemes nomas līguma Nr. 158/2377 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā

31. Par 2014.gada 17.aprīļa zemes nomas līguma Nr. 8-7.1/845 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā

32. Par 2014.gada 22.aprīļa zemes nomas līguma Nr. 8-7.1/867 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā

33. Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu B.L. Stružānu pagastā

34. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu

35. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2019. gada 2. maija Nekustamā īpašuma (zemes) Brāļu Skrindu ielā 2A, Rēzeknē, kadastra Nr.2100 008 1012, izsoles noteikumos

Domes sēdes protokols

Domes sēdes lēmumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0